İşyerlerinde İlaca Dirençli Mikroorganizmaların Neden Olduğu Sağlık Riskleri

From OSHWiki
Jump to: navigation, search


Vidmantas Januskevicius and Gediminas Vilkevicius, ASU, Lithuania

Çeviri: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (AÇSHB), Ankara/Türkiye

Giriş

Antibiyotik direnci, bulaşıcı hastalıkların tedavisinde en ciddi küresel tehditlerden biridir [1]. Bakteri ve diğer mikropların neden olduğu bulaşıcı hastalıklara karşı mücadelede antibiyotikler kritik bir öneme sahiptir. Antimikrobiyal kemoterapi, ortalama yaşam beklentisinin artmasının önde gelen nedenidir. Antimikrobiyal direnç – mikroplar,  ilaçların tedavi edici etkinliğini azaltan veya ortadan kaldıran bir şekilde değiştiğinde - büyüyen küresel bir sorundur. Sorunun bir kısmı, enfeksiyonlara neden olan bakterilerin ve diğer oldukça dirençli olmaları ve antibiyotiklere ve diğer antimikrobiyal ilaçlara direnmek için çeşitli yollar geliştirmeleridir. Sorunun bir diğer kısmı, insanlarda, veterinerlikte ve tarımda mevcut antibiyotiklerin artan kullanımından ve yanlış kullanımından kaynaklanmaktadır. Maruz kalan çalışanların tedavi edilemeyen ciddi ve muhtemelen ölümcül enfeksiyonlara yakalanma riski olabilir.

Genel toplum olarak risk altında olunmasına rağmen, bazı meslekler çalışanlar için daha yüksek risk oluşturmaktadır. Ancak bu, ilgili bakteri türüne bağlıdır. En önemli antibiyotiğe dirençli bakteri türlerini gözden geçiren Bölüm 3, her bir bakteri türü için artan risk taşıyan mesleklerin kısa bir tanımını vermektedir. Sektörel açıdan bakıldığında, maruz kalan ana meslek grupları 4. bölümde ele alınmaktadır.

Antibiyotiklere direnç mekanizmaları

Antibiyotiklere direnç doğal bir süreç olabilir - bakteriler bazı antibiyotiklere doğal olarak dirençlidir. Örneğin, benzil penisilin, insan sindirim sisteminde bulunabilen çoğu mikroorganizma üzerinde çok az etkiye sahiptir. Diğer bakteriler, bir zamanlar onları tedavi etmek için kullanılmış olan antibiyotiklere karşı direnç geliştirdiler. Örneğin, Staphylococcus aureus şimdi neredeyse her zaman benzil penisiline karşı dirençlidir, geçmişte bu enfeksiyon penisilin ile kontrol ediliyordu. Antibiyotiklere karşı bu direnç mekanizmaları iki tip olabilir - genetik ve biyolojik. Genetik mutasyon meydana gelir ve bakteriyel DNA'da bir değişikliğe neden olur ve bakteri antibiyotiklere dirençli hale gelir. Biyolojik mekanizmalar antibiyotik yıkımı veya antibiyotik transformasyonu ile özetlenebilir. Bu yıkım veya transformasyon, bakterilerin, antimikrobiyalleri kimyasal olarak parçalayan veya modifiye eden bir veya daha fazla enzim ürettiğinde, onları bakterilere karşı inaktif hale getirir. Ayrıca bakterilerin ilaç dirençlerinin suşlar(nesiller) ve hatta türler arasında genlerle taşınabileceğini gösteren kanıtlar artmaya başladı. Örneğin, stafilokokların antibiyotik dirençli genleri, ilave genlerin ve gen kombinasyonlarının elde edilmesi için vasıtalar sağlayan Bacillus, Streptococcus ve Enterococcus ile değiştirilebilen plazmidler üzerinde taşınır. Bazıları, kromozomda veya plazmidlerde bulunabilen transpozonlar, DNA segmentleri üzerinde taşınır [2].

