İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ve çalışanların katılımı

From OSHWiki
Jump to: navigation, search

Zofia Pawlowska, Central Institute for Labour Protection - National Research Institute, Poland

Çeviri: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (AÇSHB), Ankara/Türkiye

Giriş

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin önemli bir unsuru olarak, çalışanların katılımı sistemlerin etkinliğine tesir eder. Çok sayıda olay ve tecrübe, çalışanların İSG yönetimine katılımının çalışanların güvenliği, sağlığı ve refahının artmasına neden olabileceğini doğrulamaktadır. Katılım, dolaylı (temsilciler aracılığıyla) veya doğrudan, zayıf veya güçlü, resmi veya gayri resmi olarak uygulanabilir. İSG yönetimine çalışanların katılımının geliştirilmesi, yasal düzenlemelerin yanı sıra İSG yönetim sistemlerine ilişkin standartlar ve rehber ile desteklenmektedir.

Çalışanların katılımının tanımlanması ve nitelendirilmesi

Çalışanların şirketlerdeki iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetimine katılımını geliştirmeye yönelik genel çerçeve, birçok diğer hususun yanı sıra, çok sayıda ILO sözleşmesi ve kararı ile Avrupa Birliği direktifleri vasıtasıyla oluşturulmuştur. Bunun yanında, uluslararası düzeyde çalışan katılımı konusunda herhangi bir anlaşmaya varılmamıştır. Gonzales’e göre [1] – çalışan katılımı “çalışanların kararlara doğrudan veya dolaylı olarak etki etmeleri ve katkıda bulunmalarını sağlayan ve cesaretlendiren süreç ve yapılar” olarak ifade edilebilir. “Firmada ve daha geniş toplumda yapma”.

Katılım, şirketin performansının mülkiyeti, iş süreçleri, istihdamı veya çalışma koşulları gibi farklı yönlerini ifade edebilir. Uzun yıllardır çalışanların istihdam ve çalışma koşulları ile ilgili kararlara katılımı en önemli faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Katılım farklı şekillerde uygulanabilir ve benimsenen yaklaşıma bağlı olarak doğrudan veya dolaylı, zayıf veya güçlü, resmi veya gayri resmi vb. olarak sınıflandırılabilir.

Dolaylı ve doğrudan katılım

Dolaylı katılım, temsilciler aracılığıyla katılım anlamına gelir. “Çalışan katılımı” teriminin de kullanıldığı doğrudan katılım, “yönetimin sağladığı fırsatlar veya destek verdikleri girişimler, işyerinde, danışmanın seviyesi ve/veya acil görevlendirme, iş organizasyonu ve / veya çalışma koşulları ile ilgili olarak bireylerini veya çalışan gruplarının astlarına sorumlulukların ve karar verme için yetkinin devri olarak tanımlanmıştır”. Doğrudan katılımın temel biçimleri arasında bireysel danışma (yüz yüze veya mesafeli), grup danışmanlığı (geçici veya kalıcı gruplarda) ve bireysel veya grup heyeti bulunmaktadır [2] [3].

Bilgilendirici, istişari ve temsili katılım

Çalışanların yönetim kararını etkileme düzeyine bağlı olarak, katılım bilgilendirici, istişari veya temsili olabilir. En zayıf olan bilgilendirici katılım, çalışanların ve / veya temsilcilerinin konuya (İSG yönetimi söz konusu olduğunda İSG ile ilgili bilgiler) aşina olmalarını veya incelemelerini sağlamak için bilgi almaları anlamına gelir. Bu katılım şekli yukarıdan aşağıya iletişim ile ilgilidir ve çalışanların alınan bir karar üzerindeki etkisini garanti etmez. Örnek olarak; bilgilendirme, çalışanlara uygun belgeleri sunma gibi amaçları olan toplantılar verilebilir.

İstişari katılım, görüş alışverişini ve çalışanlar ve / veya temsilcileri ile işveren arasında iki yönlü iletişim gerektiren bir diyalog kurulduğunu varsayar. Bu durumda çalışanlar işle ilgili konularda görüşlerini ifade etmeye teşvik edilir. Bu görüşler karar aşamasında dikkate alınmalıdır. En güçlü olan temsili katılım ise çalışanların işlerini geri bildirim yapmadan organize etme ve yerine getirme konusunda artan karar verme ve sorumluluğa dayanmaktadır [4].

