Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2013 -2020

From OSHWiki
Jump to: navigation, search


Contents

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαχρονικός και βασικός στόχος του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και της Κυπριακής Πολιτείας και Κοινωνίας στον τομέα της προστασίας των εργαζομένων είναι η συνεχής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας.

Η Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2013 – 2020 καθορίζει τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες που τίθενται για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή εκείνες με λιγότερους από 10 εργαζόμενους, οι οποίες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων της Κύπρου.

Επίσης, στη νέα Στρατηγική δίδεται έμφαση στους κίνδυνους από ψυχοκοινωνικούς παράγοντες καθώς και στις μυοσκελετικές παθήσεις.

Για την ετοιμασία της Στρατηγικής, λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις των Κοινωνικών Εταίρων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Στρατηγικής της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2007 – 2012, οι Στρατηγικές άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εισηγήσεις της Επιτροπής των Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC) και της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (ACHSW) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία καθώς και οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν από την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας που αφορά τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2007 – 2012

Τα κύρια αποτελέσματα από την υλοποίηση της Στρατηγικής της Κύπρου 2007-2012 μέσω του Σχεδίου Δράσης εφαρμογής της είναι τα ακόλουθα:

 • Ο Δείκτης Συχνότητας των εργατικών ατυχημάτων μειώθηκε κατά 27,23%,ξεπερνώντας τον αρχικό και πολύ φιλόδοξο στόχο του 25%. Επίσης, ο ετήσιος αριθμός των εργατικών ατυχημάτων που προκάλεσαν την απουσία εργαζομένων από την εργασία για περισσότερες από 3 μέρες, μειώθηκε κάτω από το ψυχολογικό ριο των 2.000. Ειδικότερα στον τομέα των κατασκευών επιτεύχθηκε μείωση της συχνότητας των εργατικών ατυχημάτων κατά 42,2%.
 • Με την τροποποίηση των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων το 2011 αυξήθηκαν σημαντικά οι μέγιστες ποινές που μπορεί να επιβάλλονται για τις παραβάσεις σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας, κάτι που αναμένεται να αποτελέσει πιο αποτρεπτικό παράγοντα για μελλοντικές παραβάσεις της νομοθεσίας.
 • Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 25.000 επιθεωρήσεις για επιτήρηση της εφαρμογής της νομοθεσίας που ρυθμίζει θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
 • Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), οργάνωσε το ίδιο ή συμμετείχε σε πληθώρα εκδηλώσεων διαφώτισης και εκπαίδευσης όπως σεμινάρια, ημερίδες, εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώθηκαν από Κοινωνικούς Εταίρους ή/και από άλλους φορείς. Συγκεντρωτικά κατά την περίοδο 2007 – 2012 το ΤΕΕ συμμετείχε σε 500 τέτοιες εκδηλώσεις στις οποίες παρευρέθηκαν περίπου 18.000 άτομα. Παράλληλα, την περίοδο 2007 - 2011 επιδοτήθηκαν από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού και από ευρωπαϊκά κονδύλια περίπου 2.350 προγράμματα σχετικά με την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία στα οποία συμμετείχαν περισσότερα από 27.500 άτομα.
 • Βελτιώθηκε η αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων με την πιο συστηματική εκπαίδευση των Επιθεωρητών μέσω της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό καθώς και μέσω ενδοτμηματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Ενισχύθηκε περαιτέρω ο θεσμός της διαβούλευσης του εργοδότη με τους εργοδοτούμενούς του και της συμμετοχής τους στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία με τον διπλασιασμό των Επιτροπών Ασφάλειας που λειτουργούσαν το 2007, οι οποίες στο τέλος του 2012 ξεπέρασαν τις 1.000.
 • Επεκτάθηκε και εδραιώθηκε ο θεσμός των Συμβούλων Ασφάλειας, που αποτελούν τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), που παρέχουν υποστήριξη στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας σε εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενους.
 • Αυξήθηκε ο αριθμός των Λειτουργών Ασφάλειας και το προσωπικό των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ), που δραστηριοποιούνται εντός των επιχειρήσεων. Το 2007 υπήρχαν 47 διορισμένοι Λειτουργοί Ασφάλειας ενώ το 2012 ανήλθαν στους 128.
