Kişisel Koruyucu Donanımlar

From OSHWiki
Jump to: navigation, search

Katarzyna Majchrzycka CIOP-PIB

Çeviri: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (AÇSHB) Ankara/Türkiye

Giriş

Bu makale, işyerinde kişisel koruyucu ekipman (KKD) kullanımı hakkında bilgi vermektedir. Özel durumlar için KKD'nin seçilmesine ve teknik yönler, ergonomi ve son kullanıcıların kabulü de dahil olmak üzere çeşitli iş türlerine özellikle dikkat edilir. Çalışanlara uygun bilgilerin sağlanması ve KKD'lerin nasıl işaretlenmesi gerektiği, üretici tarafından sağlanan bilgilere dayanarak tartışılacaktır(üreticinin talimatları). İşyerinde pratik eğitimin önemi ve KKD'nin bireyler tarafından ayarlanması da dikkate alınacaktır.

Temel Kavramlar

AB Direktifi 89/656 / EEC madde 2 kişisel koruyucu ekipman (KKD), işyerinde güvenliğini ve sağlığını tehlikeye atabilecek bir veya daha fazla tehlikeye karşı korumak için işçi tarafından giyilecek veya tutulacak şekilde tasarlanmış tüm ekipman ve bu hedefi karşılamak için tasarlanmış ek veya aksesuar. [1]

Bu tanım şunları içermez:

 • işçinin güvenliğini ve sağlığını korumak için özel olarak tasarlanmamış sıradan iş elbiseleri ve üniformalar;
 • acil durum ve kurtarma hizmetleri tarafından kullanılan ekipman;
 • polis ve diğer kamu düzeni kurumları tarafından giyilen veya kullanılan KKD'ler;
 • karayolu ulaşımı için KKD;
 • spor malzemeleri;
 • kendini savunma veya caydırma ekipmanı;
 • riskleri ve rahatsızlıkları tespit etmek ve bildirmek için taşınabilir cihazlar.

KKD İle İlgili AB Mevzuatı

İş sağlığı ve güvenliği alanında (İSG) ana yasal düzenleme 89/391 / EEC [2] Çerçeve direktifi ve ilgili 23 direktiftir.  Bu ' alt yönergeler' işyerinde güvenlik ve sağlığın belirli yönlerine odaklanmaktadır. Bu direktiflerden biri, işyerinde kişisel koruyucu ekipman işçilerinin kullanımı için asgari sağlık ve güvenlik gerekliliklerine ilişkin 30 Kasım 1989 tarihli 89/656 / EEC sayılı Direktiftir [1]. Bu yönerge, işyerinde çalışanlar tarafından kullanılan KKD'ler için asgari gereklilikleri belirlemekte ve işverenler için yükümlülükleri ortaya koymaktadır.  Yönerge tüm üye devletler tarafından ulusal hukuka aktarılmıştır. Diğer 'yardımcı direktifler' de KKD'ler ile ilgili hükümler içerir ve mühendislik kontrol yöntemleri ile yeterli kontrolü sağlanamayan risklere karşı uygun KKD kullanımı ve korunması gerekliliği ortaya konmuştur, ör. 98/24/EC direktifi[3]

Bunun yanı sıra, AB pazarında yer alan KKD'lere uygunluğun sağlanması ve AB'de serbest dolaşımın sağlanması için uyumlaştırılmış şartlar ve prosedürler de sağlamaktadır. Kişisel koruyucu ekipmanlarla ilgili 9 Mart 2016 tarihli 2016/425 / EU Yönetmeliği [4] KKD'nin tasarımı, üretimi ve pazarlanması ile ilgili hükümleri içermektedir. AB Tüzüğü, piyasaya sürülen (sadece işyerinde kullanılan KKD'ler değil) ve üreticiler için kuralları belirleyen tüm KKD'ler için geçerlidir. Bir AB Yönetmeliği, ulusal hukuka aktarılmaya gerek kalmadan tüm AB ülkeleri için otomatik ve eşit bir şekilde uygulanır. 2016/425 / EU sayılı Yönetmelik, AB iç pazarındaki KKD'lerin temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uymasını ve risklere karşı en üst düzeyde koruma sağlamalarını sağlamak için yasal yükümlülükler tanımlamaktadır.  KKD'ye yapıştırılan CE işareti, ürünün yasal gerekliliklere uygun olduğuna dair kanıt sağlar.  Yönetmelik, önceki 89/686 / EEC sayılı direktifin yerine KKD pazarına konulmasına ilişkin hükümlerin yerini aldığı 21 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerlidir [5].