Resmi ve gayri resmi katılım

Çalışanların katılımı resmi veya gayri resmi bir süreç olarak uygulanabilir. Resmi katılım genellikle yasal düzenlemelere ve özel kural veya prosedürlere göre belirlenir. Sadece çalışan konseyleri, sendikalar ya da resmi çalışan İSG temsilcileri aracılığıyla değil, aynı zamanda güvenlik çemberleri, davranış anketleri, öneri planları gibi unsurlar sayesinde de gerçekleştirilebilir. Gayri resmi çözümler, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki tartışmalara ve görüş alışverişine dayanır.

Çalışanlar neden iş sağlığı ve güvenliği yönetimine katılır?

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği yönetimine katılımı yasal gerekliliklerden kaynaklanan bir yükümlülüktür. Katılımın uygulanmasının İSG konularındaki farkındalığın artırmasının yanı sıra çalışanların sağlık ve güvenliğe olan bağlılıklarının artırması da beklenmektedir. Bu sayede:

 • Kazalar ve hastalıklar ile bunlara bağlı maliyetleri azaltmak,
 • Olumlu bir sağlık ve güvenlik kültürü geliştirmek,
 • İş memnuniyetini artırmak,
 • İşyerinde kaliteyi ve verimliliği arttırmak.

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı tarafından 2009 yılında gerçekleştirilen Avrupa İşyerlerinde Yeni ve Gelişen Riskler Anketinde (ESNER) yöneticiler; çalışanların katılımının, psikososyal riskler de dahil olmak üzere etkili risk yönetimi için önemli bir başarı faktörü olduğunu ve sosyal tarafların İSG ile ilgili faaliyetlerde rolünü vurgulamışlardır. Bu görüş, sağlık ve güvenlik temsilcileri olan şirketlerde risk değerlendirmelerinin ve İSG ile ilgili diğer önlemlerin daha sık uygulanması ile doğrulanmıştır [5].

2000 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Yöneticisi işverenlerin yaptığı araştırmada, çalışanlar ve çalışan temsilcileri çalışan katılımını deneyimlerine göre olumlu olarak değerlendirmiştir. İşverenlerin yaklaşık%63'ü ve çalışan temsilcilerinin%80'i, istişarenin fayda sağlayabileceği ve sağlık ve güvenliği artırabileceği görüşündedir [6].

2004 yılında 192 Polonyalı şirkette yapılan araştırma sonuçlarına göre, kaza ve hastalık kaynaklı iş günü kayıpları doğrudan katılımla önemli ölçüde ilişkilidir. Özellikle yüz yüze bireysel danışma, geçici gruplarla veya bireysel ve grup istişarelerini kullanan şirketlerde çalışan katılımı olmayanlara göre daha düşük kaza sebepli işgünü kayıpları olduğu kaydedilmiştir (Şekil 1) [7].

Katılım doğrudan güvenlikle ilgili olmasa bile, doğrudan çalışan katılımının işyeri güvenliği üzerinde olumlu bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır [7].

Şekil 1: İş kazaları ve farklı katılım biçimlerinin uygulanması nedeniyle iş günü kaybı oranları

Çalışanların iş ve güvenlik yönetimine katılımının uygulanması

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği yönetimine katılımı ile ilgili temel yasal gereklilikler

89/391 / EEC Çerçeve Direktifi ‘ne göre [8] her bir şirkette iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetiminin temel ilkeleri şunları içermelidir: * işyerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için işverenlerin sorumluluğu, * çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ve işveren ile iş birliği sorumluluğu, * risk değerlendirmesi ve risk yönetimi, * katılım, danışma ve sağlık ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları bilgilendirme.

