Koruyucu Eldivenler

From OSHWiki
Jump to: navigation, search


Gerda Röckel-Schütze, Alman Sosyal Kaza Sigortası İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü (IFA), Almanya

Çevirenler: Raşit YAĞMUR (AÇSH Uzmanı-İSGÜM), Aydın BIYIK (AÇSH Uzmanı-İSGÜM), Ebru Seda AKBAŞ (AÇSH Uzmanı-İSGÜM)

Giriş

İşverenler, bir işyerindeki sağlık riskleri ile ilgili tüm bilgileri toplamak için risk değerlendirmeleri yapmakla yükümlüdür. Koruyucu eldivenler ellerin yaralanmasını önlemek ve tehlike önleme hiyerarşisine uymak için gereklidir. “Ortadan kaldırma, ikame etme, mühendislik kontrolleri veya idari kontroller” anlamındaki tüm eylemler, riski yeterli derecede azaltmada yetersiz kalıyorsa, çalışan koruyucu eldiven giymelidir.

Avrupa pazarında, KKD direktifine uygun kişisel koruyucu donanım (KKD) olarak birçok farklı koruyucu eldiven mevcuttur[1]. Bu makale farklı eldiven çeşitleri ve kullanım alanları hakkında bilgi vermektedir. KKD Yönetmeliği ve sonuçları kapsamında farklı kategorilerdeki (I, II, III) piyasada mevcut eldivenler hakkında bilgiler sunulmaktadır.

Bu bilgi aşağıdaki gibi bazı mesleklerle ilgilidir:

 • Sağlık
 • İkram (Catering)
 • Kuaförlük
 • Dişçilik
 • Baskı Sektörü
 • Motorlu Taşıt Tamiri
 • İnşaat

Koruyucu Eldivenlerle İlgili Avrupa Direktifleri

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) olarak koruyucu eldivenlerle ilgili iki Avrupa Birliği direktifi vardır. Bunlardan ilki, 89/656 / EEC sayılı Direktif kişisel koruyucu donanımların güvenli kullanımı konusunda işverenin sorumluluklarını tanımlar[2] İkinci yönerge, 89/686 / EEC sayılı Direktif KKD’lerin Avrupa pazarına yerleştirilme kurallarını içerir[1].  Bu Direktif, “asgari” ve “ölümcül” veya “geri dönülemez” riskleri kapsayacak şekilde iki KKD kategorisini belirlemektedir. 89/686 / EEC sayılı Direktif, KKD'leri, korumayı amaçladıkları risk türüne göre üç gruba ayırır ve her KKD grubu için farklı sertifikasyon prosedürlerini ortaya koymaktadır. Bunlar direktifte "basit tasarım", "karmaşık tasarım" ve son olarak üçüncü kategori olarak adlandırılmaktadır. Direktifte açıkça bu üç grup kategori olarak tanımlanmamasına rağmen, bu terimler yaygın olarak sırasıyla kategori I, III ve II olarak kullanılmaktadır.  Kategori I eldiven üreticileri bir teknik dosya düzenlemelidir ve böylece onaylanmış bir kuruluşun katılımı olmadan ürün üzerinde “CE” etiketini kullanabilmektedirler. Kategori II ve III eldivenlerinin akredite bir laboratuvar tarafından test edilmesi ve onaylanmış bir kuruluş tarafından onaylanması gerekir. Kategori III ürünleri, Madde 11 şartlarını yerine getirmek zorundadır[1]. Eldiven üreticisi (Kategori II ve III) belirtilen Direktife uygun olarak ürettiği ürün için AT Tip İncelemesi Belgesi temin etmiş ise ürününe “CE” etiketi yapıştırma hakkına sahiptir. Bu sertifikasyon, genellikle Avrupa standartlarına uygun uzman laboratuvarlarda yapılan materyal, fonksiyonel ve tasarım testlerinden önce verilir.

Tanımlar

EN 420:2003+A1:2009 Koruyucu Eldivenler[3]:

 • El

Orta parmağın ucundan el bileğine vücudun bir kısmıdır.

 • Eldiven

Elinizi veya elinizin bir bölümünü tehlikelerden koruyan kişisel koruyucu donanım (KKD). Ayrıca önkol ve kolun bir kısmını da kaplayabilir.