Genel Kurallar

Genel iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hükümlerine uygun olarak, işveren, işin her yönüyle ilgili olarak çalışanların güvenliğini ve sağlığını sağlayacaktır.  Kapsamlı bir İSG stratejisi, işyeri tehlikelerinden işçilerin güvenliği ve sağlığı için risklerin değerlendirilmesine ve risklerin kontrolüne yönelik olası önleme tedbirlerine dayanmaktadır.  İşyerinde herhangi bir risk için, genel önleme hiyerarşisi kullanılmalıdır, yani, riskin kaynağında ortadan kaldırılması veya ikame edilmesine öncelik verilmeli, ardından son önlem olarak teknik tedbirler, organizasyonel önlemler ve KKD ile birleştirilmelidir. KKD'nin sağlanması da dahil olmak üzere tüm risk kontrol önlemleri, hala etkili olduklarından veya iş süreçlerindeki değişikliklerin yeni / ek önlemler gerektirdiğinden veya daha etkili kontrol önlemlerinin mevcut olduğundan emin olmak için düzenli olarak gözden geçirilmelidir (yeni önleme teknikleri). KKD'nin rolü yalnızca bir tehlikeye maruz kalma olasılığını azaltmaktır (örn. Yüksek görünürlüklü giysiler, çalışanın görünürlüğünü artıracak şekilde tasarlanmıştır),  tehlikeyi ortadan kaldırmaz. Çalışanları korumak için bir KKD sağlamadan önce, işveren mümkünse aşağıdaki önlemleri almalı ve uygulamalıdır:

 • tehlikelerin giderilmesi;
 • ikame (tehlikenin daha düşük bir risk oluşturan bir tehlike ile değiştirilmesi);
 • mühendislik kontrolleri (tehlikeyi sınırlayan fiziksel araçlar);
 • idari kontroller (organizasyonel önlemler).

Yukarıdaki önlemlerin hepsinden sonra hala bir risk varsa, riski daha da azaltmak için KKD sağlanmalıdır.  Bununla birlikte, KKD yalnızca onu giyen kişiyi korur, oysa diğer önleme tedbirleri işyerindeki herkesi koruyabilir.

Tüm bu tedbirlerden sonra, KKD, diğer koruma yöntemleri göz önüne alındığında son çare olduğundan, kullanıcıların riske maruz kaldıkları her zaman giymeleri önemlidir.  KKD, tehlikeye maruz kalma süresi göz önüne alındığında, gerekenden daha kısa sürelerle kullanıldığında, çalışanların güvenliği önemli ölçüde düşer.

İşverenler, işyerinde sağlık veya güvenlik riskine maruz kalabilecek tüm çalışanlara, bu riskin eşit veya daha fazla başka yollarla yeterince kontrol edildiği durumlar dışında, uygun KKD'nin sağlanmasını sağlama yükümlülüğüne sahiptir.

İşveren:

 • çalışanların ücretsiz KKD almasını sağlamalı;
 • risklere bağlı olarak uygun KKD'leri seçmeli;
 • KKD kullanım koşullarını belirtmeli;
 • eğitim oturumları düzenlemeli;
 • uygun depolama, temizlik, dezenfeksiyon ve bakımın yapılmasını sağlamalıdır.

