Havadaki Tehlikeli Maddelerin İzlenmesi, Örneklenmesi ve Analizi

From OSHWiki
Jump to: navigation, search

Paul Johnson, Health & Safety Laboratory, UK

Çeviri: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, AÇSHB, Ankara/Türkiye

Giriş

Hava izleme, periyodik veya sürekli olabilir ve işyerindeki veya çevresindeki kirleticilerin nicel veya nitel olarak değerlendirilmesidir. İlgili mevzuata uyum sağlamak ve kontrol önlemlerini değerlendirmek için kullanılır. Basit pasif örnekleme tekniklerinden karmaşık uzaktan algılama cihazlarına kadar havadaki tehlikeli maddelerin ölçülmesine yönelik çok sayıda yaklaşım vardır. Maliyetler ve uygulanabilirlik açısından en uygun metodoloji dikkate alınarak bir izleme stratejisi oluşturulmalıdır.

AB 89/391 / EEC [1] sayılı Direktif kapsamında , işyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili olarak, işverenlerin, çalışanların tehlikeli maddelere maruz kalmasını önleme veya kontrol etme zorunluluğu vardır. Bu maddelerin büyük bir kısmı için ana maruz kalma yolu solunumdan kaynaklanmaktadır [2] , ancak havadaki maddeler dermal ve dolaylı olarak oral maruz kalmaya yol açabilir.

Mevzuat

Yasal zorunluluk, AB Direktifi 98/24 / EC[3] kapsamında bulunan tehlikeli maddeleri kontrol etmek için iş yerindeki kimyasal ajanlardan kaynaklanan risklerle ilişkilidir. İşverenin, işyerinde herhangi bir tehlikeli kimyasal maddenin bulunup bulunmadığını belirlemesi ve varlığından kaynaklanan güvenlik ve sağlık risklerini değerlendirmesi gerektiğini belirtir. Bu direktif, kimyasal duman ve buharların vb. yanı sıra tozu da göz önünde bulundurur.

Bazı AB direktifleri, çalışanların çeşitli tehlikeli maddelere karşı korunmasına değinmektedir ve bunlar Tablo 1'de gösterilmektedir. Bu direktiflerde izlemeye yapılan vurgu değişmektedir. Biyolojik ajanlar ile ilgili olarak, 2000/54 / EC [4] şunları öngörmektedir: 'Biyolojik ajanlara maruz kalma riski içerebilecek herhangi bir faaliyet olması durumunda, çalışanların maruz kalmasının niteliği, derecesi ve süresi belirlenmelidir. Çalışanların sağlığı ve güvenliği için herhangi bir riski değerlendirmek ve alınacak önlemleri ortaya koymak mümkündür. 2004/37 / EC'deki [5] 'kanserojenlerin veya mutajenlerin ölçümü için, özellikle öngörülemeyen bir olaydan veya bir kazadan kaynaklanan anormal maruziyetlerin erken tespiti için mevcut uygun prosedürlerin kullanılmasını gerektirir.

Tablo 1: Çalışanların havadan kaynaklanan tehlikeli maddelere karşı korunmasına ilişkin AB direktifleri

Tehlikeli maddeler AB Direktifi
Kimyasal Maddeler 98/24 / AT [3]
Biyolojik etmen 2000/54 / EC [4]
Patlayıcı Ortamlar 94/9 / EC ATEX 'ürünü' [6] ; 1999/92 / EC ATEX 'işçileri' [7]
Asbest 2009/148 / EC [8]
Kanserojenler ve Mutajenler 2004/37 / EC [5]

Avrupa Komisyonu, 98/24 / EC “kimyasal maddeler” Direktifi [3] ile ilgili bağlayıcı olmayan, pratik yönergeler [9] hazırlamıştır. Bu kılavuzlar, 2000/39 / EC direktifinde [10] belirtilen sınır değerleri tanımlanmış maddeler için hava izleme ile ilgili ölçüm yöntemleri hakkında bilgi sağlar.  ATEX direktifi 94/9 / EC [6] için benzer kılavuzlar [11] oluşturulmuştur ve esas olarak patlama ve yangının önlenmesi için genel hükümlerle ilgili olmasına rağmen, gaz alarmları aracılığıyla gaz izleme konusunda rehberlik içermektedir.

Standartlar

Standartlar, bir şey yapmak için kabul edilen ve yöntem olması amaçlanan teknik belgelerdir, bu konuyla ilişkisi ise havadaki tehlikeli maddelerin değerlendirilmesidir. Bu standartlar uzlaşmayla oluşturulmuştur ve üreticiler ve düzenleyiciler gibi tüm paydaşları bir araya getirmekte ve kalite, verimlilik ve en iyi uygulama gibi konuları ele almaktadır.

Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) Teknik Komitesi CEN / TC 137 'işyerinde kimyasal ve biyolojik ajanlara maruz kalmanın değerlendirilmesi' için Avrupa standartları hazırlar ve sunar. Hem yayınlanmış hem de geliştirilmekte olan CEN / TC 137 standartları, işyeri ortamlarının yanı sıra dermal maruziyeti de kapsar ve CEN web sitesinde bulunabilir. Avrupa standardı, tüm üye ülkelerde otomatik olarak ulusal bir standart haline gelir. Üye Devletler tarafından 98/24 / EC [3] kimyasal maddeler Direktifi için iletilen ulusal hükümler, Avrupa Birliği'nin (AB) resmi web sitesinde 'Europa' bulunabilir.