En önemli sorun, bazı bakterilerin neredeyse tüm antibiyotiklere karşı dirençli hale gelmesidir. Bu bakteriler ciddi bir hastalığa neden olabilir ve bu önemli bir halk sağlığı probleminin yanı sıra bu bakterilere maruz kalan insanlar için mesleki bir risktir.

En önemli çoklu ilaç dirençli mikroorganizma türleri

Metisilin / oksasiline dirençli Staphylococcus aureus

Metisilin / oksasiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), dünya çapında ciddi morbidite ve mortaliteye neden olan önemli bir nozokomiyal patojendir. MRSA, hastalık edinme koşullarına bağlı olarak sıklıkla Hastaneye Bağlı MRSA (HA-MRSA) veya Toplumla İlişkili MRSA (CA-MRSA) olarak alt kategorilere ayrılır [3]. MRSA enfeksiyonu, sağlık çalışanlarında uzun süreli iş göremezliğe yol açabilecek ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Mesleki olarak çiftlik hayvanlarına maruz kalan insanlar (hayvan yetiştiriciliği, gıda endüstrisi, kasaplar, mezbaha çalışanları, hayvan ve veteriner laboratuvarı çalışanları) MRSA suşları ile burun kolonizasyonu riski altındadır (mikroorganizma türlerinin başarılı bir entegrasyon ile burun mukoza zarına yayıldığı bir süreç). Toplum kaynaklı enfeksiyon için risk faktörleri arasında intravenöz ilaç kullanımı, önceki antimikrobiyal tedavi, ciddi hastalıklar, hava yoluyla yoldan çevresel yüzeylerden bulaşma, çalışma alanlarındaki biyoaerosoller bulunur. Özellikle CA-MRSA enfeksiyon riskinin arttığı iyi bilinen ortamlar, yetersiz hijyene sahip kalabalık ortamlardır. Hapishaneler, güvenlik ve polis personeli ve sosyal hizmet uzmanları risk altında olabilir.

Vankomisine dirençli enterokoklar

Çok sayıda dirençli enterokokların neden olduğu enfeksiyon insidansı günümüzde daha düşük olmaya devam etmekle birlikte, nakil ve yoğun bakım ünitelerinde birkaç salgın rapor edilmiştir. Avrupa nüfusunun yaklaşık % 25'i gıdalardan edinilen vankomisine dirençli E faeciumun bağırsak taşıyıcılarıdır [4]. Vankomisine dirençli enterokoklar (VRE) için en büyük risk, hastane çalışanları (özellikle doğrudan hasta teması ve dışkı materyali ile temas çok yüksek riske yol açmaktadır), tarım, gıda endüstrisi ve atık ve atık su arıtma çalışanlarıdır.

Genişletilmiş spektrumlu beta-laktamaz içeren (sefalosporinlere ve monobaktamlara dirençli) bakteri

Genişletilmiş spektrumlu beta-laktamaz (ESBL) - Gram-negatif bakteri üretir. ESBL'leri barındıran organizmalarla kolonizasyon ve / veya enfeksiyon için bilinen risk faktörleri arasında yoğun bakım ünitesine kabul, son cerrahi, enstrümantasyon, hastanede uzun süre kalış ve antibiyotik maruziyeti, özellikle geniş spektrumlu beta-laktam antibiyotiklere yer verilir. Genişletilmiş spektrumlu antibiyotik kullanımı, ESBL üreten suşların ortaya çıkmasını teşvik eder. Direnç plazmitleri daha sonra aynı türden olması gerekmeyen diğer bakterilere transfer edilebilir, bu da onlara direnç kazandırır [5]. ESBL'de en yaygın risk altında bulunanlar, özellikle yoğun bakım ünitelerinde, yaşlı evlerinde ve benzeri yerlerde vücut sıvılarıyla temas halinde bulunan, doğrudan hasta teması olan sağlık çalışanları içindir. Bu, günümüzde birçok ülkede hastanelerde bakteriyel enfeksiyonun ana nedeni olan hızla büyüyen bir sorundur. Özellikle bazı ESBL bakterilerinin bilinen tüm antibiyotiklere dirençli olması, bunu hastalar, aileleri ve sağlık çalışanları için çok ciddi bir tehdit haline getirmektedir.