Çalışan ve/veya temsilcileri, çalışanlar tarafından KKD kullanıldığında sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tüm önlemler hakkında bilgilendirilmelidir. Çalışanları risk değerlendirme sürecine dahil etmek, tehlikeleri tanımlamanın ve işe yarayan çözümler geliştirmenin oldukça etkili bir yoludur. Etkinlikle ilgili bilgi, deneyim ve anlayışlarını getirebileceklerdir. İşçilerin ve/veya temsilcilerinin danışması ve katılımı 89/391 / EEC Çerçeve Direktifi'nin 11. Maddesi uyarınca gerçekleştirilecektir.

Mümkün olduğunda, ancak yalnızca risklere karşı uygun koruma sağlarsa çalışanlara belirli bir KKD modeli seçme şansı verilmesi önemlidir.

KKD'nin Sahip Olması Gereken Özellikler

KKD ile uygun koruma sağlamak için:

 • güvenlik ve sağlık ile ilgili tasarım ve imalat ile ilgili Topluluk hükümlerine uymalı,
 • kendisi herhangi bir riske yol açmadan, ilgili riske uygun olmalı,
 • belirli bir işyerindeki koşullara uygun olmalı,
 • ergonomi ile ilgili gereksinimleri karşılamalı ve çalışanın sağlık durumunu dikkate alınarak seçilmeli
 • gerekli ayarlamalardan sonra kullanıcıya uygun şekilde takılmalıdır.

CE İşareti

Sadece CE işaretini taşıyan KKD'lerin temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygun olarak kabul edilebileceği vurgulanmalıdır, bu nedenle işverenler çalışanları için CE’ işareti taşıyan KKD’yi seçmelidir.

2016/425 / EU [3] sayılı tüzük KKD'yi, KKD'nin kullanıcıları korumak amacıyla oluşturduğu risk düzeyine göre üç kategoriye ayırmaktadır. Kategoriler Yönetmeliğin Ek 1'inde tanımlanmıştır. Kategori I, yüzeysel mekanik yaralanma veya 50° C'yi aşmayan sıcak yüzeylerle temas gibi minimum risklere karşı koruma sağlayan KKD'leri içerir. Kategori III, ölüm veya sağlığa geri dönüşü olmayan hasar gibi çok ciddi sonuçlara neden olabilecek risklere karşı koruma sağlayan KKD'leri içerir. Kategori II, Kategori I ve III'te listelenenler dışındaki risklere karşı koruma sağlayan KKD'leri içerir.

Bu kategorilerin her birine farklı uygunluk değerlendirme prosedürleri uygulanır. Uygunluk değerlendirmesi, üretici tarafından temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığını gösterme sürecidir. KKD, hem tasarım hem de üretim aşamasında uygunluk değerlendirmesine tabi tutulur. Üretici, KKD'nin ömrü boyunca temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerinin karşılandığından emin olmalıdır. Üretici, KKD'nin teknik dokümantasyonundaki gerekliliklere uygunluğunu sağlamak için aldığı önlemler hakkında bilgi sağlamalıdır. KKD'lerin uygunluk varsayımı [Standardizasyon ve belgelendirme | uyumlaştırılmış Avrupa standartları] kullanılarak doğrulanmıştır. KKD düzenlemeleri için uyumlaştırılmış standartların bir listesi: [13]

Şekil 1, üç KKD kategorisi için uygunluk değerlendirme prosedürlerine genel bir bakış sunmaktadır. Kategori II ve III KKD'lerde, seri üretim başlamadan önce KKD'nin modeli (tipi), AB tipi inceleme için onaylanmış bir kuruluşa sunulmalıdır. Kategori III KKD'ler için, piyasaya sürülmeden önce üretici, denetlenen ürün kontrolleri için rastgele aralıklarla veya kalite sisteminin değerlendirilmesi için onaylanmış bir kuruluş da içermelidir. Üretici, KKD Yönetmeliği'nin temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğu sağlamak için uygun prosedürleri gerçekleştirdikten sonra, üretici yazılı bir AB uygunluk beyanı hazırlar ve CE işaretini iliştirir. Uygunluk beyanı, ürün adı, üreticinin adı ve adresi ve ilgili uyumlaştırılmış standartlara referanslar gibi bilgileri içerir. Kategori II ve III KKD'lerde, onaylanmış kuruluşlar uygunluk değerlendirme prosedürüne dahil edildiğinde, AB uygunluk beyanı, onaylanmış kuruluşun adını ve kimlik numarasını da içerir. Kategori III KKD için onaylanmış kuruluşun kimlik numarası da CE işaretine eklenir [5].

