Kimyasal Depolama

From OSHWiki
Jump to: navigation, search

Annabelle Guilleux, National Research and Safety Institute, France

Çeviri: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (AÇSHB), Ankara/Türkiye

Fotoğraf 1: Bir kimyasal depolama odası


Giriş

Tarım-gıda endüstrisi ve hizmet endüstrisi de dahil olmak üzere neredeyse tüm endüstriler kimyasalları değişken miktarlarda kullanırlar ve bu nedenle bu kimyasalları ve üretim sonucu ortaya çıkan kimyasal atıkları depolamalıdırlar. Depo görevi gören depolama tesisi aynı zamanda kimyasalları muhafaza ederek personeli ve çevreyi bir döküntünün, bir aerosol veya gaz emisyonunun etkilerinden korur. Bir kimyasal depolama tesisi tasarlanırken, büyüklüğüne bakılmaksızın kimyasalların kendinden veya etkileşimlerden kaynaklanan tüm tehlikeli özelliklerinin dikkate alınması önemlidir.

Kimyasal depolama tesisleri ile ilgili tehlikeler ve riskler

Ana neden: Kimyasal emisyonlar

Toksikolojik, kimyasal ve fiziksel özellikler bir kimyasalın tehlikelerini tanımlar. Bununla birlikte, bir kimyasal depolama tesisinde ilave faktörler eklenir: miktar, depolama şekli, çeşitli kimyasalların yakınlığı, tesiste gerçekleştirilen faaliyetler, vb. Aşağıdaki örnekte bu tehlike artışı gösterilmektedir: ayrı olarak depolanan hidroklorik asit ve demir tozu yanıcı değildir ancak birbirleriyle temas ettiklerinde, reaksiyonları yangına veya patlamaya  neden olabilecek çok yanıcı bir gaz olan hidrojen açığa çıkarır .

Ancak tehlike ilk olarak, örneğin kaplardan kimyasallar döküldüğünde ortaya çıkar. Kimyasal sızıntının çeşitli nedenleri arasında:

 • Kabın mekanik hasarı (nakliye sırasında çarpma, dengesiz bir zemine veya rafa yerleştirildikten sonra eğilme/yana yatma...);
 • Konteyner yaşlanması (plastik, zamanla veya hafif veya düşük sıcaklıkların etkisi altında kırılgan hale gelir, ısı yoluyla plastik yumuşatma, metal korozyonu, konteyner ile içindeki malzeme arasındaki etkileşim);
 • Dolumun genleşmesi (ısı ile buhar basıncı oluşumu, düşük sıcaklıkta kristalleşme, zamanla veya ışığa maruziyet ile başlayan kimyasal ayrışma);
 • Kimyasalların örneklenmesi ve transferi.   

Bu kimyasal yayılmaların ciddi sonuçları olabilir.

Sağlığa zarar

Sızan bir kimyasal, özellikle uçucu veya oda sıcaklığında bir gaz olduğunda zehirlenmeye neden olabilir. Zehirlenme riski özellikle sinsidir, dökülen kimyasal tek başına ciddi bir toksikolojik özelliğe sahip olmadığı halde çevreyle veya aynı odada depolanan diğer kimyasallarla reaksiyona girip toksik madde yayabilir (örneğin, sıvı çamaşır suyu asidik bir çözelti ile temas ettiğinde gaz formunda klor ortaya çıkar).

Aynı şekilde, kostik soda gibi aşındırıcı sıvılarla tahrişler ve ciddi kimyasal yanıklar meydana gelebilir.

Bu akut etkilerin yanı sıra, çok çeşitli kronik etkiler de ortaya çıkabilir (bozulmuş organ fonksiyonu, alerjiler ve kanserler gibi). Akut etkilerin aksine, bu kronik etkilerin ortaya çıkması mutlaka maruziyet seviyesine bağlı değildir: örneğin alerjiler, hassaslaştırıcı bir ajanın çok düşük konsantrasyonlarına maruziyetle tetiklenebilir.