Penisiline dirençli mikroorganizmalar

Penisilin, sefalosporin ve amino glikozitler dahil olmak üzere faydalı antibiyotik sınıflarına karşı çoklu antibiyotik dirençleri, bir dizi Gram negatif hastane patojenleri arasında giderek artmıştır, özellikle özellikle Streptococcus pnömonisi, Klebsiella pnömonisi, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa, ESBL bakterileri de neredeyse her zaman penisiline karşı dirençlidir. Bu çoklu dirençli suşların neden olduğu salgın ve endemik enfeksiyonlar, birçok hastanede, özellikle yoğun bakım ünitelerinde yoğun antibiyotik kullanımına neden oldu. Birçok durumda, bu Gram negatif basillerin salgın suşları neredeyse tüm antibakteriyel ilaçlara direnç gösterir ve artan mortalite ile ilişkili olan ciddi pnömoni ve bakteremi gibi enfeksiyonlara neden olur [6]. Hastalara bakarken, sağlık çalışanları penisiline dirençli mikroorganizmaların ( Biyoaerosoller ve iş sağlığı ve güvenliği) olabileceği biyoaerosollerin solunması ile ile enfekte olma riskine maruz kalmaktadırlar.

Çoklu ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis

Tüberküloza (TB) bir mikobakteri neden olur. Mycobacterium tuberculosis (MTB), TB'den sorumlu en yaygın bakteriyel ajandır, ancak M. bovis, M. microti canetti ve M. africanum da TB ile sonuçlanabilir. İlaca dirençli tüberküloz, ilaç kombinasyonu kullanılmadıkça streptomisin direncinin hızla ortaya çıkmasıyla 1940'lardan beri bilinmektedir. Bir ilacın tedavisi bazı basillerin (o ilaca duyarlı) büyümesini baskıladığında ilaca dirençli TB'nin var olduğu söylenebilir, ancak önceden mevcut ilaca dirençli organizmaların çoğalmasına izin verir. “Çoklu ilaca dirençli TB” (MDRTB) hem izoniazid hem de rifampisine dirençlidir. İlaca dirençli tüm TB vakaları şu suşlardan oluşur: izoniazid veya streptomisine dirençli (monorezistanslı), izoniazid ve streptomisine dirençli (çift dirençli), izoniazid, streptomisin ve rifampisine dirençli (üçlü dirençli), izoniazid, streptomisin, rifampisin ve etambutol'a karşı dayanıklı (dörtlü dirençli).

Dünyada 300.000 MDRTB vakası olduğu ve çoğunun HIV'in en hızlı yayıldığı yerlerde olduğu tahmin edilmektedir, MDRTB'lerin % 79'u süper suşlardır (örneğin, üç veya dört birinci basamak ilaca dirençli), Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği'ndeki TB hastalarının MDRTB geçirme olasılığı 10 kat daha fazladır [7]. MDRTB ile temas şansı artmış olan kişiler aşağıdaki personel gruplarını içerir: sağlık çalışanları, hapishane ve polis memurları, veteriner çalışanlar ve diğerleri. Sosyal hizmet uzmanları ve öğretmenler de Doğu Avrupa’nın bazı bölgelerinde düşük seviyede risk altında olabilir, ancak şu anda bunu doğrulayacak herhangi bir araştırma sonucu bulunmamaktadır.