 • Προωθήθηκαν σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στον δημόσιο τομέα μέσω της ετοιμασίας και χρήσης Οδηγού Οργάνωσης και Διαχείρισης των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στη Δημόσια Υπηρεσία καθώς και μέσω της εκπαίδευσης των Αντιπροσώπων Ασφάλειας και των Λειτουργών Ασφάλειας στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και στο Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου αντίστοιχα.
 • Προωθήθηκε η ενσωμάτωση των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία σε άλλους τομείς πολιτικής και κυρίως επιτεύχθηκε η ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής εταρρύθμισης. Το μάθημα «Αγωγή Υγείας» περιλαμβάνει ενότητες με θέμα την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία και διδάσκεται σε όλες σχεδόν τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος.
 • Υπογράφτηκε Κοινή Δήλωση Πολιτικής μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και των άλλων εμπλεκομένων επαγγελματικών φορέων για τη μείωση των ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών στο τομέα των κατασκευών και προωθήθηκαν συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη των στόχων της Κοινής Δήλωσης Πολιτικής.
 • Αναβαθμίστηκε η ποιότητα των ικριωμάτων που κατασκευάζονται στη Κύπρο και διατίθενται στην αγορά αφού εισήχθηκαν στα εργοτάξια ικριώματα, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αξίας πέραν των 10 εκ. ευρώ μέσω σχεδίου επιχορήγησης των εργοληπτών.
 • Βελτιώθηκαν οι διαδικασίες προσφορών για την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων με την συμπερίληψη εντός των εγγράφων προσφορών όρων και προϋποθέσεων για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας.
 • Πραγματοποιήθηκαν πολλές συστηματικές εκστρατείες διαφώτισης και επιθεωρήσεων με βάση το Ετήσιο Πρόγραμμα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν όλες οι εκστρατείες που εκάστοτε αποφασίζοντο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία καθώς και από την Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SLIC).
 • Πραγματοποιήθηκαν ειδικοί Διαγωνισμοί Καλής Πρακτικής σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας και Επιτροπών Ασφάλειας σε επιχειρήσεις καθώς και Αφίσας και Καλής Πρακτικής σε Σχολεία. Δύο Κυπριακές εταιρείες βραβεύτηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία για παραδείγματα καλής πρακτικής που υπέβαλαν στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Διαγωνισμών Βραβείων Καλής Πρακτικής.
 • Άρχισε η συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα για προώθηση της έρευνας στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
 • Υλοποιήθηκε Σχέδιο Παροχής Τεχνικής Βοήθειας μέσω χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του οποίου εκπαιδεύτηκαν περισσότερα από 2.000 άτομα για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, ετοιμάστηκε διαφωτιστικό υλικό, αξιολογήθηκε το Σύστημα Επιθεώρησης Εργασίας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και αγοράστηκε εξοπλισμός για τις ανάγκες των Επιθεωρητών.
 • Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι δραστηριότητες που καθορίστηκαν κατά την Κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
 • Τέθηκαν οι βάσεις για εγκαθίδρυση και λειτουργία Συστήματος Επιτήρησης της Υγείας των Εργοδοτουμένων με την υλοποίηση ειδικού Σχεδίου Δράσης. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκαν το 2007 Κανονισμοί για την Γνωστοποίηση των Επαγγελματικών Ασθενειών και το 2009 Κανονισμοί για τις Πρώτες Βοήθειες. Επίσης, ετοιμάστηκε νομοθεσία για την επιτήρηση της υγείας των εργοδοτουμένων, για την οποία γίνεται διαβούλευση με τους Κοινωνικούς Εταίρους. Όμως, δεν επιτεύχθηκε το επιθυμητό αποτέλεσμα στον τομέα της Γνωστοποίησης επαγγελματικών ασθενειών επειδή αυτή δεν αυξήθηκε ουσιαστικά παρόλο του ότι συμβαίνουν τέτοια περιστατικά.
 • Με βάση πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση που διεξήγαγε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία περί τα τέλη του 2012, το εργασιακό άγχος θεωρείται πιο συχνό στην Κύπρο από οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη, αν και οι μισοί εργαζόμενοι πιστεύουν ότι ελέγχεται καλά στον χώρο εργασίας τους.
 • Κρίνεται ότι όλες οι πιο πάνω ενέργειες είχαν ως αποτέλεσμα, με βάση πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση που διεξήγαγε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία περί τα τέλη του 2009, ποσοστό 67% των Κυπρίων εργαζομένων να δηλώνουν ότι αισθάνονται επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με την επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ο μέσος όρος ήταν 66%.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2013-2020