Maruz Kalma Sınırları

Yetkili makamlar veya kurumlar ulusal düzeyde Mesleki Maruz Kalma Sınır Değerleri (OELs) belirler. İşyerindeki havadaki tehlikeli maddelerin konsantrasyonu sınırlarını belirler ve risk değerlendirmesi ve yönetimi için önemli katkı sağlar. Tablo 1'de listelenen Direktiflerde birkaç bağlayıcı üst sınır değeri ifade edilmiştir.

2000/39 / EC [10] , 2006/15 / EC [12] ve 2009/161 / EU [13] sayılı Direktifler, 98/24 / EC sayılı Konsey Direktifi'nin [3] korunmasına yönelik gösterge niteliğinde mesleki maruz kalma limit değerleri oluşturulmasına ilişkindir. Ve esas olarak, işyerinde kimyasal ajanlarla ilgili risklerden çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasını hedefler. Bazı kimyasal maddeler için mesleki maruziyete ilişkin belirleyici sınır değerler de 91/322 / EEC sayılı Komisyon Direktifinde listelenmiştir [14]. Üye Devletler, Topluluk değerlerini göz önünde bulundurarak Ek'te listelenen kimyasal maddeler için ulusal mesleki maruziyet sınır değerleri belirleyecektir.

Bu mesleki maruziyet sınır değerlerine uyumu değerlendirmek için izleme gereklidir.

Örnekleme

Ölçümlerin bütünlüğünü korumak için uygun bir örnekleme stratejisi ve analitik metodoloji  sağlamak şarttır. Risk değerlendirmesi, hava izlemenin gerekli olduğunu gösterdiğinde, işyerinde hava örneklemesi yapılmalıdır. 98/24 / EC sayılı kimyasal maddeler Direktifi Madde 4 [3] mevcut önleyici veya kontrol tedbirlerinin riski yeterince azalttığı gösterilebiliyorsa, izlemenin gerekli olmayabileceğini belirtir. Ek olarak, sorunun açık olması ve örneğin bir sızıntının düzeltilmesi yeterli olabilir. Örneklemenin iki unsuru strateji (ne ve ne zaman örneklenecek) ve metodolojidir (nasıl örneklenir).

Örnekleme stratejisi

CEN EN 689: 1995 standardı [15] , işyerinde kimyasal etkenler ve ölçüm stratejisi için ilgili sınır değerlerle solunum yoluyla maruz kalma durumlarını karşılaştıracak bir strateji sunmaktadır.

Araştırma

Yalnızca, riskleri değerlendirmesini sağlayacak beceri, bilgi, pratik deneyim ve eğitime sahip yetkin biri, sağlığa zararlı maddeler içeren iş faaliyetlerinden kaynaklanan riskleri değerlendirmelidir. Numune alma, işçilerin rutini değiştirilerek yapılan işe müdahale etmemeli ve numune alma işlemi havayı değiştirmemelidir.

Örneklemenin temel nedenleri, mevzuata uyumun sağlanması, maruziyet seviyelerinin belirlenmesi ve kontrol önlemlerinin etkinliğinin gösterilmesidir. Bu tür örnekleme, risk değerlendirmesi dayalı planlı bir yaklaşımın parçası olmalıdır. Bununla birlikte, genellikle, hava örneklemesinin reaksiyonel olarak, kovuşturma veya şikayetler nedeniyle gerçekleştirildiği görülmektedir. Bir ortamın tamamını örneklemek mümkün değildir ve bu nedenle hava örneklemesinin o ortamın temsili bir bölümünü yakalaması amaçlanmıştır. İş sağlığı ve güvenliği açısından, çevre genellikle kapalı bir işyeri olmakla birlikte dışarıdan alınan örnekleri de içerebilir.

Tehlikelerin ve risklerin ilk değerlendirmesi ve mevcut kontrol seviyesi esastır. Yeterli kontrol olduğuna karar verilirse, bu kontrolün etkili kalmasını sağlamak için rutin izleme uygun olabilir. İlk değerlendirme kontrollerin yeterli olmayabileceğini öne sürüyorsa, bir işçinin kişisel maruziyetini tahmin etmek için daha ayrıntılı bir araştırma yapılmalıdır. Bir tehlikeyi izlemenin, güvenli çalışma uygulamalarının yerine geçmediğine dikkat edilmelidir.

Planlama

Planlamanın ilk aşaması, iş yerine yakın ve çevresindeki alanlara, iş uygulamalarına, kullanılan ekipman ve malzemelere ve ayrıca iş süreçlerine bağlı maddeler (duman, toz, kalıp vb.) hakkında bir genel bakış hazırlamaktır. Yararlı bilgiler kullanım kılavuzlarından, saha işletim prosedürlerinden, risk değerlendirme belgelerinden ve belirli malzemeler için güvenlik bilgi formlarından (SDS) alınabilir. Bu adım, ölçümün ve analitik yöntemlerin seçilmesine izin veren tehlikenin kimliğini ve fiziksel özelliklerini belirlemiş olmalıdır. Bu yöntemler uyumlu olduklarından emin olmak için birlikte seçilmelidir.

Bir ölçüm yöntemi seçimine bağlam içinde bakılmalıdır. Sıcaklık veya nem gibi diğer faktörler örnekleme yöntemini etkileyebilir. Analitik yöntemin gereklilikleri, bir bileşiğin bir diğerinin varlığında belirlenmesine izin vermeyebilir veya mevcut olandan daha uzun bir örnekleme süresi gerektiren saptama sınırlarına sahip olabilir. Numuneyi alan kişi ile örnekleri analiz eden kişi arasında işbirliği kapsamında görüşülmesi önerilir.