 • Eldiven Avuç İçi

Eldivenin, elin avuç içini başka bir deyişle bilekten parmakların tabanına kadar olan kısmını kaplayan bir bölümüdür.

 • Eldivenin Üst Kısmı

Eldivenin üstünü örten eldivenin bir kısmıdır.

 • Yetenek

Bir görevi gerçekleştirmek için el becerisi yeteneğidir.

 • Tehlike

İnsan vücudunun sağlığına herhangi bir zarar veya hasar vermeye sebep olabilecek durumdur.

 • Performans seviyesi

Test sonuçlarının derecelendirilmesi ile oluşan belirli bir kategori veya performans aralığını gösteren sayıdır. Performans seviyesi, spesifik standartlarda (…) açıklanan ilgili testin sonucuyla belirlenir. Yüksek seviye sayısı yüksek performans seviyesine karşılık gelir. Performans seviyeleri işyerlerindeki gerçek koşulları sağlama zorunluluğu olmayan laboratuvar testlerinin sonucuna dayanmaktadır.

EN 374-1:2003 Kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler[4]:

 • Geçirgenlik

Kimyasalın materyalden difüzyonla geçişidir. Geçirgenlik performansı, belirli bir geçirgenlik hızındaki nüfuz süresi olarak ifade edilir.

 • Penetrasyon

Kimyasal maddenin gözenekli malzemeden, pim (iğne) deliklerinden vb. geçmesidir.

 • Bozunma

Bozunma, kimyasal maddeyle temas ettikten sonra eldiven malzemesinin özelliklerinin değişmesinden kaynaklanan hasardır. Bozunma renk değişimine, şişmeye, sertleşmeye vs. neden olabilir.

İşle İlgili Cilt Hastalıkları

Belirli bir çalışma alanıyla ilişkili cilt hastalıkları çok yaygındır ve eller sıklıkla etkilenir. Bu cilt problemleri, kuaförlük kimyasalları veya dişçilikte kullanılan kimyasallar gibi ürünlerdeki maddelerle temastan kaynaklanabilir. Bu çalışanlar için mesleklerinde kalabilmek için doğru eldiveni bulmak önemlidir. Meslek değiştirmenin maliyeti yüksektir. Birçok madde ciltten geçebilir ve vücudun herhangi bir yerinde hastalıklara neden olabilir. Zararlı maddeler ve ıslak işler ile çalışmak cilt hastalığının başlıca nedeni olsa da, rahatsız edici derecede sıcak veya soğuk ortamlarda veya aşırı kuru veya ıslak koşullarda sürekli çalışmak da ciddi cilt hastalıklarına neden olabilir. Ayrıca, ıslak ortamlarda çalışmak, el derisinin tıkanması nedeniyle dermatit gibi cilt sorunlarına neden olabilir[5]. Koruyucu eldiven giyme süresinin sınırlandırılması da önemlidir, kullanıcı çalışmaya devam etmek için yeni bir çift eldiven giymeden önce bir ara verebilmelidir. Birey tarafından kullanılan eldiven dikkatli seçilmelidir, çünkü malzeme bazı durumlarda cilt sorunlarına da neden olabilir. Örneğin, doğal kauçuk lateks (DKL) proteinleri astım ve dermatite neden olma potansiyeline sahiptir. Anafilaksi gibi daha ciddi alerjik reaksiyonlar da mümkündür. DKL'de doğal olarak bulunan proteinler, ya ciltle doğrudan temas yoluyla ya da toz lateks eldivenlerden toz solunması yoluyla alerjilere neden olur.

Genel Gereksinimleri Kapsayan (Farklı Tehlikelere Göre) Farklı Koruyucu Eldiven Tipleri

Koruyucu eldiven seçerken, seçilen eldivenin yapılacak iş ve çalışılacak malzeme için uygun olmasını sağlamak önemlidir.

Genel Gereksinimler

EN 420[3] koruyucu eldivenler konusunda diğer özel standartlar için referans standarttır. Bu standart, koruyucu eldivenlerin genel gereksinimlerini tanımlar; örneğin, tasarım, boyutlar, zararsızlık, temizlik, rahatlık, el becerisi, işaretleme ve eldiven kullanımı için talimatlar.