Η Στρατηγική της Κύπρου στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2013-2020 έχει ως στόχο την υλοποίηση της πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για συνεχή και σταθερή βελτίωση των επιπέδων Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας.

Βασικοί άξονες της Στρατηγικής αυτής είναι οι ακόλουθοι:

 • Αξιοποίηση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Θεσμικού Πλαισίου.
 • Ύπαρξη κατάλληλου, επαρκούς και λειτουργικού Νομοθετικού Πλαισίου πλήρως εναρμονισμένου με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.
 • Λειτουργία κατάλληλου και επαρκούς Συστήματος Επιθεώρησης Εργασίας.
 • Βελτίωση της λειτουργίας Υποστηρικτικών Θεσμών.
 • Εισαγωγή και εφαρμογή κατάλληλου Συστήματος Επιτήρησης της Υγείας των εργοδοτουμένων.
 • Προώθηση της πρόληψης και καλλιέργεια νοοτροπίας Ασφάλειας και Υγείας.
 • Ενσωμάτωση των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία σε άλλους Τομείς Πολιτικής.
 • Ενθάρρυνση και αξιοποίηση της επιστημονικής προόδου και της έρευνας.
 • Στενότερη συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.
 • Ενεργός συμμετοχή στα Σώματα και στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πορεία υλοποίησης της Στρατηγικής θα αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω Σχεδίου Δράσης που θα ετοιμαστεί για το σκοπό αυτό.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει σήμερα κρίνεται ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οκταετίας. Το πλαίσιο αυτό βασίζεται στη:

 • Λειτουργία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, το οποίο συμβουλεύει τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πάνω σε όλα τα εργατικά θέματα και υποβάλλει συστάσεις και εισηγήσεις πάνω στην εργατική νομοθεσία.
 • Λειτουργία του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας, το οποίο συμβουλεύει τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε θέματα λήψης μέτρων πρόληψης ατυχημάτων, βελτίωσης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και της αναθεώρησης ή εισαγωγής νέας νομοθεσίας.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το νομοθετικό πλαίσιο είναι πλήρως εναρμονισμένο προς το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, όμως, θα συμπληρώνεται όπου και όταν εντοπίζονται κενά ή και ιδιαιτερότητες που αφορούν τα δεδομένα της Κύπρου περιλαμβανομένων αναγκών που προκύπτουν από τις δραστηριότητες σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις αναζήτησης, εξόρυξης και μεταφοράς υδρογονανθράκων.

