İşyerinde Lejyonella

From OSHWiki
Jump to: navigation, search

Helena Senior and Brian Crook, Health & Safety Laboratory, UK

Çeviri: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (AÇSHB), Ankara/Türkiye

Giriş

Lejyonella patojenik su bazlı bir bakteridir ve en ciddi hali ile Lejyoner hastalığına sebep olan lejyonelloz adı verilen bir grup enfeksiyona neden olur. Bu makale Lejyonella'ya genel bir bakış sunmakta ve maruziyet yaşanmasına sebep olacak şekilde insan yapımı su sistemleri içerisinde nasıl büyüdüğü açıklamaktadır. (It includes the range of symptoms and the groups at high risk.) Makale, belirti çeşitlerini ve yüksek risk gruplarını içerir. Önemli olan bir su sistemindeki koşulların Lejyonella büyümesi ve iletimi için uygun olduğu her yerde Lejyonella enfeksiyonu riski olduğudur.  Bu nedenle, Lejyonella su sistemlerinde kontrol edilmedikçe, çalışanlar ve halk risk altındadır.  Yönetim stratejilerinin uygulanması bu riski azaltabilir. İnsan yapımı su sistemlerinde Legionella maruziyeti için yaygın bir potansiyel olsa da, yüksek risk bulunan çok az meslek vardır.

Lejyonella hastalıkları

Lejyonella - organizma

Lejyoner hastalığı ilk olarak 1976'da Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir Amerikan Lejyonu toplantısına katılan insanlar arasında büyük bir pnömoni salgını sonrasında teşhis edildi. Daha önce tanınmayan bir bakteri akciğer dokusu örneklerinden izole edildi ve Legionella pneumophila olarak adlandırıldı[1]. Lejyonella ailesinden olan bu bakterinin çok çeşitli hastalıklara neden olabilecek 16 adet serogrup veya farklı hücre yüzeyi profili vardır. Avrupa'da, Lejyonella enfeksiyonlarının yaklaşık % 70'ine L. pneumophila 1 numaralı serogrup; % 20-30'una 2-16 numaralı serogrupları; % 5-10'una diğer Legionella türleri neden olmaktadır[2].

Lejyonella bakterileri nehirler, göller ve su birikintileri gibi doğal su kaynaklarında yaygındır, ancak genellikle az sayıdadır. Sayıları sadece büyüme koşullarının mevcut olduğu insan yapımı bir su sistemine girdiğinde artar.

Enfeksiyon Yolu

İnsanlar normalde havada asılı küçük su damlacıklarında (aerosoller) veya damlacık çekirdeğinde (su buharlaştıktan sonra) bulunan Lejyoner bakterilerini soluyarak Lejyoner hastalığına yakalanırlar. Lejyonella zaman zaman insana kontamine suyun mikro aspirasyonu yoluyla solunum tedavisi ekipmanından veya kontamine buzdan bulaşabilir [3].

L. longbeachae, L. pneumophila dışındaki Lejyonella türlerinin neden olduğu pnömoninin yaklaşık % 5'inden sorumludur [4]. Avustralya, Yeni Zelanda, ABD, Japonya [5][6] ve son yıllarda İskoçya'da [7]kontamine kompost maruziyeti ile ilişkilendirilmiştir. Bu durumda bulaşma şeklinin kontamine olmuş toprak parçacıklarının soluması ile olduğu muhtemeldir [8].

Lejyonellozun kişiden kişiye yayılması henüz belgelenmemiştir. Bir Lejyonella kaynağının enfeksiyona neden olma olasılığı birkaç faktöre bağlıdır:

 • bakteri konsantrasyonu,
 • yayılmanın etkinliği,
 • bakterilerin çoğalma şekli,
 • kaynakların aerosol oluşturma yeteneği.

Yüksek risk grubundaki kişiler

Lejyonella'ya maruz kalan herkes enfekte olmaz ve hastalık belirtileri göstermez [4]. Aslında, Lejyonerlerin sağlıklı insanlarda hastalığa neden olması olağandışı bir durumdu. İngiltere'den gelen veriler, Lejyonerler ile ilgili 2014 ve 2016 yılları arasındaki hastalık vakalarının dörtte üçünün altta yatan bir tıbbi durumu olduğunu göstermektedir [9]. Enfeksiyon ve semptom riski daha yüksek olan kişiler aşağıda belirtilmiştir:

 • 50 yaşın üzerindeki insanlar
 • Sigara içenler ve çok alkol tüketenler
 • Kalp hastalığı, kronik solunum veya böbrek hastalığı olan insanlar
 • Bağışıklık sistemi bozulmuş olanlar
 • Erkekler (kadınlardan daha yatkındır)

Yüksek maruz kalma riski olan özel işyerleri 6.Bölüm'de ele alınmıştır.