Örnekleme süresi, en uygun sınırın sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama (TWA) veya 15 dakikalık kısa süreli maruz kalma sınırı (STEL) olup olmadığı ile belirlenebilir. Buradaki seçim, maruz kalmanın bir vardiyada göreceli olarak sabit olmasından veya bir çalışanın vardiyasının kilit noktalarındaki maruziyetin zirvelerinden kaynaklanmasından etkilenebilir. TWA ve STEL yaygın olsa da, tek bir vardiya ötesine uzanan örnekleme sürelerini hariç tutmaz. Alınacak örnek sayısı varyasyon ve maruz kalma aralığı için yeterli olmalı ve bunların istatistiksel geçerliliği bu noktada dikkate alınmalıdır.

CEN standardı EN 482: 2006 [16], çalışma ortamlarındaki kimyasal maddelerin konsantrasyonunun belirlenmesi ile ilgili ölçüm yöntemleri için performans gereksinimlerini veren AB standardıdır. Kimyasal maddenin fiziksel formundan (gaz, buhar, askıya alınmış madde) bağımsız olarak, hem numune alma hem de analitik olarak kullanılan yöntemlere bakılmaksızın tüm ölçüm prosedürleri için geçerlidir.

Ölçüm yöntemleri, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) ve Avrupa Standartlar Komitesi (CEN) dahil olmak üzere birçok kaynaktan elde edilebilir. Avrupa ulusal kuruluşları da ölçüm yöntemleri yayınlamaktadır ve bunların bir kısmı Tablo 2'de özetlenmiştir.

Tablo 2: Başlıca Avrupa ve Uluslararası yayınlanan ölçüm yöntemleri

Organizasyon Yayınlanmış yöntemler
Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO, İsviçre) Uluslararası Standartlar (ISO standartları)
Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN, Belçika) Avrupa Standartları (EN standartları)
Alman Sosyal Kaza Sigortası İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (IFA, Almanya) Tehlikeli maddeler hakkında veritabanı (GESTIS)
Alman Araştırma Konseyi (DFG, Almanya) Sağlığa zarar veren çalışma malzemelerinin incelenmesi için analitik yöntemler
Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi (HSE, İngiltere) Tehlikeli maddelerin tayin yöntemleri (MDHS)
Ulusal Araştırma ve Güvenlik Enstitüsü (INRS, Fransa) Kirleticiler Metroloji veritabanı (MetroPol)
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH, ABD) NIOSH Analitik Yöntemler El Kitabı (NMAM)
İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi (OSHA, ABD) OSHA Örnekleme ve analitik yöntemler
Çevre Koruma Ajansı (EPA, ABD) EPA yöntem koleksiyonları
Amerikan Test ve Malzeme Derneği (ASTM, ABD) Uluslararası Standartlar (ASTM standartları)

Örnekleme yaklaşımları

Dikkate alınması gereken dört örnekleme yaklaşımı vardır:

Kişisel örnekleme, bir örnekleme cihazını genellikle çalışanın nefes bölgesine yakın olması amacıyla yaka kısmına yerleştirmeyi içerir. Solunum bölgesi, insan yüzünün önünde, kulaklara bağlanan bir hattın orta noktası üzerinde uzanan bir 'yarımküre (genellikle yarıçapta 0.3 m olduğu kabul edilir) olarak tanımlanır; yarımkürenin tabanı bu çizgideki düzlem, başın üstü ve gırtlaktır ' [17]. Sol veya sağ yaka seçimi, kirlilik kaynağının konumuna bağlı olarak farklı sonuçlar verebilir. Kişisel örnekleme tipik olarak, bir çalışanın solunum nedeniyle kimyasal maruziyetinin en büyük endişe kaynağı olduğu durumlarda kullanılır ve vardiya sırasında gerçekleştirilen görevlerin en yüksek maruziyet seviyelerine yol açtığını göstermek için kullanılabilir. Gerçek maruziyetin daha gerçekçi bir ölçümünü sağlayarak kirlilik kaynaklarına yakınlığı nedeniyle varyasyonu ortadan kaldırır.

Alan örneklemesi, çalışanın genel alanına ve / veya ilgili operasyona yerleştirilir. Bu, kirleticilerin yayılmasını gösterebilen veya bir bölgeye girişin ne zaman güvenli kabul edilebileceğini gösteren genel veya arka plan ölçümleri üretir. Alan örneklemesi, hava konsantrasyonlarında eğilimler oluşturabilir ve kontrol veya tutulmanın mevcut olmaması veya yetersiz olması ve maruz kalan malzemenin yeniden askıya alınması nedeniyle maruz kalma hakkında bilgi sağlayabilir.

Kaynak örneklemesi , tehlikeli maddenin kaynağından alınan numunelerdir. LEV gibi kontrol önlemlerinin, bir çalışandan daha yakın yerleştirilebileceği için etkilerini kaçırabilir. Bu örnekleme yöntemi, kontrollerin etkinliğini belirlemek için kullanılabilir.

Yüzey örneklemesi, hava kabarcığı bandı gibi yüzey örneklemesi veya X-ışını floresanı (XRF) gibi daha karmaşık teknikler, numune alma süresi boyunca birikmiş olabilecek ve havayla taşınmamış çökmüş kirleticiler hakkında bilgi sağlayabilir.

Örnekleme metodolojisi

Aktif örnekleme

Aktif örnekleme, genellikle akış kontrollü, şarj edilebilir bir pompa kullanan yaygın bir yöntemdir. CEN standartları EN 1232: 1997 [18] ve EN 12919: 1999 [19], işyeri ortamlarındaki kimyasal maddeleri örneklemek için kullanılan pompalar için gereksinimleri ve test yöntemlerini veren AB standartlarıdır. CEN standardı EN 1076: 2009 [20], pompalanan numuneleri kullanarak gazlar ve buharlar için numune alma şartlarını ve test yöntemlerini veren AB standardıdır.