Malzemenin Zararsızlığı

Koruyucu eldivenler, normal kullanıma uygunsa, kullanıcı için zararlı olmamalıdır. Kullanılan malzemeler kullanıcının sağlığını etkilememelidir. Üretici tarafından potansiyel alerjik maddeler hakkında bilgi verilmelidir.

Eldiven malzemelerinin pH değeri 3,5'ten büyük ve 9,5'ten düşük olmalıdır. Krom-VI içeriği ISO 17075[6] 'da belirtilen test metoduna göre belirlenmelidir. Deri eldivenlerdeki Krom-VI içeriği bu metot için tespit limitinden az olmalıdır. Doğal lastik eldivenler, ekstrakte edilebilir protein içeriği konusunda EN 455-3[7] 'de belirtilen gereksinimleri yerine getirmelidir. Koruyucu eldivenlerin üretiminde kullanılan diğer kimyasallar (örneğin dimetilformamid) eninde sonunda zararlı olabilir. Tartışılan kimyasalların bazıları için Avrupa standartlarında veya çeşitli Avrupa yasalarında sınır değerler olabilir.

Temizlik

Koruyucu eldiven standartlarındaki tüm testler, başka bir şey belirtilmemişse, kullanılmayan eldivenlere uygulanacaktır. Kullanım talimatlarında temizlik belirtilmiş ise, temizlikten önce ve sonra testler yapılmalı ve her bir spesifik testin performans seviyesi olumsuz etkilenmemelidir. Dikkat edilmesi gereken husus şudur ki özellikle kimyasal koruyucu eldivenler için temizlik çok karmaşık bir meseledir. Kullanım ve temizlik, yeniden kullanılan eldivenlerin performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Elektrostatik Özellikler

Gerekirse, elektrostatik özellikler ilgili EN 1149-1[8] veya EN 1149-2[9] veya EN 1149-3[10] standardında açıklanan test metotlarına göre test edilmelidir. Bu standartlar giysiler için geliştirilmiştir ve maalesef koruyucu eldivenler için özel bir gereksinim içermemektedir. Bununla birlikte, test sonucu, 7.3.11'de belirtilen bilgiler eşliğinde üretici tarafından sağlanan bilgi de raporlanmalıdır. Hiçbir piktogramın kullanılmasına izin verilmez.

Mevcut durumda 2013 yılında koruyucu eldivenlerin özelliklerini tanımlamak özel bir test metodu ve gereksinimleri içeren yeni bir standart hazırlığı devam etmektedir. Örneğin, bir koruyucu eldivenin elektrostatik özellikleri tek başına ele alınmamalıdır, örneğin çalışma patlayıcı ortamlarda yapılırsa kimyasal koruma ile kombine edilebilir.

Eldiven Ölçüleri

Tablo 1'de sunulan, standartta tanımlanan altı eldiven boyutu (ölçüler 6 - 11) vardır.

Tablo 1:  Eldiven Ölçüleri

Eldiven Ölçüsü Uygunluk Minimum eldiven uzunluğu mm
6 El Ölçüsü 6 220
7 El Ölçüsü 7 230
8 El Ölçüsü 8 240
9 El Ölçüsü 9 250
10 El Ölçüsü 10 260
11 El Ölçüsü 11 270

Kaynak: EN420[3]

Eldiven Materyallerinin Su Penetrasyonuna Direnci

Eğer ki eldiven materyalleri su penetrasyonuna karşı dayanıklı ise aşağıdakiler gibi uygun bir testle değerlendirilmelidir:

 • Deri eldivenler için: Madde 5.12, EN 344-1:1992[11] (penetrasyon süresi);
 • Tekstil materyalleri için daha uygun olan, alternatif test metodu:: EN 20811[12] (Pascal cinsinden basınç).

Bu testler, çeşitli test metotlarıyla test edilen su geçirmez eldivenler için uygun değildir, ör: EN 374-2[13].

Su Buharı İletimi ve Emilimi

Mümkünse koruyucu eldivenler su buharı geçişine izin vermelidir. Gerekirse, eldivenlerin en az 5 mg / (cm² x sa) su buharı iletimi olmalıdır.