Hastalık belirtileri

Legionelloz (Lejyonella bakterilerinin neden olduğu hastalıklar) karakteristik semptom veya bulgulardan yoksundur, yani tipik bir hastalık yoktur. Aslında, tek bir kaynaktan bir dizi semptom ortaya çıkabileceği öne sürülmüştür [10]. Lejyonella bakterilerinden kaynaklanan hastalığın şiddeti 2-5 gün arasında kendi kendine geçen Pontiac ateşi olarak adlandırılan hafif bir formdan, yüksek enfeksiyon oranı (% 95) ve kısa inkübasyon süresi (genellikle 24-48 saat) olan influenza benzeri bir hastalığa veya ciddi bir Lejyoner hastalığına kadar değişebilmektedir[11].  Lejyoner hastalığı için genellikle (spesifik olmamak üzere) 2 ila 10 günlük bir kuluçka dönemi söz konusudur, ancak bu süre 20 güne kadar da uzayabilir [12]. Genellikle aşağıda belirtilen spesifik olmayan semptomlarla birlikte akut ve hızlı bir pnömoninin başlamasını ihtiva eder [13][14] [15]:

 • Güç kaybı
 • Yüksek ateş
 • Baş ağrısı
 • Kuru öksürük
 • Titreme
 • Kas ağrıları
 • Nefes almada zorluk
 • Merkezi sinir sistemi belirtileri örn. bilinç bulanıklığı (konfüzyon)
 • İshal
 • Böbrek yetmezliği

Lejyoner hastalığının süresi birkaç haftadır, ancak bakterilere maruz kalan herkes hastalığın semptomlarını geliştirmeyeceğinden atak (yayılma) hızı çok düşüktür. Atak hızı genel popülasyonun % 0.1-5'i ve hastane hastalarının % 0.4-14'üdür. Vaka ölüm oranı, sıklıkla baskılanmış bağışıklık sistemleri ve altta yatan diğer tıbbi durumlar nedeniyle hastane hastalarında % 40-80'e ulaşabilir [4]. Bununla birlikte, genel popülasyondaki ölümler, duyarlılık farklılıklarından dolayı değişkendir, ancak genellikle düşüktür (% 10'dan düşük), ancak aynı zamanda % 30 veya hatta daha yüksek olabilir.

Lejyoner hastalığının tedavisi antibiyotik tedavisidir. Lejyonellosisin erken tanınması hastanın hayatta kalması için önemli bir faktördür. 2001'de İspanya, Murcia'da (şu ana kadar meydana gelen kaydedilmiş en büyük salgında) Lejyoner hastalığının onaylanmış 449 vakası vardı, ancak hastalık sebebinin hızlı bir şekilde tanınması, zamanında müdahale ve antibiyotiklerin doğru kullanımı nedeniyle ölüm oranı sadece % 1 idi [16][17].

Yaygınlığı (Prevalans)

Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Avrupa'daki Lejyoner hastalığı vakalarını Avrupa Lejyoner Hastalığı Gözetim Ağı (ELDSNet) aracılığıyla izler. 2017 yılına ait verilere dayanılarak, Lejyoner hastalığının 100.000 kişi başına 1,8 genel bildirim oranıyla yaygın olmayan ve çoğunlukla sporadik solunum yolu enfeksiyonu olarak kaldığı söylenebilir. Ancak, yıllık bildirim oranı 2013-2017 (2013'te 100 000'de 1,2'den 2017'de 1,8'e) döneminde sürekli artmıştır. Hastalık çoğunlukla 65 yaş ve üstü erkekleri etkilemiştir [18].

Lejyonella'nın büyümesine yol açan koşullar

İnsan yapımı su sistemlerinde meydana gelen belirli koşullar, Lejyonella bakterisinin büyümesine yol açabilir. Bunlar:

 • Lejyonella için büyüme sıcaklığı aralığı olan 20 oC ile 45 oC arasındaki su sıcaklıkları.
 • Lejyonella büyümesine ev sahipliği yapan bir tür tek hücreli organizma olan protozoanın varlığı. Lejyonella doğal ortamda amipler içinde yaşar.
 • Biyofilm varlığı (suyla temas eden yüzeylerde balçık oluşturan ince mikroorganizma tabakaları).
 • Çamur ve korozyon gibi bir besin kaynağı ya da bazı sıhhi tesisat malzemeleri nedeniyle.
 • Biyofilm oluşumunu teşvik ettiği için depolama ve / veya devridaim nedeniyle suyun durgunluğu. Su çıkışlarının ara sıra veya mevsimsel kullanımı da durgunluğa ve biyofilm büyümesine yol açabilir. Acil durum sprinkler sistemleri ve tatildeki konaklamalar buna örnek olarak verilebilir.