Şekil 1 KKD kategorisine göre uygunluk değerlendirme prosedürleri

Şekil 1: KKD kategorisine göre uygunluk değerlendirme prosedürleri

Source: [5]

KKD Türleri

KKD, tehlikeli ve zararlı faktörlerin insan vücudu üzerindeki etkisine dayanarak aşağıdaki gruplara ayrılabilir:

Uygun KKD seçimi

KKD'yi seçmeden önce, işveren işyerinde bulunan tüm tehlikeleri (kimyasal, biyolojik, fiziksel, çevresel) tanımlamalı ve mesleki risklerini değerlendirmelidir [6]. KKD'nin sağlanmasını gerektirebilecek iş faaliyetlerini ve faaliyet sektörlerini açıklayan ayrıntılı bir tablo 89/656 / EEC direktifinin Ek III'ünde (Komisyon direktifi 2019/1832 [7] tarafından getirilen ekin yeni versiyonunda) bulunabilir.

Tablo 1. Tehlikelerin ve zararlıların kapsamlı olmayan listesi ve KKD örnekleri

Riske Maruz Kalan Vücut Bölümü Riskler KKD Türü
Kafa ve Boyun Kimyasal: sıvı, toz, gaz sıçraması veya damlası. Termal: Sıçrayan erimiş metaller veya sıcak katı nesneler.

Mekanik: Düşen veya çıkan bir nesnenin etkisi, bir engelle çarpışma ve yüksek basınçlı jetler

Elektrik riskleri

Radyasyon

Koruyucu kasklar, başlıklar
Kulaklar İşyerinde gürültü örn. metal presler, pnömatik matkaplar, havaalanlarında yer personeli veya ahşap ve tekstil işlerinde çalışmak.


Kulak tıkaçları, tam akustik kasklar

Gözler ve yüz Kimyasal: sıvı, toz, gaz sıçraması veya damlası.

Termal: sıçrayan erimiş metaller veya sıcak katı cisimlerin parçalanması.

Radyasyon: kızılötesi, görünür, ultraviyole, kaynak, lazer.

Mekanik: katı cisimlerin sıçraması, düşen veya çıkan bir nesnenin etkisi

Radyasyon

Biyolojik: mikroorganizmalar


Gözlükler, yüz siperleri, kaynak kaskları veya siperleri

Solunum Sistemi Kimyasal: Katı (tozlar, dumanlar, dumanlar, lifler ve nano malzeme), aerosoller, gazlar, buharlar, oksijen eksikliği.

Biyolojik: mikroorganizmalar

Filtreleme elemanlarıyla yarım maskeleri veya maskeleri filtreleme

Hava beslemesi dahil yalıtım cihazları, ferdi kurtarıcılar

Gövde Karın Kimyasal: Sıvı sıçramaları, püskürtülen sıvılar, tozlar, zararlı maddelerin gazları.

Mekanik: Grev, kesme, delme, aşınma, yüksekten düşme

Termal: Aşırı sıcaklık, sıçrayan erimiş metaller, soğuk

Elektrik riskleri

Radyasyon

Biyolojik: mikroorganizmalar


Koruyucu giysiler, ceket, yelek, pantolon, önlük

Düşme durdurma sistemleri

Eller ve kollar Kimyasal: zararlı maddelerin sıvıları, buharları ve gazları.

Mekanik: kesme, delme, aşınma, mekanik titreşim.