Hareket Kabiliyeti

Bir eldivenin hareket kabiliyeti pratik bir test ile belirlenir. Test eden kişi, belirlenmiş çaplarda özel test iğnelerini almak zorundadır (5 ile 11 mm). Performans seviyesi, kaldırılabilen en küçük çaplı iğne ile tanımlanır.

İşaretleme

Kişisel Koruyucu Donanımlara (KKD) ilişkin Avrupa standartları, AB Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi’nin temel sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu göstermektedir. Yalnızca bu gereklilikleri karşılayan donanım CE işareti taşıyabilir ve AT'de kullanım için satılabilir. Farklı işyerlerinde yapılan geniş bir faaliyet yelpazesi ve bunlarla ilişkili tehlikeler göz önüne alındığında koruma için tasarlanan eldivenler, 89/686/EEC sayılı Direktifi ve uyumlaştırılmış Avrupa standartlarında tanımlanmış özel gereklilikleri sağlamalıdır.

Eldiven

Her bir koruyucu eldiven aşağıdaki bilgilerle işaretlenmelidir:

 • Üretici adı veya onun yetkili temsilcisi;
 • Eldivenin adı (ticari ismi ya da kodu);
 • Bedeni;
 • Eğer gerekliyse, son kullanma tarihi;
 • Eldivenin bir veya daha fazla spesifik Avrupa standardı piktogramına, uygun standartlara, standartlara ve karşılık gelen standartta tanımlandığı gibi performans seviyelerine uygun olduğu durumlarda;
 • Kullanma kılavuzunda bilgi olarak bilgi piktogramı.

İşaretleme, eldivenin öngörülebilir kullanım ömrü için görünür, okunaklı ve silinmez olmalıdır. Başka hiçbir kafa karıştırıcı işaret iliştirilmemelidir. Eldivenin kendisinin işaretlenmesi mümkün değilse, işaretin ambalaja iliştirilmesi gerekmektedir.

Paketleme

Doğrudan eldiven içeren her bir kapalı ambalaj, aşağıdakilerle açıkça işaretlenmelidir:

 • Üretici ya da yetkili temsilcisinin adı ve tam adresi;
 • Eldivenin adı (ticari ismi ya da kodu);
 • Bedeni;
 • Eğer gerekliyse, son kullanma tarihi;
 • Eldivenin bir veya daha fazla spesifik Avrupa standardı piktogramına, uygun standartlara, standartlara ve sıradaki standartta tanımlandığı gibi performans seviyelerine uygun olduğu durumlarda;
 • Kullanma kılavuzunda bilgi olarak bilgi piktogramı.
 • Uygulamaya yönelik ise “Sadece Minimum Riskler İçin”

Üretici Tarafından Sağlanan Bilgiler

Her koruyucu eldiven için aşağıdaki asgari bilgiler verilmelidir. Ayrıca, istek üzerine daha fazla bilgi sağlanmalıdır:

 • Üretici ya da yetkili temsilcisinin adı ve tam adresi;
 • Eldiven tasarımı;
 • Mevcut beden aralığı hakkında bilgi;
 • İlgili spesifik Avrupa standartlarına referans;
 • Performans seviyelerini takiben tehlike kategorisini gösteren piktogramlar;
 • İlgili performans seviyelerinin anlaşılmasına yardımcı olmak için temel bir açıklama ve atıfta bulundukları standartların işaretlemesi;
 • Kullanma talimatları;
 • Atıfta bulundukları standartların işaretlemesi;

Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

EN 388:2003[14] mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler için gereksinimleri, test metodunu, işaretlemeyi ve kullanıcı bilgisini belirtir. Bu riskler: aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma ve delinmedir. Aşınma direnci, delinme direnci ve yırtılma direnci dört performans seviyesinde sınıflandırılmıştır. Bıçakla kesilme direnci, beş performans seviyesinde sınıflandırılmıştır. Mekanik risklere karşı eldiven olarak sertifikalandırılacak bir eldiven, bu dört (4) özelliğin asgari bir (1) seviyesini karşılamalıdır.