Son olarak, tüm kimyasal kategoriler arasında sıvılaştırılmış gazlar özel bir tehlike oluşturmaktadır. Sıvılaştırılmış gazlarla temas, şiddetli donmalara neden olur ve toksik olmasa bile, hızlı bir şekilde genleşmeleri, oksijen konsantrasyonunu lokal olarak tehlikeli derecede düşük seviyelere düşürebilir ve bu nedenle boğulmaya sebep olabilir.

Çevreye ve tesislere zarar

Depolanan kimyasallar, çalışan sağlığı için tehlike arz etmelerinin yanı sıra tesislere, hayvanlara, bitki örtüsüne ve genel kamuya açık alanlara da zarar verebilir.

Kimyasallar dökülünce, toprakları, akarsu ve yeraltı sularını geri dönüşü olmayan bir şekilde değiştirebilir ve böylece çevredeki toplulukları etkileyebilir. Bir kimyasal döküntünün neden olduğu çevresel hasarın türü o kimyasalın toksikolojik, fiziksel ve kimyasal özelliklerine (form, reaktivite, çözünürlük, kalıcılık, biyoakümülasyon, vb.) ve kirlenen alanın özelliklerine (permeasyon özellikleri vb.) bağlıdır fakat  kirlenme riski depolanan kimyasalların miktarı ile artar.

Depolanan kimyasallar ayrıca kaza sonucu yangına ve patlamaya neden olabilir. Yangın ve patlamalar Avrupa Birliği'nde her yıl az sayıda iş kazasına neden olmakla birlikte, meydana geldiklerinde sıklıkla yaşam kayıplarına sebep olurlar ve çevresel ve ekonomik açıdan çarpıcı sonuçlar doğururlar.

Yanıcı madde ile bir oksidan arasındaki kontrolsüz oksidasyon reaksiyonu sonucu yangın meydana gelir. Bir depolama tesisinde genellikle her iki malzemeden de yüklü miktarlarda bulunabilir. Depolanan ürünler (çözücüler ve polimer granülleri gibi organik kimyasallar), ambalaj malzemeleri (plastik torbalar veya kaplar) ve paletler yanıcı madde görevi görürken, oksijen yangına karışan olağan oksidandır. Kıvılcım, ısı, patlama gibi çeşitli enerji kaynakları yangını başlatabilir.

Kaza sonucu ortaya çıkan patlamalar “fiziksel” veya “kimyasal” olabilir. Örneğin, bir kimyasal kabın içinde basınç oluştuğunda fiziksel bir patlama meydana gelebilir. Kimyasal patlamalar, bozunma (patlayıcı maddelerin depolanması) veya patlayıcı bir atmosferin tutuşması (yanıcı kimyasalların depolanması, oksitleyici metal tozunun depolanması vb.) gibi kimyasal reaksiyonlardan kaynaklanır. Bazı durumlarda, kimyasal reaksiyon esasen yanmadır. Un ve kömür gibi çeşitli kolay tutuşan maddelerin tozları, havadaki kritik konsantrasyonlarında patlama riskine yol açabilir.

Kimyasal depolama tesisi tasarımı

Önceden belirtilen riskleri önlemek için bir depolama tesisinin kurulması dikkatli bir planlama gerektirir. Diğerlerinin yanı sıra depolama tesisi:

 • Tehlikeli kimyasallara maruziyeti önlemeli ve
 • Tasarımı ile ek risk oluşturmamalı.