Lejyonella büyümesi riski taşıyan su sistemleri

Yukarıda açıklandığı gibi uygun çevre koşullarına sahip herhangi bir su sistemi, Lejyonella'nın büyümesine izin verebilir. İnsan yapımı su sistemlerinde Lejyonella'nın en yaygın kaynakları sıcak ve soğuk su sistemleri, soğutma kuleleri ve spa havuzlarıdır. Bu sistemler Lejyoner hastalığı salgınlarının çoğuyla bağlantılıdır[4]. Bununla birlikte, Lejyonella'nın büyüyebileceği başka su sistemleri de vardır.

Sıcak ve soğuk su sistemleri

Binalara ve dış mekan çalışma tesislerine sıcak ve soğuk su hizmetleri sağlamak için çeşitli sistemler mevcuttur. Bunlar boyut, ölçek ve karmaşıklık bakımından çeşitlilik gösterir ve bazıları sıcak su veya soğuk su veya her ikisinin de depolanmasını sağlar. İnce damlacıklar veya aerosoller üreten su çıkışları, su kirlenmişse çalışanları Lejyonella bakterisine maruz bırakabilir. En çok kirlenmiş duşlar Lejyonelloz vakaları ile ilişkilidir, ancak musluklar ve hatta tuvalette sifon çekilmesi bile bir aerosole ve dolayısıyla enfeksiyona yol açabilir.

Lejyonella büyümesini önlemek için, sıcak ve soğuk su sisteminin tasarımı, sıcak suyun sıcaklığının 50 oC 'den yüksek ve soğuk suyun 20 oC 'den düşük olmasını sağlamalıdır. Sıcaktan soğuk suya ısı transferi, boru tesisatının yalıtılmasıyla engellenmelidir. Lejyonella'yı kontrol etmek için sıcaklık kullanılmazsa, biyositler gibi başka bir yöntem kullanılmalıdır. Boru tesisatının mümkün olduğunca kısa yapılarak suyun durgunlaşabileceği alanların en aza indirilmesi ve kullanılmayan su çıkışlarının da dolaşım sistemine geri alınması gerekmektedir. Kurulacak su çıkışlarının sayısının gerekenden fazla olmadığından emin olmak için binalar tasarlanırken dikkat edilmelidir [19].

Soğutma kuleleri (soğutma sistemleri)

Soğutma kulesi, genellikle suyun buharlaşma yoluyla soğutulmasını içeren atık ısının atmosfere taşınmasını sağlayan bir yapıdır. Genellikle endüstriyel işlemlerle ilişkilidir ve binaların tepesinde oturan küçük birimlerden, 200 m yüksekliğe ve 100 m çapa kadar büyük yapılara kadar değişkenlik gösterebilir. Bununla birlikte, klima sistemlerinden ısıyı boşaltmak için binaların üzerine veya yakınına monte edilmiş soğutma sistemlerinin büyük çoğunluğu küçüktür[4]. Isı buharlaşma ile azaldıkça, soğutma sisteminden geçebilen havada aerosoller oluşur. Bir soğutma sistemi bir işyerinin yakınında bulunuyorsa ve soğutma sistemi kirlenmişse; aerosoller bir hava girişinden veya açık pencereden içeri girerek çalışanlarda Lejyonella maruziyeti oluşturabilir. Son araştırmalar, Legionella pneumophila 'nın kaynağından  hava yoluyla yayılarak birkaç km gidebileceğine dair kanıtlar sunmaktadır. Daha önce, iletimin çok daha kısa mesafelerle sınırlı olduğuna inanılıyordu. Bir grup Fransız bilim insanı 2003-2004 yıllarında görülmüş ve 86 doğrulanmış vaka arasında 18 ölüm meydana gelmiş bir Lejyoner hastalığı salgınının ayrıntılarını gözden geçirmiştir. Enfeksiyon kaynağının bir petrokimya tesisinde bulunan bir soğutma kulesi olarak tespit edildiği ve enfekte olmuş bazı kişilerin tesisten 6-7 km kadar uzakta yaşadığı ortaya konmuştur. Norveç'ten yapılan benzer bir çalışmada da Lejyonella'nın 10 km'den fazla yayılabileceği sonucuna varılmıştır. Söz konusu vakada 56 olgudan 10'u ölümle sonuçlanmıştır [20][21]. Bu durum, yalnızca endüstriyel soğutma sistemlerinin yakınında değil, daha uzakta çalışanlar ve halk için de önemli etkiler olduğunu; Lejyonella büyümesinin kontrolüne olan ihtiyacı vurgulamaktadır.

Lejyonella büyümesi, örneğin biyositlerin kullanımı ve biyofilm oluşumunu önlemek için soğutma sisteminin düzenli bakımı ile kontrol edilebilir.