Mesleki olarak maruz kalan başlıca gruplar

Tarım, hayvancılık, gıda endüstrisi

İnsanlar tarafından kullanılan ilaçlar ortamdaki tek antibiyotik kaynağı değildir - antibiyotikler süt, domuz, kümes hayvanları ve fabrika çiftliklerinde (tarım sektörü) bulunabilir. Bu antibiyotikler belediye su sistemlerine girer, daha sonra konut tesislerinden kaçar ve akarsuları ve yeraltı sularını kirletir. Bu yüzden çifte maruziyet oluşur: yiyecek ve içme suyumuzda antibiyotik alıyoruz ve atık ve atık su ile bakteri direncini arttırıyor. Tarımsal gıda endüstrisinde - sığır, kümes hayvanları ve domuz yetiştiriciliğinde, balık yetiştiriciliğinde, bal arısı kovanlarında - bu ajanlar büyüme destekleyicileri olarak kullanılır. Bazı tahminler, hayvanlarda ve balıklarda antibiyotik kullanımının, insanlarda kullanıma kıyasla mutlak tonaj açısından en az 1000 kat daha fazla olduğunu göstermektedir [8].

Domuz ve diğer fabrika çiftliklerinde antibiyotik kullanımı ile ilgili potansiyel halk sağlığı riskleri, gıdanın antibiyotik kalıntılarıyla kontaminasyonu, antibiyotik kalıntılarının çevreye salınması, antibiyotik dirençli bakterilerin seçimi ve çiftçilerin ve diğer tarım çalışanlarının mesleki maruziyetini içerir. Dirençli bakterilerin seçimi ana problemdir ve bunu, toplumdaki dirençli bakterileri de potansiyel olarak yayabilecek enfeksiyonlar alan çiftlik çalışanları izlemektedir.

Gıda-hayvan üretiminde antimikrobiyal kullanımın, gıda kaynaklı maruz kalma yollarıyla insan popülasyonlarındaki antimikrobiyal dirençli hastalıkların yüküne katkıda bulunduğuna dair önemli kanıtlar vardır. Antimikrobiyal dirençli bakteriler, hayvan atıkları, hayvan yatakları, hayvan besleme operasyonlarının hem içindeki hem de rüzgar yönünde olan havada, hayvan besleme operasyonlarının yakınındaki yeraltı sularında ve tüketici et ve kümes hayvanı ürünlerinde tespit edilmiştir. Hayvansal üretim tesisleri içinde ve çevresinde kontamine olmuş çevre ortamlarına maruz kalmanın yanı sıra mesleki ortamda hayvanlarla temas yoluyla ilave yollar mevcuttur. Avrupalı etlik piliç yetiştiriciliği yapan çiftçileri ve hindi çiftçilerinin yanı sıra etlik piliç yetiştiriciliği ve hindi mezbahası çalışanlarının mesleki epidemiyoloji çalışmaları, bu popülasyonların bu hayvanlara mesleki maruz kalmaları nedeniyle antimikrobiyal dirençli E. coli ve Enterococcus ile kolonizasyon riski arttığını göstermiştir [9]. Mesleki olarak hayvancılığa maruz kalan insanlar MRSA suşları ile burun kolonizasyonu riski altındadır. Hollanda'da domuz çiftçilerinde MRSA prevalansının % 29, genel popülasyonda ise % 0,1 olduğu tahmin edilmektedir. Ancak ABD'de domuz çiftçilerinin MRSA'ya maruz kalması çok daha düşüktür [10].