Gereklilik analizi

İlk adım olarak, planlayıcının tüm gereksinimleri derlemesi gerekir:

 • Depolanacak hacimler (gerektiğinde kimyasal atık hacmi dahil: kimyasal atıklar yeni kimyasallar olarak işlem görmeli, ayrı olarak depolanmalıdır);
 • Raf ömrü, saklama koşulları ve uyumluluk açısından kimyasal çeşitliliği;
 • Kuruluşun faaliyetleri (depolama tesisi içindeki kimyasal numune alma ve transfer faaliyetleri, örneğin: lokal havalandırma ve saçılma önleyici spesifik sistem ile ayrılmış bir alana ihtiyaç duyabilirler);
 • Erişilebilirlik (ulaşılabilirlik ve sayı/boyutlar) ve erişim kontrolü (örneğin, toksik kimyasallara veya narkotik özelliklere sahip kimyasallara erişimin uygun şekilde eğitilmiş ve yetkili kişilerle sınırlandırılması);
 • Depolama yeri ve depolanan malzemelerle ilgili yasal gereklilikler (örneğin, çevreye zararlı kimyasalların depolanması için özel ulusal inşaat yönetmelikleri geçerli olabilir).
 • Yasal gerekliliklerle ilgili olarak, kimyasal depolama üç yasal ve düzenleyici çerçevenin kapsamına girmektedir:
 • Çalışan sağlığı ve güvenliği
 • Halkın korunması
 • Çevresel koruma

Her ne kadar Üye Devlet mevzuat ve yönetmeliklerinin biçimi bu alanlarda büyük farklılıklar gösterse de, hedefler ortaktır. Yerel olarak yürürlükte olan yasal hükümleri tanımak için yetkili ulusal makamlara danışılmalıdır.

Risk değerlendirmesi

Bir risk değerlendirmesi, ihtiyaç analizini tamamlar. Önleyici tedbirler risk değerlendirmesinin sonuçlarından elde edilir. Bu veri seti, planlayıcının depolama tesisi için bina ve işletme özelliklerini tanımlamasını sağlayacaktır.


Şekil 1: Bir güvenlik bilgi formu

Risk değerlendirmesi, depolama ile ilgili tüm personeli ve çevresel riskleri tanımlamalıdır. Kimyasalların tehlikeli özelliklerinin yanı sıra, değerlendirmede aşağıda yer alan hususlar da dikkate alınmalıdır:

 • Kimyasal etkileşimler;
 • Depolama sistemleri;
 • Teslimat ve sökme;
 • Tesis içindeki kimyasalların trafiği ve taşınması;
 • Tesiste veya bu tesis yakınında gerçekleştirilen diğer faaliyetler;
 • Acil müdahale.

Risk değerlendirmesi için önemli bir bilgi kaynağı, güncel versiyonundaki güvenlik bilgi formudur (SDS/GBF). SDS/GBF  basit talep[1] üzerine kullanıcıya kimyasal tedarikçi tarafından sağlanmalıdır.

Kimyasal tedarikçiler, önleme enstitüleri veya kuruluşlarından daha fazla bilgi toplanabilir.

Gerek gereklilik analizinin gerekse risk değerlendirmesinin düzenli olarak ve depolama tesisinde her değişiklik yapıldığında veya herhangi bir anormal olaydan sonra (olay, kaza, sağlık sorunu) tekrarlanması gerektiğini belirtmek önemlidir. Sonuç olarak, yeni önleyici tedbirlerin tanımlanması gerekebilir.Uygulama

Planlayıcının tanımlamalarının yanı sıra, kimyasal depolama tesisi, yerinin belirlenmesi, bina ve ekipmanla ilgili genel önleme ilkelerine uymalıdır.

Güvenlik işaretlerinin belirlenmesi ve sağlanması

Şekil 2: 92/58 / EEC sayılı Avrupa Direktifi, Ek II'de bulunan kimyasallara ilişkin yasaklayıcı, uyarıcı ve zorunlu işaret örnekleri

Seçilen yer stabilize bir zemine oturmalı ve sel sularından korunmalıdır. Mümkün olduğunca zemin seviyesine yerleştirilmelidir. Prensip olarak, seçilen yer sadece kimyasal depolamaya ayrılmalıdır. Bununla birlikte, küçük miktarlar atölyelerde ve çalışma odalarında, bu alanlarda yürütülen faaliyetler için gerekliyse ve korunaklı bir alan (örneğin, havalandırmalı, havalandırma kanalı dışarı bakacak şekilde uygun bir kimyasal depolama kabininde) varsa saklanabilir (bu korunan alanın kurulması için, yukarıda açıklandığı gibi bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır).