Spa havuzları

Bakımı düzgün olarak yapılmayan spa havuzları, Lejyoner hastalığı salgını ile bağlantılıdır[22] [23] [24].  1999'da Hollanda çiçek gösterisindeki spa havuzu 188 Lejyoner hastalığı vakasının nedeniydi[25]. 2012 yılında ise 21 vaka, İngiltere'deki bir perakende mağazasında bulunan tanıtım amaçlı bakımsız bir spa havuzuyla ilişkilendirilmiştir[26].  Spa havuzları, biyositler kullanılmazsa, doğası gereği Lejyonella büyümesi için ideal koşullara sahiptir. Su ılıktır ve kabarcıklar oluşturma işlemi, havuzu kullananlar veya yakın çalışanlar da dahil olmak üzere kişiler tarafından kolayca solunabilen havadaki su damlacıklarının oluşumuna yol açar.

Yeni ortaya çıkan tehlikeleri içeren diğer su sistemleri

Bunlar, Lejyonella büyümesi için doğru koşullara sahip olan ve su damlacıklarının oluşumuna yol açan herhangi bir insan yapımı su sistemini içerir. Bu tür sistemlerin çoğu, belirli bir işyeri veya etkinliğe özgüdür. Taş ocaklarında ve oto yıkamacılarda tozu bastırmak için su spreylerinin kullanımını da içermek üzere birçok sayıda örnek verilebilir. Acil durum su püskürtme sistemleri ile süpermarketlerde ve restoranlarda bulunan gıdaları nemlendirici sistemlerde bu kategoriye girer. İşyerlerinde ve alışveriş merkezlerinde su kullanılan yerlerin/şovların artan kullanımı da endişe vericidir. Aslında, suyun sıcaklığının 20 oC '’nin üzerine çıkmasına izin verebilecek ve havada su damlacıkları oluşturabilecek potansiyele sahip herhangi bir cihaz veya sistem, kontrol önlemleri alınmadıkça Lejyonella ile kontamine olma riskiyle karşılanmalıdır [19].

Avusturya ve İskandinav ülkelerinde yapılan son çalışmalar, kağıt endüstrisinde proses suyunda Lejyonella bulunduğunu göstermiştir. Avusturya'da bu konuda bir önleme kılavuzu yayınlanmıştır [27]. Kaynak tasarrufu veya alternatif enerji kaynakları ile ilgili işyeri uygulamalarındaki gelişmeler Lejyonella tehlikeleri yaratabilir. Örneğin, endüstriyel ölçekte güneş enerjisi ve toprak kaynaklı ısı kullanımı açık sistemlerde Lejyonella büyümesini teşvik edebilir. Su kaynaklarından tasarruf etmek adına, statik suyun boru tesisatından boşaltılmaması için bir istek gelişebilir, ancak kaynak tasarrufunun enfeksiyon riskini kontrol etmeye karşı dengelenmesi gerekir.

İşyerinde riski kontrol etmek için alınabilecek önlemler

Bir işyerinde Lejyonella büyümesi riski taşıyan bir su sistemi (yukarıda açıklandığı gibi) varsa, bu durum herhangi bir meslek için geçerli olan birkaç basit adım atılarak kontrol edilebilir [19] (ayrıca bakınız;  önleme ve kontrol önlemleri hiyerarşisi ve  tehlikeli maddelere uygulanan kontrol hiyerarşisi). Lejyonella'dan kaynaklanan mesleki riskler, çalışanların işyerinde biyolojik ajanlara maruz kalmasıyla ilgili risklerden korunmasına ilişkin 2000/54 / EC sayılı AB Direktifi kapsamındadır[28] ve bu Direktif üye devletler tarafından ulusal mevzuata aktarılmaktadır. Direktif, işverenleri biyolojik ajan risklerini değerlendirme ve uygun önlemleri alma konusunda zorunlu kılmaktadır[29]. Bir Lejyonella risk değerlendirmesinin geliştirilmesinde ve kontrollerin uygulanmasında izleme ve bakım prosedürleriyle ilişkili ek riskleri dikkate almak önemlidir.

Riskli sistemlerin tanımlanması

İlk adımda, su sisteminin Lejyonella ile kontamine olma riski altında olup olmadığını belirlemek, örneğin aşağıdaki soruları cevaplamak önemlidir:

 • 4. Bölüm’de açıklanan kategorilerden birine giriyor mu?
 • Sistem ince su damlacıkları (örneğin duş) üretir mi?
 • Su sıcaklığı 20 oC ile 45 oC arasında mı?
 • Su depolanmış veya durgun halde mi?
 • Su sistemi ara sıra mı kullanılıyor (haftada bir kez vb.)?