Şekil 1:  Mekanik risklere karşı koruma performans seviyelerini gösteren piktogram Figure1 3100.JPG

Kaynak: EN 388:2003[14]

Numaraların açıklamaları:

1. Numara: Aşınma direnci performans seviyesi → 3

2. Numara: Bıçakla kesilme direnci performans seviyesi → 1

3. Numara: Yırtılma direnci performans seviyesi → 0

4. Numara: Delinme direnci performans seviyesi → 0

“0”, seviye 1’in sağlanamadığını anlamına gelirken “x” eldivenin bu özellik için test edilmediğini ya da test metodunun eldiven için uygun olmadığını göstermektedir. Test sonuçları doğrudan işyerindeki koşullarla ilişkili değildir, ancak farklı türdeki eldivenlerin kıyaslanmasında yararlıdır.

Kimyasallara ve Mikroorganizmalara Karşı Koruyucu Eldivenler

EN 374 üç bölümden oluşur:

 • Bölüm 1: Terminoloji ve performans gereklilikleri[4];
 • Bölüm 2: Penetrasyon direnci tayini[13];
 • Bölüm 3: Kimyasalların nüfuzuna karşı direncin belirlenmesi[15].

Terimler ve tarifler Bölüm 1’de verilmiştir[4].  Ayrıca, penetrasyon ve geçirgenlik direnci test metotlarının tarif edildiği Bölüm 2[13] ve Bölüm 3[15] ’te de atıflar bulunmaktadır. Bu testler için performans seviyeleri ve gereksinimlere ayrıca Bölüm 1[14]’ de de yer verilmiştir.

Tablo 2: Nüfuz süresi ve atıfta bulunan geçirgenlik performans seviyeleri

Dakika cinsinden ölçülen nüfuz süresi Geçirgenlik performans seviyesi
> 10 1
> 30 2
> 60 3
> 120 4
> 240 5
> 480 6

Kaynak: 374-1[14]

Tablo 3: AQL ve atıfta bulunulan penetrasyon performans seviyeleri

Penetrasyon performans seviyesi Kabul edilebilir kalite seviyesi (AQL) birimi Muayene seviyeleri
Seviye 3 < 0.65 G1
Seviye 2 < 1.5 G1
Seviye 3 < 4.0 S4

Kaynak: EN 374-2[13]

Bu durumda, Kabul Edilebilir Kalite Seviyesi (AQL), eldiven üretiminde içlerinde delik bulunan eldiven sayısı için istatistiksel bir değerdir. EN 374-1[4]’de Şekil 2’den 4’e kadar gösterildiği şekilde işaretlenmiş üç çeşit tipte koruyucu eldiven bulunmaktadır.

Şekil 2: Kod harfleriyle kimyasal risklere karşı koruyucu eldiven için piktogram (“Erlenmayer tüpü”) Figure2 AJL.JPG

Kaynak: EN 374-1[4]

Şekil 3: Su geçirmez eldivenler ve düşük kimyasal koruma için piktogram (“beher”)

Figure3 beaker.JPG

Kaynak: EN 374-1[4]

Şekil 4: Mikroorganizmalara karşı korumayı gösteren piktogram (mo)

Figure4 mo.JPG

Kaynak: EN 420[3]

Mikroorganizmalara karşı koruma için piktogram, beher veya erlenmayer şişesi sembolleri ile birleştirilebilir, ancak beher ve erlenmayer şişesi sembolleri birleştirilmemelidir EN 374-1[4]. Uygun her eldiven aynı zamanda EN 420[3] ’nin şartlarını da yerine getirmelidir. Ayrıca, eldivenin kullanma talimatlarında EN 388'in performans seviyeleri verilecektir. Bu bilgi kullanıcılara eldivenin mekanik performansı hakkında bilgi verir. Örnek vermek gerekirse bir ev inşa etmek için kullanılan eldivenler, laboratuvarda çalışanlardan farklı gereksinimleri karşılamalıdır. Tablo 4, EN 374-1[4] uyarınca yapılan farklı eldiven tipleri için testleri özetlemektedir.