İSG yönetimine katılımı uygulamak için, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel sorumluluğu olan çalışan temsilcileri, ulusal yasalara ve / veya uygulamalara uygun olarak şirketlerde belirlenmeli, seçilmeli veya atanmalıdır. Bu temsilciler iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her konuda çalışanı temsil ederler. Faaliyetlerinin kapsamı yasal gerekliliklerden kaynaklanmaktadır. 89/391 / EEC direktifi, çalışanların özellikle aşağıdaki konularda bilgilendirilmesini ve kendilerine danışılmasını gerektirir:

 • Şirket ve işyerinde güvenlik ve sağlık riskleri ile koruyucu ve önleyici tedbirler ve faaliyetler,
 • İlk yardım, yangınla mücadele ve tahliye ile ilgili önlemleri uygulamak için çalışanların belirlenmesi.

Ayrıca, aşağıdaki konularda çalışanlara ve/ veya iş sağlığı güvenliği çalışan temsilcisine danışılmalı ve teklif sunma hakkını verilmelidir:

 • Sağlık ve güvenliği önemli ölçüde etkileyebilecek önlemler,
 • Mesleki risklerden korunması ve risklerin önlenmesi ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye tedbirlerinin uygulanması ile ilgili faaliyetleri yürütecek kişilerin belirlenmesi,
 • Risk değerlendirmesi, önleyici tedbirler, iş kazaları ve sağlık ve güvenlikle ilgili diğer hususlar hakkında bilgi,
 • Eğitim faaliyetlerinin planları ve organizasyonu.

İşveren, çalışan temsilcilerinin etkin katılımı sağlamak için gerekli zaman ve kaynaklara sahip olmasını sağlamakla yükümlüdür.

Çalışan katılımının, birincil hedef olan dolaylı ve resmi bir biçimde şirketlere yerleştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak için bazı yasal gereklilikler tanımlanmıştır . Ulusal düzenlemelere bağlı olarak, farklı büyüklükteki şirketlerde İSG ile ilgili konularda çalışanları temsil etmek üzere çalışan konseyleri, İSG komiteleri veya İSG temsilcilikleri kurulmuştur.(Tablo 1) [9] .

Çalışma Meclisi Sadece İSG temsilcileri İSG temsilcileri ve/veya komiteler Sadece komiteler
Limitsiz IE, IT, PT, SI FR
20 çalışana kadar CZ DK, EL, NO AT, CY, DE, EE, ES, FI, LU, SE
50 çalışan NL HU, LV, UK BE LT, RO
100 den fazla çalışan PL, SK
Öncelik belirlenmemiş MT

Tablo 1: Şirket büyüklüğüne göre sağlık ve güvenlik dolaylı katılım türü


2009 Avrupa İşyerlerinde Yeni ve Gelişen Riskler Anketi (ESNER) sonuçlarına göre, 500'den fazla çalışanı ve uygulaması olan AB şirketlerinin neredeyse %90'ında, 250-500 çalışanı olan şirketlerin yaklaşık %83'ünde sağlık ve güvenlik komiteleri kurulmuştur. Küçük şirketlerde İSG temsilcileri aracılığıyla katılım daha az sıklıkla uygulanmaktadır - bu çözüm 10 ila 19 çalışanı olan şirketlerin yaklaşık% 60'ı ve 20-49 çalışanı olanların neredeyse% 70'i tarafından seçilmiştir.[5]

Çalışanların gönüllü iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine katılımının uygulanması

Gönüllü İSG yönetim sistemleri ' terimi genellikle hükümetler, standart kuruluşları, meslek kuruluşları, işveren grupları, sigorta gibi farklı kurumlar tarafından sağlanan kurallara göre geliştirilen sistemleri ifade eder. [10]

Çalışanların katılımı, İSG yönetim sistemlerinin başarılı uygulanması için çok önemlidir. Bu husus özellikle ILO'nun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri rehberinde vurgulanmıştır [11]]. ILO İSG yönetim sistemi modeline göre, çalışanların katılımı diğer organizasyonel öğelerin başarılı uygulanmasını etkileyen en önemli unsurlardan biridir (Şekil 2) [11].