Kişisel örnekleme için pompalar genellikle bir kayışla tutturulur ve çalışanın yakasına yakın olacak şekilde konumlandırılır. Bilinen bir hava hacmi örnekleme ortamından çekilir. Genellikle tüm vardiya için 8 saatlik zaman ağırlıklı ortalama (TWA) üretmek için bu pompalar kullanılır. Bununla birlikte, EN 482: 2006 [16]'ya göre, 8 saatlik bir TWA, daha kısa süreler boyunca alınan temsili ölçümlerden çıkarılabilir. Kişisel örnekleme, kısa süreli maruz kalma sınırı (STEL) ile karşılaştırmak için de kullanılır.

Örnekleme ortamı bir filtre, bir sorbent tüpü veya impinger olabilir.

 • Bir filtre, ilgilenilen maddeyi, örneğin toz ve aerosol, elyaf veya yarı uçucu organik bileşikler gibi parçacıkları yakalayabilir. Filtre seçimi, gravimetrik örnekleme ve metal analizi için cam elyaf veya selüloz elyaf gibi uygulama ile belirlenir. Gravimetrik örnekleme, bir maddenin toplanması ve bir katının kütlesine dayanan müteakip nicelleştirmesidir. Bir reaktif maddeyi stabilize etmek ve yakalamak için bir reaktif ile kaplanabilirler, örneğin 1- (2-metoksifenil) piperazin kullanılarak ISO yöntemi 16702: 2007 [21] izosiyanatlar. Bu yöntem aynı zamanda bir impinger kullanır.
 • Sorbent tüpleri gaz tehlikeleri için kullanılır. Örnekleme tüpleri de pompalanmış örneklemede kullanılır, bunlar (aktif) odun kömürü, silika jel, Tenax®, Chromosorb®, moleküler elek gibi bir sorbent içerir.
 • Çarpıştırıcılar (havadaki maddelerin sıvı bir ortama toplanması için kabarcık tüpleri) hem parçacıklar hem de buharlar için kullanılabilir. Impinger kullanımı kırılabilir ve zararlı ve / veya yanıcı sıvılar içerebileceğinden sınırlıdır.
 • Toz partikülleri siklonlar gibi cihazlar kullanılarak boyuta göre derecelendirilebilir.

Pasif örnekleme

Pasif örnekleme, havadaki kirleticilerin difüzyonla bir sorbentin üzerine emildiği aktif örneklemeye basit bir alternatiftir. Pek çok sorb atıl polimerdir, diğerleri ise 2,4-dinitrofenilhidrazin (DNPH) örnekleyicileri üzerinde formaldehit gibi bir türev oluşturmak üzere reaksiyona girer [22]. Yüzey alanı, rozetler veya silindirlerde olduğu gibi büyük veya tüplerde olduğu gibi küçük olabilir. Kirleticinin emilme hızı, alım oranı, her bir örnekleyici ve sorbent üzerindeki her madde için türetilmelidir. Sorbent seçimi etkili örnekleme için kritiktir; bu, yüksek derecede uçucu maddelerin tutulmasını veya çok reaktif maddelerin stabilizasyonunu sağlamak olabilir.

EN ISO 16017-2: 2003 [23] ve EN 838: 2010] [24], uçucu organik bileşikler (VOC) için ortam, iç mekan ve işyeri havasının örnekleme ve difüzyon örneklemesi ile analizi hakkında bilgi içermektedir.

Gerçek zamanlı izleme

Birkaç tür gerçek zamanlı veya doğrudan okuma monitörü vardır [25].

 • Hem spesifik hem de spesifik olmayan gaz dedektörleri, kullanıcıları yanıcı,toksik veya boğucu gazlardan kaynaklanan patlama, yangın  veya hastalıktan (akut ve kronik) korumaya yardımcı olmak için güvenlik sistemlerinin önemli bir bölümünü oluşturur. Hava maruziyetinin anlık ölçümlerini sağlarlar. Oksijen monitörleri, oksijen eksikliği olan ortamlarda ve / veya kapalı alanlarda güvenli çalışmayı sağlar.
 • Gerçek zamanlı gaz dedektörleri monitörleri, belirli bir gaz konsantrasyonu aşılırsa ve çalışanların gazlara maruz kalmasını ölçerse, alarmları tetiklemek için kullanılır. Bu, bir sorun hakkında erken bir uyarı sağlayabilir ve çalışanların güvenliğinin ve sağlığının korumasına yardımcı olabilir. Ancak, bir dedektör sızıntıların oluşmasını engellemez veya hangi işlemin yapılması gerektiğini göstermez. Güvenli çalışma uygulamaları ve bakımının yerini tutmaz.
 • Gerçek zamanlı toz, aerosol ve partikül monitörleri, arka plan örnekleme, saha ölçümleri, kontrol sistemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi ve iç mekan hava kalitesi  ölçümü gibi çeşitli amaçlar için kullanılan spesifik olmayan monitörlerdir . Ayrıca, kötü çalışma pratiği ve kontrol tekniklerinin araştırılmasından dolayı partikül seviyelerindeki azami seviyeleri tanımlamak için maruziyeti görselleştirmek için kullanılırlar [26]. Bu monitörlerin temel avantajı, havadaki partikül konsantrasyonunun anlık bir ölçümünü sağlayarak standart gravimetrik yöntemlerle ilişkili zamanı ve çabayı önemli ölçüde azaltmalarıdır [27].
 • Özel bir durum, iş akışının bir video kamera ile çekilmesine ve aynı zamanda maruziyet verilerinin işçilere bağlı sensörler ve dönüştürücüler aracılığıyla kaydedilmesine izin veren PIMEX Resim Destekli Maruziyet Ölçümü. Maruziyet verileri videoya özel bir yazılım aracılığıyla eklenir.