Ayrıca, kimyasal depolamanın yapıldığı yer gözle görülür şekilde belirtilmelidir. İlişkili tehlikeler uygun uyarı işaretleri ile açıkça tanımlanmalıdır [2]. Personel depolama alanına girmeden önce güvenlik gereksinimleri depolama alanına girmeden önce güvenlik gereksinimleri hakkında da bilgilendirilmelidir.

Yapı malzemeleri

Tüm yapı malzemeleri, özellikle depolanan kimyasallara karşı kimyasal direnç göstermelidir. Özellikle zemin kaplaması neme ve kimyasallara dayanıklı olmalıdır. Ayrıca, tehlikeli maddelerle teması önlemek için tüm yüzeylerin temizlenmesi kolay olmalıdır. Aynı zamanda kaymaz bir zemin kaplaması, düşmelerden kaynaklanan iş kazalarını önleyecektir. Depolama tesisleri, herhangi bir yangın ihtimalinde tehlikeli kimyasalların yayılmasını önlemek için yanıcı olmayan malzemelerden yapılmalıdır.

Erişim, geçitler, kaçış yolları

Her şeyden önce, kimyasal depolama tesisine erişim için sadece yetkili personele izin verilir. Bu nedenle, erişimi kontrol etmek için düzenlemeler yapılmalıdır.

Ayrıca, tesise ve geçitlerine erişim, yeterince geniş olmalı ve yürütülen faaliyetlere göre tasarlanmalıdır (örneğin, nakliye ekipmanı kullanımı). Acil durumlarda, kurtarma ekipleri de depolama tesisine hızlı bir şekilde erişebilmelidir. Bu nedenle tesis girişine yakın merdiven ve basamaklardan kaçınılmalıdır.

Acil çıkış sayısı tesis büyüklüğüne ve yapılandırmasına bağlıdır. Kaçış kapıları, dışarıya doğru açılacak ve herhangi bir anahtar kullanılmadan içeriden kolayca açılabilecek şekilde tasarlanmalıdır (örneğin panik bar kapı kolları).

Ayrıca hem geçitler hem de kaçış yolları açıkça işaret edilmelidir.

Kazara dökülmelerin kontrol altına alınması

Diğer kimyasallarla karışmaması veya kanalizasyona ulaşmaması için herhangi bir sızıntı veya dökülme kontrol altına alınmalıdır. Dökülme alanının tipi ve kapasitesi depolanan kimyasalların niteliğine ve hacmine bağlı olacaktır. Küçük sızıntılarda uygun emiciler (nötrleştirici veya yanmaz) hazır bulunmalıdır; bu tür emiciler hakkındaki bilgiler, güvenlik bilgi formunun (SDS/GBF) 6 'Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler' başlığı altında bulunabilir.

Yangın durumunda, söndürme suyunun kanalizasyona ulaşmasına da izin verilmemelidir. Bu nedenle özel bir tahliye sisteminin  kurulması tavsiye edilir.

Havalandırma, klima, aydınlatma

Tehlikeli buharların birikmesini önlemek için depolama tesisi havalandırılmalı, depolanan kimyasallara ve tesiste yürütülen faaliyetlere göre hava yenileme oranı uyarlanmalıdır.  Hava girişi ve çıkışı herhangi bir 'ölü' alandan kaçınacak şekilde yerleştirilmelidir.

Ayrıca, don veya ısının ürünlere ve ambalaja zarar verme ihtimali varsa, tesiste klima da kullanılmalıdır. Sıcaklık hassasiyeti hakkında bilgi, kimyasallara ait güvenlik bilgi formlarının (SDS/GBF) 7 'Elleçleme ve depolama' başlığı altında bulunabilir.