Şekil 2. ILO-OSH 2001 rehberine göre İSG yönetim sisteminin bir öğesi olarak çalışanların katılımı


ILO rehberliğine göre geliştirilen İSG yönetim sisteminde, çalışanlar ve onların sağlık ve güvenlik temsilcileri:

 • Acil durum düzenlemeleri de dahil olmak üzere İSG'nin tüm konularında çalışmaları ile ilgili danışılmalı, bilgilendirilmeli ve eğitilmeli,
 • İSG yönetim sistemini geliştirmek için organizasyon, planlama ve uygulama, değerlendirme ve daha ileri adımlar dahil olmak üzere İSG yönetim sistemindeki tüm faaliyetlerde yer almalıdır.

Sağlık ve güvenliği komiteleri veya çalışan sağlık ve güvenlik temsilcileri gibi dolaylı katılım biçimleri ulusal yasalara ve uygulamalara uygun olarak oluşturulmalıdır. Verimli olabilmesi için çalışan temsilcilerinin İSG ile ilgili faaliyetlere aktif katılım zamanı verilmesi de dahil olmak üzere uygun kaynaklara erişimi olmalıdır.


ILO-OSH 2001 rehberi, sağlık ve güvenlik komiteleri veya çalışan sağlık ve güvenlik temsilcileri gibi dolaylı katılım biçimlerinin ulusal yasalar ve uygulamalara uygun olarak uygulanması gerektiğini vurgulamaktadır. Verimli olabilmek için, çalışan temsilcileri İSG ile ilgili faaliyetlere aktif katılım için gereken süreyi içeren uygun kaynaklara erişebilmelidir.

Rehberde, çalışanların İSG yönetim sisteminin her bir unsuruna katılımına özel önem verilmektedir. Çalışanların katılımının geliştirilmesi ile ilgili sistem düzenlemelerini belirlemenin ilk aşamasında şu aktiviteler yer alabilir [11]:

 • İSG yönetimi ile ilgili faaliyetlere tüm çalışanların katılımını teşvik etmek için üst yönetimin sorumlu, hesap verebilir ve yetkili bir üyesini (veya üyelerini) belirlemek,
 • İşbirliğini ve iletişimi teşvik etmek,
 • Çalışanların etkin katılımını temin etmek için uygun kaynakları sağlamak,
 • Çeşitli düzeyler ile departmanlar arasında ve çalışanlar ile temsilcileri arasında etkili iletişimin sağlamak,
 • Çalışanlar ve temsilcileri tarafından sunulan soru ve önerilere geri bildirim yapılmasını sağlamak.

Çalışanlar ve / veya temsilcileri İSG yönetim sisteminin planlanması ve uygulanması ile ilgili faaliyetlere aktif olarak katılmalıdır. Özellikle ilk gözden geçirme ve değişimin yönetimi için bu husus vurgulanmıştır. Çalışanlar ve / veya temsilcileri, işyerinde meydana gelecek değişikliklerin hazırlıklarına (yeni çalışma yöntemleri, malzemeler, süreçler veya makineler gibi) ve özellikle de değişikliklere başlamadan önce risk değerlendirmelerine aktif olarak katılmalıdır.

Çalışanların İSG yönetim sisteminin değerlendirilmesine katılımını sağlamak da gereklidir. Çalışan ve / veya bunların temsilcileri, özellikle şunlarda yer almalıdır [11]:

 • İSG yönetim sisteminde var olan hataları tespit etmek için işle ilgili yaralanmaların, sağlıksız durumların, hastalıkların ve vakaların kökeninin ve altta yatan nedenlerinin araştırılması,
 • Denetçi seçimi ve denetim sonuçlarının analizi de dahil olmak üzere işyeri denetiminin tüm aşamaları.


İyileştirme eylemleri, İSG yönetim sisteminin denetimleri ve yönetimin gözden geçirmesi sonuçlarına dayanarak çalışanların önerileri de dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir.

Gönüllü yönetim sisteminin uygulanması, çalışanların katılımının gelişmesini destekleyebilir. 2008 yılında 81 şirkette yapılan bir çalışmada, gönüllü İSG yönetim sistemleri olan ve olmayan şirketlere çalışan katılımı konusunda önemli farklılıklar tespit edilmiştir [12] . Doğrudan katılım, gönüllü İSG yönetim sistemine sahip şirketlerde daha sık uygulanmaktadır (katılım şekline bağlı olarak yaklaşık 2-3 kez). Benzer şekilde, karar alma ve istişarelere katılımın yanı sıra değişikliklerin önceden bildirilmesi de bu şirketlerde daha sık gerçekleşmektedir. (Şekil 3) [12].