Tablo 4: EN 374-1’e göre farklı tipteki eldivenlere uygulanan testler

Eldiven Tipi Test
Penetrasyon Geçirgenlik
Hava Sızdırmazlık Testi Su Sızdırmazlık Testi Seviye 2 Listesinin 3 Kimyasalı
Kimyasal Risklere Karşı Koruma (Erlenmayer Tüpü) X

+ Üreticinin

AQL’i < 4.0

X

+ Üreticinin

AQL’i < 4.0

X
Su Geçirmez Eldivenler Ve Düşük Kimyasal Koruma (Beher) X

+ Üreticinin

AQL’i < 4.0

X

+ Üreticinin

AQL’i < 4.0

---
Mikroorganizmalara Karşı Koruyucu Eldivenler (Mo) X + Üreticinin Minimum AQL Değeri Olan 1.5 X + Üreticinin Minimum AQL Değeri Olan 1.5 ---

Tablo 5’te tür sınaması için gereken test kimyasallarının seçilebileceği bir liste yer almaktadır.

Tablo 5: EN 374-1:2003’e göre test kimyasallarının listesi

Harf Kodu Kimyasal CAS Numarası Sınıf
A Metanol 67-56-1 Primer alkol
B Aseton 67-64-1 Keton
C Asetonitril 75-05-8 Nitril bileşiği
D Diklorometan 75-09-2 Klorlu parafin
E Karbondisülfür 75-15-0 Sülfür içeren organik bileşik
F Toluen 108-88-3 Aromatik hidrokarbon
G Dietilamin 109-89-7 Amin
H Tetrahidrofuran 109-99-9 Heterosiklik and eter bileşiği
I Etil asetat 141-78-6 Ester
J n-Heptan 142-85-5 Doymuş hidrokarbon
K 40 % sodyum hidroksit 1310-73-2 İnorganik baz
L 96 % sulfurik asik 7664-93-9 İnorganik mineral asit

Kaynak: EN 374-1[4]

Üstünde durulması gereken konu, testin işyerindeki koşulları temsil etmediği ve test sonuçlarının sadece malzemeleri karşılaştırmak için kullanılması gerektiğidir.

EN 374-3'e[15] göre geçirgenlik testi, herhangi bir kimyasal için (belirli bir işyerinde, örneğin saç boyası) yapılabilir. EC Tip incelemelerinde, üretici genellikle listedeki (Tablo 5) kimyasalları talep eder. Herhangi bir kullanıcı, eldiven veya kimyasal üreticisinden her bir kimyasal için tahmini nüfuz etme süresini isteyebilir. Belirtilen nüfuz süresi, özel geçirgenlik standartlarına göre ölçülmüş olup kimyasala temasla geçen kullanım süresini göstermez. Nüfuzun daha yüksek bir sıcaklıkta (33°C gibi) ölçülmesi daha gerçekçi olabilir. Bu süreler 23°C'de çok daha düşük olabilir. (Örneğin 23°C'de 64 dakika, 33°C'de 16 dakika)

Kimyasal karışımların nüfuz süreleri de saf kimyasallardan farklıdır. Bir karışımın yalnızca ana bileşeninin nüfuz süresini esas almak tehlikeli olabilir. Karışım içeriğinde yer alan ve çok hızlı nüfuz eden az miktarda madde, karışımın nüfuz süresini büyük ölçüde değiştirebilir. Kompleks karışımlar için geçirgenliği ölçmek önemlidir. Kimyasallara karşı koruyucu özellikteki eldivenler, farklı malzemelerden yapılabilir, örneğin;

 • Nitril kauçuk (NBR),
 • Polikloropren CR),
 • Bütil kauçuk (IIR, IBR),
 • Doğal kauçuk (NR),
 • Floro kauçuk (FKM),
 • Polivinil klorür (PVC).

Çok sık kullanılmayan eldiven yapım malzemeleri ise;

 • Hypalon®,
 • Poliüretan (PUR),
 • Polivinil alkol.

Kimyasallara karşı koruyucu özellikteki eldivenler, farklı malzemelerin bir kombinasyonu ile veya çok katmanlı laminasyonlar kullanılarak da üretilebilir. Hiçbir materyal her kimyasal veya üründen koruma sağlamaz (fiziksel risk).