Bu gerekliliklerin yanı sıra, tüm tesis yeterince aydınlatılmalıdır, böylece etiketleme kolayca okunabilir ve hasarlı ambalaj veya anormal olaylar zamanında tespit edilebilir.

Depolama sistemleri

Depolama rafları veya dolapları kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır. Ayrıca bir olayın artmasını ve yangının yayılmasını önlemek için yanmaz malzemeden yapılmalıdır.

Maksimum raf ve dolap yüküne özellikle dikkat edilmelidir (bunlar açıkça belirtilmelidir). Depolama sistemlerinin mekanik direnci depolanan mallara uyarlanmalıdır. Ayrıca, depolama sistemi yapılandırması kapların herhangi bir şekilde eğilmesini önlemelidir.

Ayrıca kimyasalların depoya konması ve çıkarılması kolay olmalıdır. Bu nedenle, gerektiğinde uygun taşıma ekipmanı hazır bulundurulmalıdır.

Yangın ve patlamaların önlenmesi

Bir yangının etkisini sınırlamak için özellikle depolama tesisi yanıcı veya toksik madde içerdiğinde  önleyici tedbirler alınmalıdır. Bunlar aşağıdakiler gibi bina ve yangınla mücadele unsurlarını içerir:

 • Yanmaz ve ısıya dayanıklı yapı malzemesi;
 • Yangına dayanıklı kapı ve pencereler;
 • Tesiste ateşleme kaynaklarından kaçınılması (yıldırımdan korunma, ampuller veya hava ısıtıcısı gibi ısı kaynaklarının yanıcı malzemelerden uzak tutulması vb.);
 • Yanıcı maddelerin tutuşma noktalarının altında kalmak için iklimlendirme;
 • Yangın ve duman dedektörleri ve alarmlar;
 • Yangın söndürücüler (sabit veya seyyar).

Ayrıca, kolay tutuşan gazlar ve tozlar ile yanıcı sıvılar, ambalajlarından çıktıklarında patlayıcı bir atmosfer oluşturabilirler. Bu kimyasallar depolandığında, aşağıdakiler gibi ilave önlemler alınmalıdır:

 • Maddelerin alt patlayıcı limitleri altında kalmak için verimli havalandırma;
 • Kapsüllü aydınlatma ampulleri;
 • Patlayıcı bir atmosferin ortaya çıkabileceği alanlar için izin verilen elektrikli ekipmanların kullanımı;
 • Patlamaya dayanıklı aletlerin kullanımı;
 • Antistatik zemin ve ekipmanı kullanarak elektrostatik yüklenmeden kaçınma;
 • Topraklama.

Operasyon

Yapısal önleyici tedbirler, güvenli bir kimyasal depolama için çok önemlidir. Bununla birlikte, çalışanların, kamuya açık alanın ve çevrenin korunması için kimyasal depolama tesisini işletirken organizasyonel önleyici tedbirlerle desteklenmesi gerekmektedir. Amaç, tehlikeli durumlardan kaçınmak ve özellikle kimyasal elleçlemeyi optimize ederek maruziyeti sınırlamaktır.

Roller, prosedürler, davranış kuralları

İşveren, personelinin ve çevrenin sağlığını ve güvenliğini korumak için yasal sorumluluğa sahiptir. Kimyasal depolama tesisi ile ilgili riskleri değerlendirmeli ilgili riskleri değerlendirmeli, uygun önleyici tedbirleri uygulamalı, bu tedbirlerin etkinliklerini düzenli olarak kontrol etmeli ve bakımlarını sağlamalıdır.