Su sistemlerinde Lejyonella'nın kontrolü

Su sistemi Lejyonella büyümesi riski altındaysa, uzman su mühendislerinden veya arıtma sağlayıcılarından tavsiye istenmeli ve kontrol önlemleri alınmalıdır. Kontrol önlemi su sistemine bağlıdır ancak su sıcaklığının yükseltilmesini veya biyositlerin eklenmesini içerebilir. Sıcak ve soğuk su sistemlerinin düzenli olarak yıkanması ve spa havuzlarının temizlenmesi, Lejyonella büyümesi için gerekli biyofilm oluşumunu engelleyebilir[19]. COVID-19 pandemisinde olduğu gibi işyerlerinin bir kısmı kapatıldığında Lejyonella’ya özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Çünkü bu durum su sistemlerinde (eğer iyi yönetilemez ise) Lejyonella büyümesine neden olabilir [30]. Birçok devlet kurumu, soğutma sistemi üreticisi ve ticaret kuruluşu, soğutma kulelerinde Lejyonella'nın büyümesini önlemek veya kontrol etmek için tasarım ve bakım kılavuzları geliştirmiştir [29] [31].

Suyun izlenmesi

Lejyonella büyümesi riski taşıyan herhangi bir su sisteminin, toplam aerobik bakteri ve Lejyonella büyümesi açısından izlenmesi tavsiye edilir. Aerobik bakteri sayısı biyofilm varlığını gösterecektir ve bir daldırma lamı veya Adenosin Tri-Fosfat (ATP) analizi ile izlenebilir. Daldırma lamı, agar kaplı plastik bir plakadır. ATP, tüm canlı organizmalar için ana enerji taşıyıcısıdır ve çevresel numunelerdeki mikrobiyal aktivitenin mükemmel bir göstergesidir. Lejyonella analizi için uzman bir laboratuvar tarafından su numunelerinin toplanması gerekebilir.

Maruziyet riskinin arttığı işyerleri ve kontrol önlemleri

Günümüz işyerlerinin çoğu, el hijyeni sağlamak için en azından sıcak ve soğuk su sistemine sahip olduğu ve çoğunun duş ve / veya kliması olduğu için Lejyonella'ya maruz kalma riski altındadır. Avrupa Birliği (AB) Üye Devletlerinde Lejyonella politikasının gözden geçirilmesinin ardından, Avrupa İSG Ajansı (EU-OSHA) birçok makine ve çalışma ortamının Legionella için bir havuz sağlayabildiği, ancak bu bakteriden kaynaklanan risklerin sektörlere veya işlere özgü olmadığı sonucuna varmıştır. Bu gerçek, hükümetlerin Lejyonella’yı öncelikle bir halk sağlığı sorunu olarak ele almaları konusunda etkilemiş olabilir [29]. Genel olarak, Lejyoner hastalığı vakaları toplumda seyahatle ilişkili olarak veya enfeksiyona karşı savunması zayıf olan hastane hastaları olarak deneyimlenmiştir [4]. Meslek hastalığı olarak Lejyoner hastalığı veya işyerinde Lejyoner hastalığından kaynaklanan ölümler oldukça nadir olarak görülmektedir. Bununla birlikte, bazı mesleklerde maruziyet riski çalışma faaliyetleri, yukarıda açıklandığı gibi kirlenme riski yüksek olan bir su sistemine yakın olması nedeniyle artmaktadır. Laboratuvar analistleri ve Lejyonella araştırmacıları da yüksek risk altında olanlara dahil edilebilir. Bununla birlikte, tüm durumlarda, Lejyonella için kontrol önlemleri ve izleme yapılırsa, maruz kalma riski düşüktür.

Su servis sağlayıcıları ve su cihazları için bakım sağlayan çalışanlar

Su sistemlerini temizleyen veya  bakımını yapan çalışanlar, Lejyonella içeren biyofilmin bozulma potansiyeli nedeniyle Lejyonella'ya maruz kalma riski altındadır. En bariz şekilde bunlar soğutma kulelerini temizleyen ve bakımını yapan çalışanları, klima mühendislerini, kirli duşlarla veya boru tesisatlarıyla uğraşan tesisatçıları ve spa havuzu temizleyicilerini içerir. Bununla birlikte, son çalışmalar, arıtma tesislerinde atık suya maruz kalan çalışanların risk altında olduğunu göstermiştir  [32][33]. Yıkım veya tadilat inşaatına katılan inşaat çalışanları da risk altında olabilir. Su sistemini bakımdan önce dezenfekte ederek veya kullanıcıya uygunluğu test edilmiş  solunum koruyucu ekipmanın doğru kullanımı ile maruz kalma riski büyük ölçüde azaltılabilir [19].