Sağlık hizmeti

İnsan sağlığı ve veterinerlik amaçları için, sadece terapi için değil, aynı zamanda hayvan büyümesini teşvik etmek için de geniş bir antibiyotik kullanımı sonucu, bazı bakteriler ve diğer mikroorganizmalar bir veya daha fazla anti-mikrobiyal maddeye karşı direnç geliştirmiştir. Bu süreç aynı zamanda doğal mikrobiyal evrimin bir parçasıdır, ancak bu tür organizmaların son yıllarda artması, antibiyotiklerin sürekli yanlış kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Böyle bir organizmanın çok iyi bilinen bir örneği hastane kaynaklı - veya nozokomiyal enfeksiyon olarak adlandırılan hastalıkların (pnömoni, kronik bronşit, pürülan cilt hastalıkları, vb.) en yaygın nedeni olan metisilin / oksasilin veya çok dirençli Staphyloccoccus aureus'tur (MRSA). Bu tür enfeksiyonların tedavisinde terapötik zorluklar, daha uzun bir hastalık süresine ve daha yüksek ölüm oranlarına yol açar [11]. Hastaneler ve yoğun bakım üniteleri, antibiyotiğe dirençli bakterilerin gelişimi ve yayılması için önemli bir üreme alanıdır. Bu, sağlık personeli (sağlık hizmetleri sektörü) ile sık temas halinde olan ağır antibiyotik kullanımı yüksek yoğunluklu hasta popülasyonuna maruz kalmanın bir sonucudur. Hastane enfeksiyonlarına neden olan patojenler arasında Gram pozitif koklar baskın hale gelmiştir. Bu eğilim, bu patojenlerin antibiyotik direnci biriktirme kapasitesi ile ilgilidir [12]. Hastanelerde antibiyotiğe dirençli bakteri bulaşma yolları, hastane personelinin kontamine elleri ile temas, kapı kolları gibi kontamine yüzeylerle temas, kontamine ekipmanla temas ve hasta ile doğrudan temas ve / veya enfeksiyöz materyalin ana kaynakları olan hastanın vücut sıvılarıyla (dışkı, tükürük, yara sıvıları) temas olabilir.

Laboratuvarlar

Laboratuvarlar, içindeki veya yakınındaki personele bulaşıcı hastalık riskini artırabilecek çok özel bir çalışma ortamıdır. Laboratuvar çalışanları enfekte hastaların bakımında, mikroorganizmaların daha fazla bulaşmasını önleyen ve salgını azaltan önemli bir role sahiptir. Laboratuvar personeli teşhis, araştırma ve öğretim amacıyla tüm biyolojik ajan grupları ile çalışabilir. Canlı kültürlerle çalıştıkları için araştırma laboratuvarlarında klinik laboratuvarlardan daha fazla sayıda enfeksiyon vakası meydana gelir. Laboratuvar personelinin tüberküloza yakalanma olasılığının genel halktan daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Tüberküloz, çoklu ilaca dirençli  suşların ortaya çıkmasıyla daha da karmaşıklaşan önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkmıştır.

Klimalı ve yüksek nemli çalışma alanları

Bakteriler veya küflü tahılın toksinleri gibi birçok biyolojik ajan hava yoluyla iletilir [13]. Acele yapılmış ve kötü tasarlanmış klima sistemleri, klima sistemiyle ilgili ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Ekipman havayı düzgün şekilde kurutmaz. Lejyoner hastalıklarının erken kaydedilen salgınları veya epidemileri hastaneler veya sağlık merkezleri, oteller, alışveriş merkezleri, et paketleme tesisleri, hazır giyim endüstrileri, ofis binaları, gıda mağazaları, otomobil üretim tesisleri ve hatta nükleer santrallerle ilgilidir [14]. Klima sistemlerinde ve su tanklarında ve armatürlerinde üreyen en yaygın bakteri Legionella pneumophila'dır, ancak örneğin MRSA dahil olmak üzere başka ilaca dirençli mikroorganizmalar da (mikroplar, kalıplar, sporlar, mantarlar) olabilir.