Bu bağlamda işveren, personelini riskler ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirmeli ve kimyasal bir depolama tesisinde uyulması gerekli olan aşağıdaki davranış kurallarını içeren ilgili eğitimi sağlamalıdır:

 • Yalnızca yetkili personel için erişim;
 • Sigara içmek yasaktır;
 • Gıda ve benzeri ürünlerin yasaklanması (içecekler, sakız, ilaç, tütün ...);
 • Öngörülen iş elbiselerinin ve kişisel koruyucu donanımların giyilmesi;
 • İş ve günlük kıyafetlerinin ayrılması ve örneğin kantinlere girmek için günlük kıyafetlerini giyme yükümlülüğü;
 • Kontamine olur olmaz iş elbiselerinin ve kişisel koruyucu donanımların değiştirilmesi;
 • Molalardan önce ve iş gününün sonunda el yıkama;
 • Öngörülen taşıma ekipmanı ve araçlarının kullanımı;
 • Elleçleme (belirtilen alanlar dışında depolama olmamalı), temizlik ve acil durum prosedürleri;
 • Herhangi bir anormal olay hakkında bilgi ve rehberlik
 • Bakım ve işlevsellik kontrolleri (örneğin, kullanımdan önce ekipman ve havalandırma sistemi gibi teknik ekipmanların düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi).-    

Stok yönetimi

Depolanan hacimler büyüdükçe, tehlike de artar. Ayrıca, kullanılmayan kimyasallar kimyasal atık haline gelir ve bu da ek riskler oluşturur. Sonuç olarak, kuruluşun faaliyetlerine göre stok en aza indirilmeli ve 'ilk giren ilk çıkar' kuralına uyulmalıdır.

Bir kimyasal uygun  paketleme, etiketleme ve güncel güvenlik bilgi formu (SDS/GBF) olmadan depolama tesisine kabul edilmemelidir. Bu kuralın istisnaları olabilir: örneğin, halk için ürünler (tüm ilgili güvenlik bilgileri doğrudan etiketlerinde görünmelidir) veya gıda katkı maddeleri (bu özel durumda, tedarikçiden güvenlik tavsiyesi talep edilmelidir).

Kimyasallar orijinal kaplarında saklanmalıdır. Bununla birlikte, bir transferin gerekli olması durumunda, kimyasal uygun etiketleme ile uygun bir kaba aktarılmalıdır: kimyasal, mekanik ve termal olarak dirençli, mevcut ekipman ve aletlerle kullanımı kolay ve mevcut sistemlerle saklanması kolaydır.

İstifleme kurallarının yanı sıra maksimum depolama sistemi yüklerine de uyulmalıdır. Ayrıca kaplar, etiketlerinin kolayca okunabileceği ve bir sızıntının veya hasarın kolayca görülebileceği ve çabucak halledilebileceği şekilde saklanmalıdır.

Uyumsuz kimyasalların ayrılması

Şekil 3: Bir güvenlik bilgi formunun “10. Kararlılık ve tepkime” bölümüne yakından bakış

Bazı kimyasallar birlikte tehlikeli şekilde reaksiyona girerek zararlı emisyonlara, ısı yayılmasına, yangına veya patlama neden olabilir. Sızıntı olması durumunda birbirleriyle temas etmemeleri gerekir. Ayırma, depolanan hacimlere bağlı olarak bu uyumsuz kimyasalların farklı su tutma havzalarına veya tesisin duvarla ayrılmış farklı bölümlerine yerleştirilmesi anlamına gelebilir.

Bu tür uyumsuzluklar genellikle SDS/GBF'nin 7 ve 10 (sırasıyla 'Elleçleme ve depolama' ve 'Kararlılık ve tepkime') başlıkları altında tanımlanmaktadır. Güvenlik enstitüleri veya kuruluşları, belirli maddelerin reaktivitesi hakkında yararlı bilgiler de sağlayabilir.

Acil durum planlaması

Son olarak, bir  kaza durumunda, personel hızlı ve uygun bir şekilde tepki vermelidir. İşveren bu nedenle acil durum prosedürlerini hazırlamalı, gerektiğinde acil durum ve ilk yardım ekipmanlarını kurmalı, personeline uygun şekilde bilgi vermeli ve eğitmelidir.