Επιπρόσθετα, θα προωθηθεί η απλοποίηση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου μέσω της μείωσης και ενοποίησης των νομοθετημάτων χωρίς όμως την υποβάθμιση του επιπέδου των απαιτούμενων μέτρων Ασφάλειας και Υγείας.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Επιθεώρηση Εργασίας επιβάλλεται για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας με σκοπό την προστασία των εργαζομένων αλλά και τη διασφάλιση του ελεύθερου και δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Το Σύστημα Επιθεώρησης Εργασίας πρέπει να συγκρίνεται με τα αντίστοιχα συστήματα των υπολοίπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα επιτευχθεί με εφαρμογή των ακολούθων:

 • Υλοποίηση προγράμματος επιθεωρήσεων βασισμένου πάνω σε ακριβή και πραγματικά στοιχεία από τις επιθεωρήσεις, τα ατυχήματα και από άλλους δείκτες που προκύπτουν από σχετικές έρευνες.
 • Δημιουργία κατάλληλων υποδομών στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για (α) επιτήρηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για προστασία της Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων στις υπεράκτιες δραστηριότητες εξόρυξης υδρογονανθράκων και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων αυτών και για (β) έλεγχο των εγκαταστάσεων που μπορεί να προκαλέσουν Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας περιλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.
 • Παροχή κατάλληλης και συστηματικής εκπαίδευσης στους Επιθεωρητές καλύπτοντας και θέματα που αφορούν τις εργασίες σε υπεράκτιες δραστηριότητες.
 • Ανταλλαγή επισκέψεων Επιθεωρητών της Κύπρου με Επιθεωρητές άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την απόκτηση γνώσεων και εμπειριών.
 • Προώθηση στενότερης συνεργασίας με άλλες Υπηρεσίες, π.χ. Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, Τμήμα Εργασίας, κ.λπ.
 • Παροχή στους Επιθεωρητές κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού και υποστήριξή τους με μηχανογραφικά συστήματα.
 • Βελτίωση της δομής και της στελέχωσης του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Οι υποστηρικτικοί θεσμοί θα βελτιωθούν ως ακολούθως:

 • Παροχή στοχευμένης υποστήριξης και ενημέρωσης προς τους Λειτουργούς Ασφάλειας και τα Εγκεκριμένα Πρόσωπα Παροχής Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης, σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
 • Βελτίωση της λειτουργίας του θεσμού των Επιτροπών Ασφάλειας με στόχο την ενεργότερη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων και τη διαβούλευσή τους στην προώθηση της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία καθώς και την αξιοποίηση τους στην κάθε επιχείρηση.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Το Σύστημα Επιτήρησης της Υγείας των Εργαζομένων θα λειτουργήσει με την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, το οποίο ετοιμάστηκε μετά την ολοκλήρωση σχετικής μελέτης καθώς και με την εισαγωγή νέας νομοθεσίας.

Υπάρχει ανάγκη για επικέντρωση των προσπαθειών στην καταγραφή, παρακολούθηση και πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών. Ειδικότερα, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για αντιμετώπιση των μυοσκελετικών παθήσεων, του εργασιακού άγχους και των ασθενειών που προκαλούνται από τη χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Η προώθηση της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών και η ανάπτυξη της νοοτροπίας Ασφάλειας και Υγείας θα υλοποιείται:

 • Μέσω τακτικών και εξειδικευμένων επιθεωρήσεων σε χώρους εργασίας.
 • Μέσω εκστρατειών που θα οργανώνονται με βάση τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και της Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Μέσω της συνεργασίας για τη σύσταση και αποτελεσματική λειτουργία των Επιτροπών Ασφάλειας.
 • Με δημοσιεύσεις και άρθρα στα εκφραστικά όργανα των Κοινωνικών Εταίρων και άλλων Οργανισμών / Φορέων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα θέματα της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
 • Με την ετοιμασία και διανομή απλού, κατανοητού και περιεκτικού πληροφοριακού / ενημερωτικού υλικού.
 • Με τη διανομή υλικού που ετοιμάζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.
 • Με τη δημοσιοποίηση της νομοθεσίας, του ενημερωτικού / διαφωτιστικού υλικού και άλλων πληροφοριών, που αφορούν δραστηριότητες που συμβάλλουν στην προώθηση της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, στις ιστοσελίδες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλων φορέων.
 • Με την οργάνωση, ή τη συνδιοργάνωση με άλλους Φορείς, περιλαμβανομένων των Κοινωνικών Εταίρων, σεμιναρίων, ημερίδων και άλλων δραστηριοτήτων διαφώτισης / ενημέρωσης / κατάρτισης.
 • Μέσω άλλων μορφών συνεργασίας με τους Φορείς / Οργανισμούς που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
 • Μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Με τη χρήση οικονομικών κινήτρων και αντικινήτρων.
 • Με τη χρήση εθελοντικών εργαλείων, όπως Διαγωνισμών, κ.λπ.
 • Με την υλοποίηση σχεδίων και προγραμμάτων για προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας και της συνεργασίας με το ιατρικό προσωπικό.
 • Με την ανάπτυξη συνεργασιών με τους Φορείς που εκπροσωπούν τους μελετητές, σχεδιαστές και κατασκευαστές έργων.
 • Με τη συνεργασία με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 • Με την ενθάρρυνση των εργαζομένων αλλά και του κοινού να επικοινωνούν με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
 • Με την ενσωμάτωση της διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Με την υποβοήθηση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της χρήσης απλών και λειτουργικών εργαλείων (π.χ. διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνων).

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ενσωμάτωση των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία σε άλλους τομείς πολιτικής και ειδικότερα στους ακόλουθους:

Εκπαίδευση

Την ένταξη των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των:

 • Δημοσίων και ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, δηλαδή την Προδημοτική, Δημοτική, Γυμνασιακή, Λυκειακή και Τεχνική Εκπαίδευση,
 • Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου και ιδιαίτερα στα προγράμματα σπουδών σε κλάδους της μηχανικής και άλλους κλάδους που σχετίζονται με την οικοδομική, χημική και μεταποιητική βιομηχανία καθώς και με τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις εξόρυξης υδρογονανθράκων,
 • Σχολών Εκπαίδευσης Δημόσιων Οργανισμών, και Μεταλυκιακών Ινστιτούτων και άλλων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, ώστε οι σημερινοί μαθητές και φοιτητές, αλλά αυριανοί εργοδότες και εργαζόμενοι, να αποκτήσουν διαχρονικά γνώσεις στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας και νοοτροπία ασφάλειας.

Απασχόληση

 • Την εκπαίδευση νεοεισερχομένων στην απασχόληση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
 • Την επιθεώρηση των υποστατικών του ενδιαφερόμενου εργοδότη και την επιβολή όρων με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης για παραχώρηση από το Τμήμα Εργασίας άδειας απασχόλησης αλλοδαπού.

Ανάπτυξη

Την επιβολή όρων για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας για την έκδοση Πολεοδομικής Άδειας και Άδειας Οικοδομής για υποστατικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως χώροι εργασίας καθώς και την ενσωμάτωση των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στις διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων.

Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων

Την περίληψη θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στα εξεταζόμενα θέματα στο πλαίσιο πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

Παροχή Χορηγιών

Την επιθεώρηση υποστατικών, ώστε να εφαρμόζονται τα ελάχιστα επίπεδα Ασφάλειας και Υγείας, στις περιπτώσεις παροχής χρηματοδότησης σε βιομηχανίες, γεωργικές εκμεταλλεύσεις και άλλες επιχειρήσεις μέσω προγραμμάτων αναβάθμισης εξοπλισμών, εγκαταστάσεων, μετακίνησης επιχειρήσεων κ.ά.

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σε συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά,Ινστιτούτα και Υπηρεσίες στην Κύπρο και στο εξωτερικό, θα επιδιώκεται η έρευνα πάνω σε κενά γνώσεων για την αντιμετώπιση υφιστάμενων ή αναδυόμενων κινδύνων.

Θα επιδιωχθεί η προώθηση της έρευνας στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ειδικότερα σε νέες τεχνολογίες όπως είναι η διαχείριση αποβλήτων και η νανοτεχνολογία. Επίσης, η επιδιωκόμενη έρευνα θα καλύψει τις δημογραφικές αλλαγές, τις αλλαγές στην απασχόληση και τη σχέση μεταξύ παραγωγικότητας και εργασιακής ζωής.