Atık su arıtma

Toplam mikrobiyal konsantrasyonla birlikte, antibiyotiğe dirençli bakterilerin konsantrasyonu atık su arıtma işlemi boyunca değişir. Antibiyotiğe dirençli bakterilerin yüzdesi ikincil (genellikle biyolojik) tedavi ile artar, ancak ultraviyole radyasyon veya klorlama gibi üçüncül tedavilerle azalır. MRSA, tuzlu ve tuzlu olmayan su ortamlarında 14 güne kadar hayatta kalabilir. Atık sularda doğal çevreye göre daha fazla sayıda antibiyotiğe dirençli bakteri görülür, ancak genel olarak S. aureus hem yüzey suyunda hem de atık suda düşük seviyelerde ortaya çıkar [15] [16].

Önleme

Çalışanları ve genel halkı etkileyen küresel salgınların riskini etkin bir şekilde ele almak için epidemik hijyen ve iş sağlığı dahil olmak üzere halk sağlığı arasında ağ oluşturma ve bilgi paylaşımı esastır. Aktarım zinciri hakkında iyi bilgi (rezervuar - aktarım yolu / vektör - konağa giriş noktası), zincirin erken aşamalarında etkili önleme tedbirlerinin uygulanması için gereklidir. Bu önlemler AB mevzuatına uygun olmalıdır. Bir enfeksiyonun etkilenmeyen bölgelere yayılmasını önlemek için de gereklidir; örneğin enfekte olmamış materyaller, hayvanlar veya yetiştiriciler, nakliye personeli, kesimhanelerde çalışanlar, veterinerler veya itlaf personeli gibi insanlarla temas eden enfekte çalışanlar veya kontamine yolcular [17]. İlaca dirençli mikroorganizmaların yayılmasını ve çalışanların kontaminasyonunu durdurmak için alınacak önlemler arasında çalışma organizasyonunun iyileştirilmesi, çalışma alanlarının düzenli olarak temizlenmesi, güvenlikle tasarlanmış keskin aletlerin kullanılması, klinik atıkların uygun şekilde ele alınması ve kapsamlı el yıkama yer almaktadır [18].

Maruziyet kaçınılmazsa, maruz kalan  çalışan sayısını sınırlandırarak ve maruz kalma süreleri azaltılarak minimumda tutulmalıdır. Kontrol önlemleri çalışma sürecine göre uyarlanmalı ve çalışanlar güvenli çalışma uygulamalarını takip etmek için iyi eğitilmelidirler [19]. Mesleki bir ortamda ilaca dirençli mikroorganizmalar (  tehlikeli maddeler için risk yönetimi ) ile daha fazla temas etme olasılığı olan kişilerin, işe başlarken ve daha sonra periyodik olarak sağlık kontrollerini rutin olarak değerlendirmeleri önerilir. İşveren ayrıca çalışanların tehlikeleri tanımaları ve güvenli çalışma prosedürlerini izlemeleri için bilgi ve İSG eğitimini sağlamakla ve (işyerindeki tehlikeleri tanımlayan; bu tehlikeler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin de yer aldığı) risk değerlendirmesini yapmakla yükümlüdür. İyi temizlik, hijyenik çalışma prosedürleri ve ilgili uyarı işaretlerinin kullanımı güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının temel unsurlarıdır. Bazı durumlarda önleyici tedbirler en fazla risk altındaki çalışanlara aşılamayı içerebilir [20].

Antibiyotik direncini önlemenin en önemli yolları, antibiyotiklerin gereksiz şekilde reçete edilmesinin önlenmesi, kontamine yüzeylerle temastan önce ve sonra el yıkama ve dezenfektanların uygun kullanımı,  eldivenler, önlükler, maskeler ve göz koruyucular gibi   koruyucu ekipmanların  kullanımı gibi iyi bir kişisel hijyenin sağlanmasıdır. El yıkama politikaları, özellikle (sağlık) meslekleri için rehberlik mevcuttur [21][22]. Yakın tarihli bir WHO (DSÖ) kampanyası (HAYAT KURTARIN: Ellerinizi Temizleyin), antimikrobiyal direncin önlenmesi, kontaminasyon ve sağlık çalışanlarının korunması için kişisel hijyenin önemini yinelemiştir. Bu sektörler için dezenfeksiyon ve sterilizasyon ve diğer hijyen önlemleri için özel rehberlik de mevcuttur.