Biyolojik örnekleme

Mikrobiyal hücreler veya havadaki sporlar gibi biyolojik ajanların örneklenmesi için pille çalışan aktif örnekleyiciler tipiktir. Yaygın tipler arasında filtreler,impinger (çarpma metodu) ve çarpma tertibatları bulunur.

 • Çarpma örnekleyici, havayı delikli bir plakadan (elek örnekleyici) veya dar bir yarıktan (yarık örnekleyici) pompalayan bir cihazdır. Hava, toplanan mikrobik maddeyi agar plakaları gibi bir katı veya yapışkan ortam üzerine biriktirir. Agar plakası çıkarılabilir ve örneklenen havadaki koloni oluşturan birimlerin sayısını tahmin etmek için inkübe edilebilir. Bu tipteki en yaygın enstrümanlar Andersen örnekleyici ve Casella yarık örnekleyicidir [28].
 • Çarpma tertibatları ile çarpma sıvısı, yaşayabilir mikroorganizmaları tahmin etmek üzere kültürlenebilir.
 • Filtre örnekleyicileri: Burada filtre ortamı doğrudan bir agar veya jelatin ortamının yüzeyine aktarılarak inkübe(kuluçkalama) edilir. Filtrasyon yöntemleri doğru ve güvenilirdir ancak sıkışmış mikroorganizmalarda dehidrasyon stresine ve özellikle E. coli gibi Gram-negatif bakteriler arasında yaşayabilirlikte potansiyel bir azalmaya yol açabilir [29].

Analiz

Ölçümün gerekli olduğu durumlarda, numuneler uygun şekilde onaylanmış bir laboratuvara iade edilmelidir. Akredite bir laboratuvar, kesin ve doğru test ve kalibrasyon verileri üretebildiğini gösterebilmelidir. Harici değerlendiriciler tarafından aşağıdaki faktörlerin akreditasyon değerlendirmesi yapmak gereklidir: numune hazırlama, işleme ve test öğelerinin taşınması; personel yeterliliği; laboratuvar ortamı; test ekipmanlarının uygunluğu, kalibrasyonu ve bakımı; yöntem geçerliliği ve uygunluğu; ölçümlerin izlenebilirliği; test ve kalibrasyon verilerinin kalite güvencesi.

EN 482: 2006 [16], EN 1076: 2009 [20], EN 838: 2010 [24], EN 13890: 2009[30] ve ISO / IEC 17025: 2005 [31] standartları, yeterlilik için genel gereksinimleri belirtir standart yöntemler, standart dışı yöntemler ve laboratuvarda geliştirilen yöntemler kullanılarak yapılan numunelerin hazırlanması ve kalibrasyon dahil olmak üzere test ve / veya kalibrasyonlar yapmak. Bunlar arasında kalite yönetim sistemleri, idari ve teknik operasyonlar gibi yönetim gereksinimlerini kapsar. Mikrobiyoloji laboratuvarları , işyerindeki biyolojik ajanlar ile ilgili AB Direktifi 2000/54 / EC [4] ile uyumlu olmalıdır .

Analitik metodoloji

Kimyasal analiz, gaz sıvı kromatografisi (GLC) olarak da bilinen gaz kromatografisi (GC), yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) ve iyon kromatografisi (IC) gibi kromatografik tekniklerle baskın olma eğilimindedir. GC ve LC yöntemleri birçok organik kimyasal için yaygındır, oysa inorganik numuneler için yöntemler genellikle ilgili analite daha spesifiktir ve birçok standart yöntem mevcuttur. ISO 30011: 2010 [32], endüktif olarak eşleşmiş plazma kütle spektrometresi (ICP-MS) kullanarak metalleri ve metaloidleri kapsar. ISO 21438 kısım 1 ila 3 [33][34][35]IC ile inorganik asitlerle ilgilenir.

Asbest dahil liflerin analizi genellikle faz kontrast ışık mikroskopisi (PCM) kullanılarak yapılır. Bununla birlikte, sadece PCM kullanımı solunabilir lif türleri arasında pozitif ayrımcılık yapmak için yeterli bilgi vermez. Tek bir teknik tüm elyafları tanımlayamaz: Polarize Işık Mikroskopisi (PLM), UV Floresan Mikroskopisi, Taramalı Elektron Mikroskopisi (SEM), Enerji Dağıtıcı X-ışını Analizi (EDXA), İletim Elektronu gibi farklı elyaflar için farklı teknikler kullanılmalıdır. EDXA ve Seçilen Alan Elektron Difraksiyonu (SAED) ile mikroskopi (TEM) [36][37].

Kalite kontrol

Kalite kontrol, yeterlilik testi (PT); iç kalite kontrol (IQC) ve harici kalite kontrol (EQC) olmak üzere iki tamamlayıcı süreçten oluşur.