Termal: Aşırı sıcaklık, nesnelerin sıcak yüzeyleri, alev, sıçrayan erimiş metaller, soğuk

Elektrik riskleri

Radyasyon

Biyolojik: mikroorganizmalar

Koruyucu eldivenler; parmak, el, bilek, kol, dirsek koruyucular
Ayak ve bacaklar Kimyasal: zararlı maddelerin sıvıları, buharları ve gazları.

Mekanik: düşen bir nesnenin etkisi, kesim, delinme, aşınma, statik sıkıştırma, kayma, açma ve düşme.

Termal: Aşırı sıcaklık, nesnelerin sıcak yüzeyleri, alev, sıçrayan erimiş metaller, soğuk Elektrik riskleri

Radyasyon

Biyolojik: mikroorganizmalar

Koruyucu ayakkabılar, ayak, incik, diz koruyucular

Penetrasyon dirençli pantolonlar (kesilmeye dayanıklı pantolonlar)

Deri Kimyasal: zararlı maddelerin sıvıları, buharları ve gazları.

Termal: Aşırı sıcaklık, nesnelerin sıcak yüzeyleri, alev, sıçrayan erimiş metaller

Elektrik riskleri

Radyasyon

Biyolojik: mikroorganizmalar

Koruyucu kıyafetler, koruyucu eldivenler

Bariyer kremleri

Kaynak :[1] [8]

Risk değerlendirmesini yapmak için, işyerindeki gürültü seviyeleri, tehlikeli maddelerin konsantrasyonu vb. gibi riske maruz kalma seviyesini ölçen ölçümler yapmak gerekebilir.

Bu ölçüm sonuçları daha sonra eylemin gerekip gerekmediğini belirlemek için mesleki maruziyet sınır değerleri ile karşılaştırılabilir. KKD sağlama zorunluluğu, toplu koruyucu tedbirlerle riskleri ortadan kaldırmak ve / veya en aza indirmek için uygun önlemleri belirleyen bir risk değerlendirmesine dayanmalıdır.  Bu önlemler yeterli değilse, kaçınılmaz olan tehlikelere karşı koruma sağlamak için KKD kullanılmalıdır (yukarıya bakınız).

Uygun KKD'yi seçerken aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekir:

 • işyerindeki riskler;
 • vücudun etkilenebilecek kısımları;
 • işin veya görevin niteliği;
 • ilgili fiziksel eforun derecesi;
 • işyeri koşulları;
 • çalışma saatleri ve KKD'nin ne kadar süre giyilmesi gerektiği; görünürlük ve iletişim gereksinimleri;
 • ...

KKD kullanımının yeni riskler getirmediğini veya risk seviyesini artırdığını kontrol etmek önemlidir. KKD, giyilmesinden kaynaklanan risk, korunma amacından daha büyükse giyilmemelidir.

Amaç, kullanıcıya minimum rahatsızlık verirken maksimum koruma sağlayan KKD'yi seçmek olmalıdır. Bu nedenle, işçileri dahil etmek önemlidir. İşçiler işyerine ve koşullara aşinadır. Onlara danışılmalı ve ekipmanın seçimi ve spesifikasyonuna dahil edilmelidir. KKD'nin her kullanıcı tarafından kabul edilmesi halinde etkin bir şekilde kullanılması daha iyi bir ihtimaldir. Mümkün olduğunda, satın almadan önce farklı KKD türlerini test etmek ve karşılaştırmak için bir işyeri denemesi düzenlenmelidir.

İşveren Kontrol Listesi

İşvereni desteklemek için, aşağıdaki kontrol listesi uygun KKD'nin seçilmesi için kullanılabilir [8] [9]

 • Mesleki risk ve işyeri koşulları göz önüne alındığında uygun mudur?

Örneğin, tarımsal pestisitlere karşı koruma sağlamak için tasarlanmış göz koruması, çelik veya taşı kesmek için açılı taşlama makinesi kullanan biri için yeterli ve yeterli yüz koruması sunmayacaktır.