Επίσης, θα επιδιωχθεί η ανάθεση μελετών και ερευνών σε κατάλληλους Οργανισμούς / Φορείς για τη βελτίωση της γνώσης πάνω σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Η βελτίωση των επιπέδων Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Κάθε ένας φορέας μπορεί να συνεισφέρει ανάλογα με τις δραστηριότητες που διεξάγει. Εργοδότες, εργαζόμενοι, αυτοεργοδοτούμενοι, κρατικοί φορείς, τοπικές αρχές και άλλοι φορείς θα πρέπει να συμμετέχουν στις προσπάθειες που καταβάλλονται. Η συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της όλης πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Θα αξιοποιηθεί πλήρως το υψηλό επίπεδο συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων και θα ενισχυθεί η παροχή τεχνοκρατικής βοήθειας προς τις Οργανώσεις που τους εκπροσωπούν με στόχο την αναβάθμιση των δυνατοτήτων τους για προσφορά εκπαίδευσης και καθοδήγησης στα μέλη τους. Θα προωθηθεί η υλοποίηση όλων των δηλώσεων πολιτικής που υπογράφησαν ή θα υπογραφούν μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Κοινωνικών Εταίρων στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Επίσης, θα προωθηθεί η συνεργασία με τις τοπικές αρχές καθώς και με άλλους φορείς και ειδικά εκείνους που ασχολούνται με την ρύθμιση των επαγγελμάτων, την επιτήρηση της αγοράς και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Τακτική παρακολούθηση του έργου και ενεργός συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που χειρίζονται θέματα στα οποία η Κύπρος έχει ενδιαφέρον, ώστε να υπάρχει άμεση γνώση της προόδου και των θέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Κρατών Μελών.

Θα επιδιώκεται επίσης η αδιάλειπτη συμμετοχή των εκπροσώπων των Κοινωνικών Εταίρων στην Επιτροπή αυτή.

Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας

Ενεργός συμμετοχή στην Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας και στις αντίστοιχες Ομάδες Εργασίας ώστε να υπάρχει άμεση πληροφόρηση για την ισχύουσα κατάσταση και τις ακολουθούμενες διαδικασίες από τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης των άλλων Κρατών Μελών με στόχο την ανταλλαγή Καλών Πρακτικών και τη βελτίωση της Κυπριακής Υπηρεσίας Επιθεώρησης, όπου κριθεί αναγκαίο.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια

και την Υγεία στην Εργασία Ενεργός συμμετοχή στο Κυβερνών Σώμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία ώστε η Κύπρος να επωφελείται από τη συμμετοχή αυτή.

Αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ως Εστιακού Πόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, της χορηγίας που δικαιούται η Κύπρος καθώς και του ενημερωτικού ή άλλου υλικού που ετοιμάζει ο Οργανισμός αυτός.

Θα επιδιώκεται η αδιάλειπτη συμμετοχή των εκπροσώπων των Κοινωνικών Εταίρων στον Οργανισμό αυτό.

Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία

Συμμετοχή της Κύπρου στις εργασίες της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας που ασχολούνται με τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση για τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις για νέα στατιστικά στοιχεία με σκοπό την έγκαιρη προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών.

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

Όταν και όποτε απαιτείται, ενεργός συμμετοχή της Κύπρου στις εργασίες της ετήσιας Συνδιάσκεψης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών καθώς και των εκάστοτε έκτακτων Τεχνικών Επιτροπών που ενίοτε συστήνονται για την εξέταση ειδικών θεμάτων σχετικά με την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Αποτελεσματική αξιοποίηση των Συμβάσεων και Συστάσεων καθώς και άλλων καθοδηγητικών κειμένων / οδηγιών της Οργάνωσης στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Contributors

Elena Naoum Loizidou