Acil durum prosedürleri şunları içerir:

 • Kimyasal bir kaza durumunda alınacak önlemler;
 • Alarm sistemlerinin kullanımı;
 • Acil çağrı numaraları;
 • İrtibat kurulacak kişilerin isimleri;
 • Tahliye talimatları;
 • İlk yardım tedbirleri.

Güvenlik eğitimi üzerine tahliye tatbikatları düzenli olarak düzenlenmeli ve ilk yardım görevlileri belirlenmeli ve eğitilmelidir.

Ayrıca, bir dizi farklı kimyasal depolandığında, depolanan tüm ürünlerin bir envanterinin yanı sıra bir depolama planının oluşturulması, bunların güncel kalması ve bir kaza durumunda hazır bulundurulması önerilir. Bu kayıtlar ürünler, miktarları ve depolama tesisindeki yerleri hakkında bilgi vermeli ve bu nedenle acil durum ve kurtarma ekiplerinin müdahaleleri sırasında kendilerini ek risklere maruz bırakmamasını sağlamalıdır. Daha sonra, yerel yangın ve kurtarma yetkilileri ile düzenli istişareler, acil durumlarda uygun müdahaleyi yapmalarına yardımcı olacaktır.

Kaynaklar


 1. INRS, La fiche de données de sécurité, 2011. Available at: http://www.inrs.fr/htm/la_fiche_de_donnees_de_securite.html
 2. INRS, Signalisation de santé et de sécurité au travail. Réglementation, 2005. Available at: http://www.inrs.fr/htm/signalisation_sante_securite_travail.html

Daha fazla okuma için bağlantılar

Council Directive 92/58/EEC of 24 June 1992 on the minimum requirements for the provision of safety and/or health signs at work. Available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0058:20070627:EN:PDF

Council Directive 96/82/EC of 9 December 1996 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances (SEVESO directive). Available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1996L0082:20081211:EN:PDF

Directive 94/9/EC of the European Parliament and the Council of 23 March 1994 on the approximation of the laws of the Member States concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres. Available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0009:20031120:EN:PDF

Directive 1999/92/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1999 on minimum requirements for improving the safety and health protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres.Available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0092:20070627:EN:PDF

EUROGIP, Statistical reviews of occupational injuries in European countries (2009). Retrieved, from : http://www.eurogip.fr/en/liste-publications.php?id_theme=27

Non-binding guide to good practice for implementing Directive 1999/92/EC "ATEX" (explosive atmospheres). Available at http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KE6404175

eMars: Database of "major accidents" reported under Seveso, OECD and UN-ECE managed by the Major Accident Hazards Bureau. Available at: http://emars.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=1

European standards on fire classification of construction products and building elements: EN 13501-1:2007 Fire classification of construction products and building elements - Part 1: classification using data from reaction to fire tests.

EN 13501-2:2004 Fire classification of construction products and building elements - Part 2: classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services.

EN 13501-3:2007 Fire classification of construction products and building elements - Part 3: classification using data from fire resistance tests on products and elements used in building service installations: fire resisting ducts and fire dampers.

EN 13501-4:2007 Fire classification of construction products and building elements - Part 4: classification using test data from fire resistance tests on smoke control systems.

EN 13501-5:2007 Fire classification of construction products and building elements - Part 5: classification using data from external fire exposure to roofs tests.

European standards on fire safety storage cabinets: EN 14470-1:2004 Fire safety storage cabinets - Part 1: Safety storage cabinets for flammable liquids.

EN 14470-2:2006 Fire safety storage cabinets - Part 2: Safety cabinets for pressurised gas cylinders.

List of national standardisation organisations, where these standards can be purchased: http://www.cen.eu/cen/Members/Pages/default.aspx

List of national competent authorities. Available at: http://osha.europa.eu/en/oshnetwork/focal-points

List of useful Websites in the field of occupational prevention. Available at: http://www.eurogip.fr/en/liens-utiles.php

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) [...]. Available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1907:20090627:EN:PDF

Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures [...]. Available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:EN:PDF


Contributors

Nazlioglu