 • KKD'nin kullanımı genel mesleki risk seviyesini artırmayacak mı?

Örneğin, katı nesnelerin kıymıklarına karşı bir maske veya koruyucu gözlük kullanılması, çalışanın görüşünü sınırlayabilir ve sonuç olarak, makinenin hareketli parçalarıyla çarpışmaya yol açabilir.

 • Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra KKD kullanıcıya uyuyor mu?

Giysi, eldiven ve ayakkabıların kullanıcıya göre ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol etmek gerekir. Kadınlar KKD kullandıklarında özellikle önemlidir, çünkü sıklıkla erkeklerden daha küçüktürler, bu da yaygın olarak üretilen büyük boyutlu KKD'lerin yanlış takılmasına neden olabilir [10]. Amaç, rahatsız edici ekipmanın düzgün şekilde takılması muhtemel olmadığından, kullanıcıya minimum rahatsızlık verirken maksimum koruma sağlayacak KKD'yi seçmek olmalıdır. Kullanıcının doğru şekilde takılmaması, çalışanın korunmasız kalmasına neden olabilecek KKD'nin etkinliğinde önemli bir azalmaya yol açabilir.

 • Ergonomi ve çalışanın sağlık durumunu dikkate alıyor mu?

KKD seçim prosedürü ayrıca çalışanların sağlık durumunu, özellikle KKD'nin kullanımını engelleyebilecek veya önleyebilecek bozuklukları da dikkate almalıdır. Örneğin, görme kusurları maske takmak veya göz koruması için bir engel olabilirken, klostrofobi solunum koruyucu ekipman kullanan bir kişiyi önleyebilir. Bir başka önemli problem, solunum koruyucu ekipmanın uygun şekilde ayarlanmasını engelleyebileceğinden, KKD'yi tipik olarak vücut şekli olmayan (örneğin vücut deformasyonu veya yüz kılları) olan kişilerin ihtiyaçlarına göre uyarlamanın zor olmasıdır. Solunum koruyucu cihazlarla ilgili olarak, uyum testleri yapılmalıdır.

 • Belirtilen KKD'leri kullanmak için herhangi bir koşul var mı, özellikle de takılması gereken durumlar ve zamanlar?

Örneğin, sıcak bir ortamda çalışırken kimyasal maddelere karşı korumak için sızdırmaz giysiler giyerken veya günün önemli bir bölümünde solunum koruyucu ekipman kullanıldığında (ör. COVID-19 salgınında FFP2 maskeler kullanan sağlık personelleri) molalar vermek önemlidir. Bir başka önemli örnek, kimyasal madde buharlarına karşı koruma sağlayan gaz filtrelerinin maksimum çalışma süresi veya organik çözücüler, yağlar ve yağlayıcılara karşı koruma sağlayan eldivenler için koruma süresi / süresidir.

 • Birden fazla risk türü varsa ve birkaç tip KKD kullanılması gerekiyorsa - ekipman parçalarını (koruyucu kapasitelerinden ödün vermeden) birbirine ayarlamak mümkün müdür?

Örneğin, filtreleme yarım maskeleri takmak koruyucu gözlüklerin ayarlanmasını önleyebilir.

İşverenlere yardımcı olmak ve güvenli bir şekilde KKD'yi güvenli bir şekilde kullanmak için birçok rehber ve broşür vardır (örn. İş yerinde solunum koruyucu ekipman [11], Etkili KKD Programı [12], Koruyucu eldiven seçimi [13].

Gerekli Bilgiler

Uygun KKD'yi seçerken, üretici tarafından sağlanan bilgiler yararlı bilgiler sağlar. Uyumlaştırılmış standartlar, risklerle ilgili farklı özellikler için karşılanması gereken farklı performans seviyeleri için kriterler belirler. Örneğin, solunum koruması için kullanılan partikül filtreleri mikroorganizmalar dahil katı ve sıvı partiküllere karşı koruma sağlar. P1, P2 veya P3 olarak sınıflandırılır ve işaretlenir, P3 en yüksek seviyede koruma sağlar. KKD kullanıcı talimatları ve etiketleri, bu performans seviyelerine ilişkin bilgilerin yanı sıra koruma sundukları riski gösteren sembolleri de içerir. Tablo 2 bu sembollerden bazılarını göstermektedir.