Dinlenme/eğlence endüstrisinde, otellerde ve yolcu gemilerinde çalışanlar

Dinlenme/eğlence merkezlerinde ve otellerde spa havuzları yakınında çalışanların, uzun süreler ile su sistemine yakın olmaları nedeniyle Lejyonella’ya maruz kalma riskleri artmaktadır. Ancak spa havuzunun iyi bakımı Lejyonella’nın büyümesini önler ve dolayısı ile çalışanların korunmasını sağlar[34]. Suyun depolanması ihtiyacı ve bazı durumlarda aralıklı kullanımı nedeniyle yolcu gemilerinde Lejyonella riski özellikle dikkate alınmalıdır[4]. Spa havuzları ve su sistemleri dahil olmak üzere tüm su çıkışlarının düzenli olarak yıkanması ve dezenfeksiyonu, çalışanlar ve müşteriler için riskleri azaltacaktır.

Su püskürtme sistemleri ile ilgili sektörlerdeki çalışanlar

Su püskürtme sisteminin düzenli veya ara sıra kullanımını içeren birçok endüstriyel uygulama vardır. Baskı işlerinde ve tekstil fabrikalarında nemlendirme işlemleri bu duruma örnek olarak verilebilir. Eğer bu işlemler bazen sıcaklığın yükseltilebileceği yeniden dolaşıma sokulmuş veya depolanmış su içeriyorsa, bu Lejyonella büyümesine yol açabilir. Bununla birlikte, Lejyonella büyümesini önlemek için iyi kontrol önlemleri ve gerekli görülmesi halinde izleme yapılması maruziyet riskini önemli ölçüde azaltacaktır. Eğer bir sistem kontamine olmuşsa, kullanıcıya uygun bir solunum koruyucu ekipmanı doğru şekilde kullanılmalıdır [19].

Laboratuvar analistleri

Lejyonella ile kontamine olmuş numunelerin analizini yapan laboratuvar çalışanları, Lejyonella aerosollerine maruz kalmamak için önlemler alınmazsa yüksek risk altındadır. Bu riskler, analitik ve araştırma çalışmaları için bir mikrobiyoloji güvenlik kabini kullanılarak yok edilebilir.

Avrupa'daki Lejyonella politikasına genel bakış

2011 yılında EU-OSHA, AB Üye Devletlerinde ve seçilen AB üyesi olmayan ülkelerde Lejyonella düzenleme çerçevesine genel bir bakış sunan bir rapor yayımlamıştır[35]. AB düzeyinde, Lejyonella riski, çalışanların işyerinde biyolojik ajanlara maruz kalmasıyla ilgili risklerden korunmasına ilişkin 2000/54 / EC sayılı AB Direktifi kapsamında ele alınmıştır. Direktif, Legionella pneumophila ve insan hastalıklarına neden olabilen diğer Lejyonella türlerini Grup 2 patojeni olarak sınıflandırmaktadır. Grup 2  biyolojik ajanları insan hastalığına neden olabilir ve çalışanlar için bir tehlike oluşturabilir ancak topluma yayılma olasılığı düşüktür ve genellikle etkili bir profilaksi veya tedavi vardır. EU-OSHA tarafından yayımlanan raporla ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (WHO) veya Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) gibi uluslararası kuruluşların, AB gibi bölgesel ekonomik ve siyasi birliklerin ve Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) gibi standartlaştırma organlarının mevcut politikaları da incelenmiştir. Raporda, her ülkeden uygulama kuralları ve rehberlik ilkeleri özetlenmiş, ancak Lejyonella ile ilgili mesleki sağlık sorunu olarak değil, bir halk sağlığı sorunu olarak tavsiyelerde bulunulmuştur. Bununla birlikte, her Üye Devletin teknik rehberleri, işyerindeki Lejyonella kontamine sistemlere karşı çalışanların korunması ve maruziyet riskinin azaltılması için kullanılabilir.

Özet

Lejyoner hastalığı vakalarının neredeyse tamamı halk sağlığı ile ilgili olduğundan, Lejyonella'yı kontrol etme çabaları iş sağlığı ve güvenliği üzerinde değil, halk sağlığı meseleleri üzerinde yoğunlaşmıştır [29]. Bu, EU-OSHA'nın 2011 yılında yayınlanan AB Üye Devletleri genelinde politikaya genel bakışının bir sonucudur. Ancak, Lejyonella bakterilerinin doğası ve insan yapımı su sisteminde büyüme kabiliyeti nedeniyle, çalışanların bu bakterilere maruz kalabileceği ve yatkın olmaları durumunda enfeksiyon riski taşıyabileceği göz ardı edilmemelidir. Bununla birlikte, çalışanların hastalanma vakaları nadirdir ve çok az meslek artmış risk altındadır. Ulusal düzeyde, çoğu AB üye ülkesinin Lejyonella ile mücadele etmek için halk sağlığı temelli bir politikası vardır ve risk değerlendirmesi ve kontrol önlemleri uygulanması teşvik edilirse, çalışanlar için riskin asgari düzeyde olması sağlanır. Sektörlere yönelik rehberlik çalışmaları belirli işlerle örtüşen risklerin profillerinin çıkarılması için önemlidir [34][35].