Hastanelerde antibiyotik direncini ve bulaşmasını önlemek için en önemli organizasyon önlemleri hastaların izolasyonu, düzenli temizlik ve tek kullanımlık ekipmanlardır.

Tüberküloz araştırma laboratuvarında çalışan sağlık uzmanları arasında enfeksiyonun önlenmesi, uygun önlemler gerektirir. Laboratuvar personeli, enfeksiyöz materyalleri işlerken potansiyel olarak enfeksiyöz aerosollerden korunma konusunda eğitilmelidir, böylece korunma sağlanabilir. İyi laboratuvar uygulamalarının düzenli kullanımı yoluyla bulaşıcı alanlarda birincil (biyolojik dolaplar, KKD, uygun iş kıyafetleri) ve ikincil bariyerlerin (örneğin erişimi sınırlama) uygun şekilde kullanılması, laboratuvar kaynaklı enfeksiyon riskinin kontrolünde önemlidir. Laboratuvarda gerçekleştirilen faaliyetlere bağlı olarak, farklı seviyelerde sınırlama şarttır. Enfeksiyöz materyaller içeren sıvı süspansiyonun manipülasyonunu içeren prosedürlerin Biyogüvenlik dolaplarında yapılması gerekir. Potansiyel olarak ölümcül enfeksiyonun etkili ve mutlak tutulumu için, Mikobakteriyoloji araştırma laboratuvarlarının, uluslararası standartlara uyum sağlamasının yanı sıra, laboratuvarda türbülanslı hava akımlarının mutlak tutulmasını sağlayan Biyo-Güvenlik seviye III tesisi olarak geliştirilmesi gerekmektedir [23].

Antibiyotiğe dirençli bakterilerin iş yerlerinde ve daha genel olarak toplumda bulaşmasını önlemek için, yiyeceklerin işlenmesinden, tuvalete gittikten ve bebek bezlerinin değiştirilmesinden önce ve sonra ellerin yıkanması; öksürürken ve hapşırırken burun ve ağzı örtmek, burnu silmek için kağıt peçete kullanmak, tükürmemek, kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalmak, çocuklar iyi durumda değilse çocuk bakımına veya okula göndermemek, reçete edilen antibiyotiklerin tümünü almak, sağlık uzmanı tarafından tavsiye edilmedikçe, antibiyotik içerebilen veya antibakteriyel ve antimikrobiyal ürünlerin kullanılmasından kaçınmak tavsiye edilmektedir.