Şekil 3. Gönüllü İSG Yönetim Sistemi olan ve olmayan şirketlerde katılım biçimleri


Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği yönetimine katılımını etkileyen faktörler

İSG yönetimi ile ilgili yasal düzenlemelerin yanı sıra rehberler ve standartlar İSG faaliyetlerine çalışan katılımının gelişimini etkilemektedir. Çeşitli araştırmalarda yasal düzenlemeler, İSG yönetiminde çalışan katılımını uygulamanın ana itici gücü olarak belirlenmiştir. Gönüllü İSG yönetim sistemlerine sahip şirketlerde İSG politikaları ve prosedürler çalışanların katılımlarını destekleyebilir. Ancak çalışanların İSG yönetimine katılımı genellikle yetersiz olarak değerlendirilir.


2004 yılında yayınlanan 89/391 sayılı Çerçeve Direktifin pratik uygulamasına ilişkin değerlendirme sonuçları, işletmelerde katılım sürecinin hala tatmin edici bir şekilde düzenlenmediğini göstermektedir. Değerlendirmede belirlenen yüksek katılımın önündeki başlıca engeller ise aşağıdakileri içermektedir [13]:

 • Katılım hakları konusunda genel bilgi eksikliği,
 • Pratik çözümlere ve günlük işlere yoğunlaşma,·      
 • İSG faaliyetlerine katılımdan kaynaklanan faaliyetler çok zaman alıcı ve yönetim giderleri ile ilgili olarak görülmektedir,
 • Uzmanlık ve genel bilgi eksikliği: genel olarak, çalışanlar veya onların iş sağlığı ve güvenliği temsilcileri bu konuyu işverenle tartışmaya hazır değildir,
 • Çalışanların kendi güvenlikleri ile ilgili meselelere ilgileri azdır.·        

Ayrıca, çalışanların temsilcilerine ve / veya sağlık ve güvenlik komitelerine sorumluluk verilmesi, bireysel çalışanların iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine katılmaya isteklerini çoğu zaman azaltabilir.

Aynı zamanda bir dizi çalışma [14] [6] İSG komitelerinin şirketin İSG performansını olumlu etkileyebileceğini belirtmiştir. İSG komitelerinin etkililiğini ve diğer çalışan katılım biçimlerini etkileyen ana faktörler şunlardır: [15]

 • Üst yönetim tutumları,
 • Yönetim taahhüdü,
 • Çalışan ve çalışan temsilcilerinin bilgisi, uzmanlığı ve eğitimi,
 • Çalışanlar ve yöneticiler arasındaki iletişim,
 • Çalışanların katılımcı girişimlere ve İSG yönetimine bağlılığı,
 • Katılımcı faaliyetlerin sağlık ve güvenlik seviyesi üzerindeki algılanan etkisi,
 • Sendikaların aktif katılımı        .

Çalışan katılım sonuçlarının ve katılmaya istekliliklerinin farklı durumlarda değişebileceği de unutulmamalıdır. Örneğin, temsili şekildeki doğrudan katılım, çalışanların katılım için gerekli bilgi ve yeterliliklere sahip olduğundan emin olunmadığı durumlarda işyerinde stresin artmasına neden olabilir. Birçok durumda zaman kısıtlamaları, üretim sorumlulukları, bağlılık eksikliği veya İSG konularına ilgi eksikliği, çalışanların katılma istekliliğini ve İSG katılımının etkinliğini olumsuz yönde etkileyebilir.