Kaynaklar


 1. Fraser, D. W., Tsai, T. R., Orenstein, W., Parkin, E., Beecham, H. J., Sharrar, R., Harris, J., Mallison, G., Martin, S. M., McDade, J. E., Shepard, C. C. & Brachman, P. S. ‘Legionnaires’ disease: description of an epidemic of pneumonia’, New England Journal of Medicine, Vol. 297, No 22, 1977. pp. 1189-1197.
 2. Joseph, C. ‘Surveillance of Legionnaires disease in Europe’. In Marre, R. ed. ‘Legionella’. pp. 311-320, ASM Press, Washington DC, 2001.
 3. Stout, J. E. & Yu, V. L., ‘Legionellosis’, New England Journal of Medicine, Vol. 337, 1997, pp, 682-687.
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 WHO - World Health Organization, Legionella and the prevention of legionellosis, 2007. Available at: [1]
 5. Steele, T. W., Lanser, J. & Sangster, N., ‘Isolation of Legionella longbeachae serogroup 1 from potting mixes’, Applied and Environmental Microbiology, Vol. 56, 1990, pp. 49-53.
 6. Steele, T. W., Moore, C. V. & Sangster, N. ‘Distribution of Legionella longbeachae serogroup 1 and other legionellae in potting soils in Australia’, Applied and Environmental Microbiology, Vol. 56, 1990, pp. 2984–2988.
 7. Pravinkumar, S. J., Edwards, G., Lindsay, D., Redmond, S., Stirling, J., House, R., Kerr, J., Anderson, E., Breen, D., Blatchford, O., McDonald, E. & Brown A. ‘A Cluster of Legionnaires’ disease caused by Legionella longbeachae linked to potting compost in Scotland, 2008-2009’, Eurosurveillance, Vol. 15, Issue 8, 2010. Available at [2]
 8. Government of Western Australia. Code of Practice: Prevention and Control of Legionnaires’ Disease, 2014. Available at [3]
 9. Public Health England. Legionnaires’ disease in residents of England and Wales: 2016. Available at: [4]
 10. Scaife, H R. ‘The influence of phenotype on the stress resistance of Legionella pneumophila’. PhD thesis, Sheffield Hallam University, 1999.
 11. Glick, T. H., Gregg, M. B., Berman, B., Mallison, G., Rhodes, W. W. & Kassanoff, I. ‘Pontiac fever. An epidemic of unknown etiology in a health department:I. Clinical and epidemiologic aspects’. American Journal of Epidemiology, Vol. 107, 1978. pp. 149–160.
 12. WHO- World Health Organisation Guidelines for Drinking Water Quality,. Recommendations, Geneva, WHO, 3rd ed. Vol. 1, 2004
 13. Mandell, G. L., Bennett, J. E. & Dolin, R. l. (Eds) ‘Principles and practices of infectious disease’, Churchill Livingstone, Philadelphia, 2000, pp. 2424-2435.
 14. Akbas, E. & Yu, V., ‘Legionnaires’ disease and pneumonia: beware the temptation to underestimate this “exotic” cause of infection’, Postgraduate Medicine, Vol. 109, No 5, 2001, pp. 135–147
 15. Mülazimoglu, L. & Yu, V. L., ‘Can Legionnaires’ disease be diagnosed by clinical criteria? A critical review’, Chest, Vol. 120, No 4, 2001, pp. 1049–1053
 16. García-Fulgueiras, A., Navarro, C., Fenoll, D., García, J., González-Diego, P., Jiménez-Buñuales, T., Rodriguez, M., Lopez, R., Pacheco, F., Ruiz, J., Segovia, M., Balandrón, B. & Pelaz, C. ‘Legionnaires’ disease outbreak in Murcia, Spain’, Emerging Infectious Diseases, Vol. 9, No 8, 2003, pp. 915–921
 17. Roig, J. & Rello, J. ‘Legionnaires’ disease: a rational approach to therapy’. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Vol. 51, 2003, pp. 1119–1129
 18. European Centre for Disease and Prevention Control (ECDC), Legionnaires’ disease, Annual Epidemiological Report for 2017. Available at: [5]
 19. 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 HSE- Health & Safety Executive, Approved Code of Practice and guidance: Legionnaires’ disease, The control of legionella bacteria in water systems (L8). Available at [6]