Tablo 2 - KKD etiketlerindeki sembol örnekleri

Üretici tarafından sağlanan bilgiler KKD'nin kullanıldığı ülkenin resmi dillerinde yazılmalıdır.

Üretici tarafından sağlanan bilgiler (üreticinin talimatları) üründeki kimlik simgelerinin açıklamasını içermelidir.

Her tür KKD (ve/veya paket), ilgili uyumlaştırılmış standartlara uygun olarak tanımlanmalıdır.

Üreticinin talimatları şunları içermelidir:

 • üreticinin adı ve adresi,
 • depolama, kullanım, temizlik, bakım, son kullanma tarihi ve dezenfeksiyon ile ilgili talimatlar,
 • KKD ile kullanılacak ek ekipman ve onunla birlikte kullanılan yedek parçaların tanımı,
 • farklı risk seviyelerinde koruma sınıfı ve bunlarla ilgili kullanım kapsamı,
 • nakliyeye uygun ambalaj tipi

Eğitim

Hem çalışanlar hem de KKD kullanımını denetleyen kişiler şunları bilmelidir:

 • KKD'nin koruyucu özellikleri;
 • KKD'lerin neden gerekli olduğu ve KKD'nin kullanılmamasının sonuçları;
 • KKD'nin, üretici tarafından sağlanan bilgilerde belirtilen işlevine uygun olarak nasıl kullanılacağı. Kullanıcılar için açık talimatlar kolay erişilebilir ve anlaşılabilir olmalı ve üreticinin talimatlarına dayanmalıdır;
 • KKD'nin bakımı ve değiştirilmesi. süresi dolduğunda, hasar gördüğünde veya artık üstlenilen faaliyet türü için uygun olmadığında değiştirilmesi

İşveren yasal olarak KKD'nin nasıl giyileceği ve kullanılacağı konusunda eğitim düzenlemekle yükümlüdür. KKD ile ilgili eğitim, çalışma saatleri içinde ücretsiz düzenlenmelidir. Ayrıca yeni ve değişen riskleri de içermeli ve periyodik olarak tekrarlanmalıdır.

Bakım ve Denetim

KKD dikkatli kullanılmalıdır.  Kullanımdan sonra uygun koşullarda saklanmalıdır (örn. Kuru, temiz bir dolapta ve gözlük gibi küçük nesnelerde, ek olarak bir kutuda)

KKD, üretici tarafından sağlanan bilgilere göre temiz tutulmalı ve uygun şekilde onarılmalıdır. Üreticinin talimatı, önerilen değiştirme sürelerini ve kullanım süresini içermelidir.

Basit bakım çalışmaları eğitimli çalışanlar tarafından yapılabilir. Buna karşılık, karmaşık onarımlar uzmanlar tarafından yapılmalıdır.

KKD kişisel kullanım içindir. Belirli bir ekipman parçası birden fazla kişi tarafından giyildiğinde, ekipman kullanımının farklı kullanıcıların sağlığı ve hijyeni için herhangi bir tehdit oluşturmadığından emin olmak için önlem alınmalıdır. İşverenin yükümlülüğü, KKD'nin yıkanması, bakımı, onarımı veya dezenfekte edilmesinin ücretsiz olmasını sağlamaktır.