IQC [38], sonuçların tutarlılığını sağlamak için laboratuvar personeli tarafından yürütülen bir dizi prosedürdür. Bir sonucun belirsizlik derecesini etkileyen faktörlerin bir süre boyunca önemli ölçüde değişmemesini sağlar. Bunu kontrol numuneleri kullanarak verilerde sapma ve yinelenen analizler ve / veya kontrol numuneleri kullanarak hassasiyet arayarak yapar. Kontrol numuneleri, boş numunelerden veya hiç boş örnek mevcut değilse, bilinen seviyelerde saf bir analit ile takviye edilmiş gerçek bir numuneden oluşur. Bağımsız standartların veya standart çözümlerin kullanımı ve referans malzemelerin analizi IQC'nin örnekleridir. IQC prosedürleri, bir laboratuvar tarafından dahili olarak üretilen verilerle sınırlıdır ve fark edilmeyen ciddi bir önyargıya sahip olabilir ve bu nedenle EQC ile birlikte yapılmalıdır.

EQC, bir laboratuvarın metodolojisinin bağımsız olarak değerlendirilmesini sağlar. Bu genellikle akredite bir PT programına katılımla yapılır. Uygun YT programları Avrupa Yeterlilik Test Bilgi Sistemi'nin (EPTIS) web sitesindeki arama tesisi kullanılarak bulunabilir. Uygun bir planın bulunmaması nedeniyle bu mümkün değilse, başka bir laboratuvarla numune değişimi düzenlemek veya bazı numunelerin başka bir laboratuvar tarafından yeniden analiz edilmesini sağlamak mümkün olabilir.

Belirsizlik

Sistematik ve rastgele hatalar herhangi bir analizi etkileyebilir ve pozitif veya negatif bir yanlılık yaratabilir. Bu, sonuçta belirsizlik olarak adlandırılan bir şüphe derecesine neden olur. Bu, sonucun güvenilir olmadığı anlamına gelmez, ancak şüphe marjını nicelleştirmenin sonuca olan güveni arttırır. ISO / IEC Kılavuzu 98-3 [39] ve Ölçümde Belirsizlik İfadesi Kılavuzu (GUM) [40], ölçümdeki belirsizliğin değerlendirilmesi ve ifade edilmesi için genel kurallar belirler. ISO 20988: 2007 [41]hava kalitesi ölçümlerinde belirsizlik tahmini için daha kapsamlı rehberlik ve spesifik istatistiksel prosedürler sunmaktadır.

Yorumlama

Bu ölçümlere dayanarak alınan kararlar, çalışanların sağlığının yanı sıra işverenin mali yükünü de etkilemektedir. Gerçek zamanlı izleme durumunda, bu kararlar genellikle önceden belirlenmiş bir eyleme yol açan bir alarmın çalmasıyla otomatik olarak verilir.

Hava örneklemesinden elde edilen sonuçlar, mesleki maruziyet limitleri  gibi mevcut sınırlara uyumu göstermek için kullanılabilir(OEL), yönetmelikler ve rehberlik değerleri. Bu normalde basit bir iştir, çünkü sunulan değerler genellikle epidemiyoloji ve toksikoloji verileri de dahil olmak üzere yerleşik bilimsel verilere dayalı olarak ayarlanan değerlerdir. Bu, yerleşik bir güvenlik marjı ile sağlık temelli değerler oldukları ve bunların aşılmasının çalışanlar için zararlı olduğu görülebilir. Bazı sınır değerleri sağlık temelli değildir ve bunun yerine analitik kabiliyete veya ulaşılabilir kontrole dayanır. Bu sınırların aşılmaması uygun gözükebilir, ancak çalışan sağlığını koruyamayabilir. Sonuçları sınır değerlerle karşılaştırırken, örnekleme ve analitik yöntemlerin yanı sıra diğer ilgili işyeri bilgilerinin doğruluğunu ve kesinliğini dikkate almak önemlidir.

Maruz kalma limit değerlerinin olmaması sağlık riski olmadığı anlamına gelmez, ancak kabul edilebilir maruz kalma seviyesine ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek için daha fazla çalışma gerektirebilir. Bunun diğer iş sağlığı yetkililerini de içermesi gerektirmektedir. Bunun sonuçları bir maruz kalma limiti oluşturmaya bile yol açabilir.

OEL'leri karşılamak ve yönetmeliklere ve yasalara uymak önemli olmakla birlikte, hava izlemenin tek nedeni bu değildir. İzlemenin genel amacı, işyeri havasındaki tehlikeli maddelerden kaynaklanan riskleri değerlendirmektir. Bu süreç tek başına değil, sağlık ve güvenlik programının ayrılmaz bir parçası olarak gerçekleştirilmelidir.

Hava izleme sonuçları, kontrol önlemlerinin bir tehlikeyi mümkün olduğu kadar düşük bir seviyede azaltmada etkili olduğunu gösterebilir ve kontrol önlemlerinin kurulum maliyetini haklı gösterebilir. Yukarıda belirtildiği gibi, işyeri ölçümü genellikle bir şikayetin sonucudur ve bu ölçümün sonuçları bir anlaşmazlığı çözmek için kullanılabilir. Sonuçlar limitlerin aşıldığını veya limit değerlerin bulunmadığını gösterirse, maruziyet yüksektir, maruziyet azaltılmalıdır. Bu genellikle gelişmiş kontroller yoluyla yapılır, ancak kullanılan maddeler veya işlemlerde değişiklikler içerebilir.