 20. Nguyen, T.M.N., Ilef, D., Jarraud, S.,Rouil, L., Campese, C., Che, D., Haeghebaert, S., Ganiayre, F., Marcel, F., Etienne, J. & Desencloset, J-C. A community-wide outbreak of legionnaires disease linked to industrial cooling towers—how far can contaminated aerosols spread?", Journal of Infectious Diseases, 193 (1),2006, pp. 102–11. Available at: [7]
 21. Nygård, K., Werner-Johansen, O., Rønsen, S., Caugant, D.A., Simonsen, O., Kanestrøm, A., Ask, E., Ringstad, J., Ødegård, R., Jensen, T., Krogh, T., Høiby, E.A., Ragnhildstveit, E., Aaberge, I.S. & Aavitsland, P., ‘An Outbreak of Legionnaires Disease Caused by Long-Distance Spread from an Industrial Air Scrubber in Sarpsborg’, Norway Clinical Infectious Diseases , 46(1), 2008, pp. 61-69. Available at: [8]
 22. De Schrijver, K., Van Bouwel, E., Mortelmans, L., Van Rossom, P., De Beukelaer, T., Vael, C., Dirven, K., Goossens, H., Leven, M. & Ronveaux, O. ‘An outbreak of Legionnaire’s disease among visitors to a fair in Belgium,1999’, Eurosurveillance. Vol 5, No. 11 2000, p7. Available at: [9]
 23. Benkel, D. H., McClure, E. M., Woolard, D., Rullan, J.V., Miller, G. B. Jr, Jenkins, S. R., Hershey, J. H., Benson, R. F., Pruckler, J. M., Brown, E. W., Kolczak, M. S., Hackler, R. L, Rouse, B. S & Breiman, R. F. ‘Outbreak of Legionnaires' disease associated with a display whirlpool spa’. International Journal of Epidemiology, Vol. 29, No 6, 2000, pp. 1092-8
 24. Campese, C., Roche, D., Clément, C., Fierobe, F., Jarraud, S., de Waelle, P., Perrin, H. & Che, D. ‘Cluster of Legionnaires´ disease associated with a public whirlpool spa, France, April – May 2010’. Eurosurveillance. Vol. 15, No 26, 2010, pp. 19602. Available at: [10]
 25. Den Boer, J. W., Schellekens, J., Lettinga, K. D., Boshuizen, H. C., Van Steenbergen, J.E., Bosman, A., Van den Hof, S.,* Van Vliet, H. A., Peeters, M. F., Van Ketel, R. J., Speelman, P., Kool, J. L. & Conyn Van Spaendonck, MAE. ‘A large outbreak of Legionnaires' disease at a flower show, the Netherlands, 1999’, Emerging Infectious Disease, Vol.8, No 1, 2002, pp. 37-43.
 26. Coetzee, N., Duggal, H., Hawker, J., Ibbotson, S., Harrison, T. G., Phin, N., Laza-Stanca, V., Johnston, R., Iqbal, Z., Rehman, Y., Knapper, E., Robinson, S. & Aigbogun, N. ‘An outbreak of Legionnaires’ disease associated with a display spa pool in retail premises, Stoke-on-Trent, United Kingdom, July 2012’, Eurosurveillance, Volume 17, Issue 37, 2012. Available at: [11]
 27. Leifaden Legionellenprävention in der Papierindustrie. Austropapier 2010. Available at: [12]
 28. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16 of Directive 89/391/EEC). Available at: [13]
 29. 29.0 29.1 29.2 29.3 EU-OSHA - European Agency of Safety and Health at Work, Legionella and Legionnaires’ disease: A policy overview, 2011. Available at [14]
 30. ESCMID Study Group for Legionella Infections, ESGLI Guidance for managing Legionella in building water systems during the COVID-19 pandemic. Available at: [15]
 31. INRS (2006). Les légionelles en milieu de travail. Available at:[16]
 32. Blatny, J., Ho, J.,Skogan, G.,Fykse, E., Aarskaug, T.,Waagen, V. ‘Airborne Legionellabacteria from pulp waste treatment plant: aerosol particles characterized as aggregates and their potential hazard’, Aerobiologia, Vol 27, No 2, 2011 , pp. 147-162.
 33. Kusnetsov, J., Neuvonen, L-K., Korpio, T., Uldum, S.A., Mentula, S., Putus T., Tran Minh, N. N., & Martimo, K-P., Two Legionnaires' disease cases associated with industrial waste water treatment plants: a case report. BMC Infectious Diseases. Vol 10, 2010, p 343. Available from: [17]
 34. 34.0 34.1 ECDC, Leaflet for managers of tourist accommodation on how to reduce the risk of Legionnaires' disease. Available at: [18]
 35. 35.0 35.1 EU-OSHA - European Agency of Safety and Health at Work, Legionella and Legionnaires’ disease: A policy overview, 2011. Available at [14]


Contributors

Nazlioglu