Yönetim

KKD'nin kullanımı denetlenmelidir. KKD kullanımının zorunlu olduğu alanların belirlenmesi ve tüm çalışanların gerekliliklerin farkında olması için imza alınarak verilmesi gerekir. KKD giymenin gerçekten gerekli olduğu daha küçük alanların belirlenmesi, tüm atölyede veya ünitede KKD giyme yükümlülüğünden daha etkilidir (92/58 / EEC) [14]

Yönetimin, tehlikeli ve zararlı faktörlerin bulunduğu tüm alanlarda KKD kullanmak zorunda olduğu da unutulmamalıdır. Özellikle, yönetim aşağıdakilerden herhangi biri durumunda izlenecek prosedür ve talimatları hazırlamak ve uygulamakla yükümlüdür:

 • işyerinde kullanılan teknolojik süreçte değişiklikler olduğunda,
 • bir süreçte kullanılan malzemelerde bir değişiklik olduğunda,
 • hijyen standartlarında bir azalma olduğunda,
 • personelde değişiklikler ör. yeni çalışanlar veya işyerinin diğer alanlarından transfer edilen çalışanlar varsa,
 • daha etkili ve daha rahat KKD elde etme ve kullanma olanakları ortaya çıkmışsa,
 • önemli KKD tipleri elde edilememişse.

Çalışanlar ve/veya temsilcileri KKD kullanıyorsa, güvenlik ve sağlıkla ilgili tüm eylemlerden haberdar edilmelidir (İşçi katılımının yöntemleri ve etkileri).

Koruyucu ekipman seçerken, işveren etkili koruma sağlama ihtiyacı ile üretim sürecinin gerekleri arasında bir denge kurmaya çalışmalıdır.

Kaynaklar

 1. 1.0 1.1 1.2 Directive 89/656/EEC - use of personal protective equipment of 30 November 1989 on the minimum health and safety requirements for the use by workers of personal protective equipment at the workplace. Available at: [1]
 2. Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work (Framework Directive). Available at: [2]
 3. Directive 98/24/EC on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work. Available at: [3]
 4. Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC (with effect from 21 April 2018). Available at: [4]
 5. 5.0 5.1 5.2 EU Commission, PPE Regulation Guidelines - Guide to application of Regulation EU 2016/425 on personal protective equipment, 2018. Available at: [5]
 6. HSE – Health and Safety Executive, Guidance on Regulations “Personal protective equipment at work (Second edition)”, HSE Books, (2005). Available at: [6]
 7. Commission directive 2019/1832 of 24 October 2019 amending Annexes I, II and III to Council Directive 89/656/EEC as regards purely technical adjustments. Available at: [7]
 8. 8.0 8.1 Majchrzycka, K., Pościk, A. ‘Legislative aspect and put into the market PPE’, In: Majchrzycka, K., Pościk, A. (Ed), ‘Selection of PPE’, CIOP-PIB Books, 2007, pp.9-19.
 9. Majchrzycka, K. et al. ‘Personal Protective Equipment’, In: Koradecka, D. (Ed), ‘Handbook of Occupational Safety and Health’, CRC Press, Boca Raton, 2010, pp. 515-549.
 10. WES – Women’s Engineering Society - safety clothing campaign. Retrieved on 22 June, from: [8]
 11. HSE – Health and Safety Executive, A practical guide, “Respiratory protective equipment at work, HSE Books, (2005). Available at: [9]
 12. CCOHS – Canadian Centre for Occupational Health and Safety, ‘Designing an Effective PPE Program’. Retrieved on 22 June 2012, from: [10]
 13. Selecting protective gloves. COSHH essentials S101: Harm via skin or eye contact, HSE – Health and Safety Executive. Available at:[11]
 14. Directive 92/58/EEC - safety and/or health signs of 24 June 1992 on the minimum requirements for the provision of safety and/or health signs at work (ninth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC). Available at: [12]

Daha Fazla Bilgi İçin Bağlantılar

EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work, Risk assessment essentials. Available at: [14]

EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work, Risk assessment, the key to healthy workplaces, Factsheet. Available at: [15]

EU Commission, Personal protective equipment, [16]

ESF - European Safety Federation, [17]

EU Commission, Health and safety at work is everybody’s business, Practical guidance for employers. Available at: [18]


Contributors

aydemir