Kaynaklar

 1. Conly, J., ‘Antimicrobial resistance in Canada’, CMAJ, Vol. 167, No 8, 2002, pp. 885-891. Available at: [1]
 2. Jacoby, G.A., Munoz-Price, L.S., ‘The new b-lactamases’, N Engl J Med, Vol. 352, 2005, pp. 380–391. Available at: [2]
 3. Todar's Online Textbook of Bacteriology. Retrieved 25 April 2012, from: [3]
 4. Struelens, M.J., ‘The epidemiology of antimicrobial resistance in hospital acquired infections: problems and possible solutions’, BMJ, Vol. 317, 1998, pp. 652-654. Available at: [4]
 5. Todar's Online Textbook of Bacteriology. Retrieved 25 April 2012, from: [5]
 6. Struelens, M.J., ‘The epidemiology of antimicrobial resistance in hospital acquired infections: problems and possible solutions’, BMJ, Vol. 317, 1998, pp. 652-654. Available at: [6]
 7. WHO/IUATLD ‘Global Project on Anti-tuberculosis Drug Resistance Surveillance (1999-2002)’, Anti-tuberculosis drug resistance in the world: Report Number 3, 2004. Available at: [7]
 8. WHO/IUATLD ‘Global Project on Anti-tuberculosis Drug Resistance Surveillance (1999-2002)’, Anti-tuberculosis drug resistance in the world: Report Number 3, 2004. Available at: [8]
 9. Price, L.B., et all, ‘Elevated Risk of Carrying Gentamicin-Resistant Escherichia coli among U.S. Poultry Workers’, Environmental Health Perspectives, Vol. 115, No 12, 2007, pp. 1738-1742. Available at: [9]
 10. Dutkiewicz, J., et all, ‘Biological agents a occupational hazards – selected issues’, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, Vol. 18, No 2, 2011, pp. 286-293. Available at: [10]
 11. Kosk-Bienko, J., ‘OSH risks related to global epidemics and drug-resistant micro-organisms’, EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work, 2007. Available at: [11]
 12. Struelens, M.J., ‘The epidemiology of antimicrobial resistance in hospital acquired infections: problems and possible solutions’, BMJ, Vol. 317, 1998, pp. 652-654. Available at: [12]
 13. EU-OSHA – European Agency for Safety and Health and Work, E-fact 41 – Biological agents, 2003. Available at: [13]
 14. Sas, K., ‘Legionella and Legionnaires’ disease: a policy overview’, EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work, 2011. Available at: [14]
 15. Araújo C, et al., Vancomycin-resistant enterococci from Portuguese wastewater treatment plants. J Basic Microbiol. 2010 Dec;50(6):605-9.
 16. Goldstein, R.E.R., ‘Evaluation of antibiotic-resistant bacteria in tertiary treated wastewater, reclaimed wastewater used for spray irrigation, and resulting occupational exposures’, Thesis, 2010. Retrieved 25 April 2012, from: [15]
 17. Kosk-Bienko, J., ‘OSH risks related to global epidemics and drug-resistant micro-organisms’, EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work, 2007. Available at: [16]
 18. EU-OSHA – European Agency for Safety and Health and Work (2007). Expert forecast on Emerging Biological Risks related to Occupational Safety and Health. European risk observatory report. Available at: [17]
 19. EU-OSHA – European Agency for Safety and Health and Work, E-fact 41 – Biological agents, 2003. Available at: [18]
 20. EU-OSHA – European Agency for Safety and Health and Work, E-fact 41 – Biological agents, 2003. Available at: [19]
 21. Hand Hygiene in Outpatient and Home-based Care and Long-term Care Facilities, World Health Organization 2012, available at [20]
 22. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care, World Health Organisation 2009. Available at: [21]
 23. Challu, V.K., ‘Safety in TB research laboratory’, NTI Bulletin, Vol. 41, No 3&4, 2005, pp. 97-100. Available at: [22]

Daha fazla okuma için bağlantılar

Levy, S.B., Marshall, B., `Antibacterial resistance worldwide: causes, challenges and responses`, Nat Med, No 10(Suppl), 2004, pp. S122–S129.

WHO - World Health Organization, Antimicrobial resistance, Fact sheet No. 194. Retrieved on 5 December 2012, from: March 2012.

EU-OSHA – European Agency for Safety and Health and Work, E-fact 53 – Risk assessment for biological agents. Available at: [23]

EU-OSHA - European Agency for Safety and Health at Work 2009. Biological agents and pandemics: review of the literature and national policies. Available at: [24]

CDC pages on veterinary safety and health, [25]

Do Bugs Need Drugs? A Community Program for Wise Use of Antibiotics, Workplace/Occupational Health, including training materials, available at [26]

CDC pages and guidelines for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008, available at [27]

Guidelines for Prevention and Control of Infections Due to Antibiotic-Resistant Organisms, Florida Department of Health Division of Disease Control, Bureau of Epidemiology, March 2010. Available at: [28]

Contributors

Nazlioglu, Palmer