Kaynaklar

 1. European Union Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work. Available at: [1]
 2. WHO/PCS/00.1, International Programme on Chemical Safety, Hazardous Chemicals in Human and Environmental Health, 2000. Available at: [2]
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 European Union Council Directive 98/24/EC of 7 April 1998 on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work (fourteenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Available at: [3]
 4. 4.0 4.1 4.2 European Union Council Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Available at: [4]
 5. 5.0 5.1 European Union Council Directive 2004/37/EC of 29 April 2004 on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (Sixth individual Directive within the meaning of Article 16(1) Directive 89/391/EEC). Available at: [5]
 6. 6.0 6.1 European Union Council Directive 94/9/EC of the European Parliament and the Council of 23 March 1994 on the approximation of the laws of the Member States concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres. Available at: [6]
 7. European Union Council Directive 1999/92/EC of 16 December 1999 on minimum requirements for improving the safety and health protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres (15th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC. Available at: [7]
 8. European Union Council Directive 2009/148/EC of 30 November 2009 on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work (codified version). Available at: [8]
 9. Europea Commission, Practical guidelines of a non-binding nature on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work, European Commission, 2006. Available at: [9]
 10. 10.0 10.1 European Union Council Directive 2000/39/EC of 8 June 2000 on establishing a first list of indicative occupational exposure limit values in implementation of Council Directive 98/24/EC on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work. Available at: [10]
 11. European Commission, Non-binding guide to good practice for implementing the European Parliament and Council Directive 1999/92/EC on minimum requirements for improving the safety and health protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres, European Commission, 2004. Available at [11]
 12. European Union Council Directive 2006/15/EC of 7 February 2006 establishing a second list of indicative occupational exposure limit values in implementation of Council Directive 98/24/EC and amending Directives 91/322/EEC and 2000/39/EC. Available at: [12]
 13. European Union Council Directive 2009/161/EU of 17 December 2009 establishing a third list of indicative occupational exposure limit values in implementation of Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC. Available at: [13]
 14. European Union Council Directive 91/322/EEC of 29 May 1991 on establishing indicative limit values by implementing Council Directive 80/1107/EEC on the protection of workers from the risks related to exposure to chemical, physical and biological agents at work. Available at:[14]
 15. CEN – European Committee for Standardization, CEN (1996) EN 689:1996 European Standard: Workplace atmospheres – Guidance for the assessment of exposure by inhalation to chemical agents for comparison with limit values and measurement strategy, 1996, Brussels. Available at: [15]
 16. 16.0 16.1 16.2 CEN – European Committee for Standardization, CEN (2006) EN 482:2006 European Standard: Workplace atmospheres – general requirements for the performance of procedures for the measurement of chemical, 2006, Brussels. Available at: [16]
 17. CEN – European Committee for Standardization, CEN (1998) EN 1540:1998 Workplace Atmospheres Terminology, 1998. Brussels. Available at: [17]
 18. CEN – European Committee for Standardization, CEN (1997) EN 1232:1997 European Standard: Workplace atmospheres – Pumps for personal sampling of chemical agents – Requirements and test methods, 1997, Brussels. Available at: [18]
 19. CEN – European Committee for Standardization, CEN (1999) EN 12919:1999 European Standard: Workplace atmospheres – Pumps for the sampling of chemical agents with a volume flow rate of over 5 l/min – Requirements and test methods, 1999, Brussels. Available at: [19]
 20. 20.0 20.1 CEN – European Committee for Standardization, CEN (2009a) EN 1076:2009 European Standard: Workplace exposure – Procedures for measuring gases and vapours using pumped samplers – Requirements and test methods, 2009, Brussels. Available at: [20]
 21. ISO – International Organization for Standardization, ISO 16702:2007, Workplace air quality: Determination of total isocyanate groups in air using 1-(2-methoxyphenyl) piperazine and liquid chromatography, 2007, Geneva. Available at: [21]
 22. HSE – Health and Safety Executive, Methods for the Determination of Hazardous Substances: Formaldehyde in Air, MDHS 78 Sudbury, UK: Health and Safety Executive Books; 1994. ISBN 0-7176-0678-3.
 23. ISO – International Organization for Standardization, ISO 16017-2:2003, Indoor, ambient and workplace air: Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography Part 2: Diffusive sampling, last reviewed 2013, Geneva. Available at: [22]
 24. 24.0 24.1 CEN – European Committee for Standardization, CEN (2010) EN 838:2010 European Standard. Workplace exposure – Procedures for measuring gases and vapours using diffusive samplers – Requirements and test methods, 2010, Brussels. Available at: [23]
 25. Thorpe, A. and Walsh, P. T., 'Comparison of portable, real-time dust monitors sampling actively, with size-selective adaptors, and passively', Ann Occup Hyg 2007, 51/8, pp. 679-691. Available at: [24]
 26. Rosén, G., Andersson, I. M., Walsh, Clark, R. D. R., Säämänen, A., Heinonen, K., Riipinen, H., Pääkkönen, R., 'A review of video exposure monitoring as an occupational hygiene tool', Ann Occup Hyg 2005, 49/3, pp. 201-17. Available at: [25]
 27. HSE – Health and Safety Executive, Methods for the Determination of Hazardous Substances: General Methods for Sampling and Gravimetric Analysis of Respirable and Inhalable Dust, MDHS 14/3. Sudbury, UK: Health and Safety Executive Books; 2000. ISBN 0-7176-1749-1. Available at [26]
 28. Lundholm, I. M., 'Comparison of methods for quantitative determinations of airborne bacteria and evaluation of total viable counts', Appl Environ Microbiol 44/1, 1982, pp. 179–183. Available at: [27]
 29. Crook, B., Kenny, L. C., Stagg, S., Stancliffe J. D., Futter S.J., Griffiths W.D. and Stewartt I.W. 'Assessment of the suitability of the different substrate materials for bioaerosols sampling', Ann Occup Hyg 1997, (41/1) pp. 647-652. Available at: [28]
 30. CEN – European Committee for Standardization, CEN (2009b) EN 13890:2009 European Standard: Workplace exposure – Procedures for measuring metals and metalloids in airborne particles – Requirements and test methods, 2009, Brussels. Available at: [29]
 31. ISO – International Organization for Standardization, ISO/IEC 17025:2005, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, 2005, Geneva. Available at: [30]
 32. ISO – International Organization for Standardization, ISO 30011:2010, Workplace air – Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by inductively coupled plasma mass spectrometry, 2010, Geneva. Available at: [31]
 33. ISO – International Organization for Standardization, ISO 21438-1:2007, Workplace atmospheres: Determination of inorganic acids by ion chromatography: Part 1: Non-volatile acids (sulfuric acid and phosphoric acid), 2010, Geneva. Available at: [32]
 34. ISO – International Organization for Standardization, ISO 21438-2:2009, Workplace atmospheres: Determination of inorganic acids by ion chromatography: Part 2: Volatile acids, except hydrofluoric acid (hydrochloric acid, hydrobromic acid and nitric acid, 2010, Geneva. Available at: [33]
 35. ISO – International Organization for Standardization, ISO 21438-3:2010, Workplace atmospheres: Determination of inorganic acids by ion chromatography: Part 3: Hydrofluoric acid and particulate fluorides, 2010, Geneva: International Standards Organisation. Available at: [34]
 36. HSE – Health and Safety Executive, 'Methods for the Determination of Hazardous Substances: Fibres in Air', MDHS 87. Sudbury, UK: Health and Safety Executive Books, 1998. ISBN 0-7176-1487-5. Available at: [35]
 37. HSE – Health and Safety Executive, Asbestos: The Survey Guide. Sudbury, UK: Health and Safety Executive Books; 2010. 9780717663859. Available at: [36]
 38. AMC - Analytical Methods Committee, Internal quality control in routine analysis, AMCTB No 46, Editor: Michael Thompson. Analytical Methods Committee Technical Brief, February 2010. Available at: [37]
 39. ISO – International Organization for Standardization, ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995), 2008, Geneva. Available at: [38]
 40. JCGM – Joint Committee for Guides in Metrology, JCGM 100:2008, Evaluation of measurement data: Guide to the expression of uncertainty in measurement, 2008. Available at: [39]
 41. ISO – International Organization for Standardization, ISO 20988: 2007, Air Quality – Guidelines for estimating measurement uncertainty, 2007, Geneva. Available at: [40]