Etkin katılımı uygulamadaki zorluklar

İSG yönetimine etkin çalışan katılımının teşvik edilmesi ve geliştirilmesi için koşullar yaratmak zor bir iştir ve şunları da gerektirir:

 • Çalışan katılımını motive eden örgütsel ortamın geliştirilmesi; bu özellikle yönetim ve çalışanlar arasında iş birliği, karşılıklı saygı ve güvene dayanan tutumlar yaratarak elde edilebilir;
 • Çalışanların katılma yeteneğinin sağlanması; bu, özellikle katılım konusunu uygun şekilde tanımlayarak ve çalışanlara gerekli eğitimi sağlayarak gerçekleştirilebilir;
 • Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya iletişimin etkin şekilde sağlanması ve çalışanların soru ve önerilerine yanıt almasının sağlanması;
 • Katılımın çalışanları ve de yöneticileri olumsuz yönde etkilememesinin sağlanması;
 • Katılım için yeterli kaynak ve zamanın sağlanması;
 • İSG ile ilgili konularda eğitimler ve müzakere becerileri dahil olmak üzere, yöneticiler ve çalışanlar ile bunların sağlık ve güvenlik temsilcileri için uygun eğitimlerin sağlanması.  

Kaynaklar

 1. González María C., ‘Workers’ Involvement at the Workplace and Job Quality in Europe’, Working Papers on the Reconcilliation of Work in Europe, REC-WP 08/2009, Dissemination and Dialogue Centre, Edinburgh, 2009. Available at: [1]
 2. Eurofound – European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, ‘New forms of work organization. Can Europe realise its potential? Results of a survey of direct participation in Europe’, 2005. Available at: [2]
 3. Eurofound – European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, ‘Employment through Flexibility – Squaring the Circle? Findings from the EPOC Survey’, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1999. Available at: [3]
 4. Sisson K., ‘Direct participation and modernization of work organization’. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Luxembourg, 2000. Available at:[4]
 5. 5.0 5.1 EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work, European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks: Managing safety and health at work, European Risk Observatory Report, 2009. Available at: [5]
 6. 6.0 6.1 Hillage J, Kersley B, Bates P, Rick J., ‘The role and effectiveness of safety representatives in influencing workplace health and safety’, Contract Research Report CRR 268/2000, Health and Safety Executive, June 2000. Available at: [6]
 7. 7.0 7.1 Widerszal-Bazyl M., Warszewska-Makuch M., ‘Employee Direct Participation in Organisational Decisions and Workplace Safety’, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE) 2008, Vol. 14, No. 4, pp. 367–78. Available at: [7]
 8. 89/391/EEC, Council Directive of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work (89/391/EEC), Official Journal of the European Communities, No. L 183, 29 June 1989. Available at: [8]
 9. Eurofound – European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions ‘Health and safety at work in SMEs: Strategies for employee information and consultation’, 2010. Available at: [9]
 10. Robson L., Clarke J. Cullen K. Bielecky A. Severin C., Bigelow P., Irvin E., Culyer A., Mahood Q. ‘The effectiveness of Occupational Health and Safety Management Systems: A Systematic Review’, Institute for Work and Health, Toronto, 2005.
 11. 11.0 11.1 11.2 11.3 ILO – International Labour Organisation, ‘Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems. ILO-OSH 2001’, Geneva, 2001. Available at:[10]
 12. 12.0 12.1 Pawłowska Z., ’System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - wpływ na partycypację bezpośrednią’, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, 1/2009, pp. 13-15.
 13. EC – European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions on the practical implementation of the provisions of the Health and Safety at Work Directives 89/391 (Framework), 89/654 (Workplaces), 89/655 (Work Equipment), 89/656 (Personal Protective Equipment), 90/269 (Manual Handling of Loads) and 90/270 (Display Screen Equipment), Brussels, 05.02.2004, COM(2004) 62 final. Available at: [11]
 14. Shearn P., ‘Workforce Participation in the Management of Occupational Health & Safety’, HSL/2005/09 Available at: [12]
 15. HSE – Health and Safety Executive ‘Obstacles preventing worker involvement in health and safety’. Prepared by ECOTEC Ltd for the Health and Safety Executive, 2005. Available at:[13]

Daha Fazla Okuma İçin Bağlantılar

EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work, Safe maintenance in practice — Success factors. Summary of an Agency report, 2010. Available at: http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/96

Contributors

Nazlioglu