Daha fazla bilgi için bağlantılar

ETPIS – The European Proficiency Testing Information System. Retrieved 29 June 2015, from: [41]

CEN – Comité Européen de Normalisation (European Committee for Standardization, CEN TC 137: Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents – Published standards. (2015). Retrieved on 29 June 2015, from: [42]

ISO – Organisation internationale de normalisation (International Organization for Standardization, ISO)(no publishing date). Standards for Workplace Atmospheres. Retrieved on 29 June 2015, from: [43]

HSE – Health and Safety Executive (no publishing date). Methods for the Determination of Hazardous Substances (MDHS) guidance. Retrieved 29 June 2015, from: [44]

Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Council, DFG, Analytic methods for the examination of working materials injurious to health B 1 – air analyses. Deutsche Forschungsgemeinschaft (1985) Analytische Methoden Zur Pruefung Gesundheitsschaedlicher Arbeitsstoffe B 1 – Luftanalysen Wiley-VCH Verlag GmbH ISBN-10: 352719021X ISBN-13: 978-3527190218.

INRS – Institut National de Recherche et de Sécurité (no publishing date). Métropol (Methods for air sampling and analysis for the evaluation of workplace exposure to chemical agents. Retrieved 29 June 2015, from: [45]

DGUV - Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V., Von den Berufsgenossenschaften anerkannte Analysenverfahren zur Feststellung der Konzentrationen krebserzeugender Arbeitsstoffe in der Luft in Arbeitsbereichen - A. Allgemeiner Teil - , DGUV Information 213-500 (BGI 505-0). Available at: [46]

IFA – Institut fuer Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance), GESTIS-database on hazardous substances: Information system on hazardous substances of the German Social Accident Insurance (no publishing date). Analytical methods. Retrieved 29 June 2015, from: [47]

IFA – Institut fuer Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance, IFA), GESTIS-database on hazardous substances: Information system on hazardous substances of the German Social Accident Insurance (no publishing date). Occupational Exposure Limits. Retrieved 29 June 2015, from: [48]

HSE – Health and Safety Executive, Monitoring strategies for toxic substances, Health and Safety Guidance 173, 2006. Available at: [49]

HSL – Health and Safety Laboratory (2015). AIR PT Scheme (formerly the WASP & STACKS schemes). Retrieved 29 June 2015, from: [50]

IRSST – L'Institut de recherche Robert-Sauvé, Sampling Guide for Air Contaminants in the Workplace, Technical Guide, T-015, 8th edition, 2013. Available at: [51]

NOHSC – National Occupational Health and Safety Commission, Guidance Note and National Exposure Standards, Adopted National Exposure Standards for Atmospheric Contaminants in the Occupational Environment, NOHSC:1003, Safe Work Australia (formerly National Occupational Health and Safety Commission), Canberra, Australia, 1995. Available at: [52]

Library 4 Science, Chrom-Ed Series (2000-2008). Retrieved 29 June 2015, from: [53]

Wikipedia – The Free Encyclopedia contributors (2015). Chromatography. Retrieved on 29 June 2015, from: [54]

Wikipedia – The Free Encyclopedia contributors (2015). Analytical chemistry. Spectroscopy. Retrieved 29 June 2015, from: [55]


Contributors

aydemir