Eldivenlerin Seçimi

Kontroller sıralamasına göre ortadan kaldırma ve mühendislik kontrolleri, eldiven kullanımı da dahil olmak üzere kişisel koruyucu ekipman kullanımından öncelikli olmalıdır. Bununla birlikte, sadece başka yollarla yeterli kontrolün sağlanmasının mümkün olmadığı durumlarda, eldivenler dahil kişisel koruyucu donanımlar, diğer kontrollerle birlikte ve bunlara ek olarak kullanılmalıdır. Koruyucu eldivenlerin etkinliği diğer kontrol önlemlerinden daha az olma eğilimindedir. Ancak temastan kaçınılması mümkün değilse veya çalışanları korumak için yetersizse eldiven gerekebilir. Koruyucu eldiven seçimi işe, kullanıcıya ve çalışılan ortama göre yapılmalıdır. Aşağıdaki beş faktör dikkate alınmalıdır:

1.    İşlenen maddeyi tanımla

Kullanılacak olan maddenin bilinmesi önemlidir çünkü koruma seviyesi ve gereken eldiven tipi buna bağlı olacaktır.

2.    Eller için diğer tüm tehlikeleri tanımla

Mevcut diğer tehlikeleri tanımlayın. Örneğin, aşınma, kesilme, delinme veya yüksek sıcaklık riski var mı? Mekanik tehlikelere (EN 388 işaretli olanlar) ve termal tehlikelere (EN 407 işaretli olanlar) karşı da koruma sağlayan kimyasal koruyucu eldivenler vardır.

3.    Temas türü ve süresini değerlendir

§ Eldiven kısa bir süre mi, aralıklarla mı yoksa uzun süre boyunca mı kullanılacak? Uzun süreli kullanımda rahatlık daha önemlidir. Genel olarak daha kalın ve sağlam eldiven ince eldivenden daha çok koruma sağlar, ancak ince eldiven daha iyi el becerisi sunar.

§ Temas ara sıra meydan gelen sıçramalarla mı, veya tamamen daldırma nedeniyle mi gerçekleşecek? Kısa eldivenler sıramalara karşı korumada daha iyidir. Eller tamamen daldırılacaksa (ve bunun başka yolu olmadığı mazur gösterilebiliyorsa), daldırma derinliğinden daha uzun bir eldiven seçilir.

4. Kullanıcıyı dikkate al – Boyut ve Konfor

§ Eldivenler kullanıcıya uygun olmalıdır. Sıkı eldivenler ellerinizi yorgun hissettirebilir ve kavramalarını azaltabilir. Çok büyük eldivenler buruşmalara neden olabilir; bu da işin düzgün yapılmasını engelleyebilir ve rahatsız edici olabilir. Boy belirleme tablosu kullanmak faydanıza olabilir.

§ Rahat ettiren eldivenlerin giyilme olasılığı daha yüksektir. Seçim işlemine çalışanları dahil edin ve onlara mantıklı seçenekler sunun.

§ Eller eldivenlerin içinde terleyerek kullanımını rahatsız hale getirebilir. Personelin eldiven molaları alması, ellerin çok ısınmasından ve terlemesinden önce bir müddet eldivenlerin çıkarılması ellerin havalanmasına yardımcı olabilir. Koruyucu eldivenlerin altına giymek için ayrı pamuk eldiven sağlamayı da düşünebilirsiniz. Bunlar teri emerek konforu arttırabilir. Yıkanabilir ve tekrar kullanılabilirler.

5. İşi dikkate al

§  Eldivenler işe engel olmamalıdır. Islak / yağlı nesnelerle çalışılıyorsa, iyi bir kavrayış için pürüzlü / dokulu yüzeyli eldivenleri seçin. Koruma özelliği ve el becerisine katkısı dengeli eldivenleri seçin. Seçilen eldivenlerin (örneğin steril eldivenler, gıdaya uygun eldivenler) iş için gerekli tüm standartları karşıladığından emin olun. Kirlenmenin belli olması için rengin önemli olup olmadığına dikkat edin.

İşe uygun eldivenler seçildikten sonra çalışanlar, kendilerini korumak için eldivenlerin nasıl doğru kullanılacağı konusunda eğitilmeli ve bilgilendirilmelidir. Verilen bilgiler ne zaman değiştirilmeleri, yeniden kullanılabilir olmaları durumunda (eğer mümkünse) elleri çıkarmadan önce nasıl suyla temizlenmeleri ve nasıl saklanmaları gerektiğini içermelidir.

Uygulamalı Örnek: Kuaförler İçin Kimyasallara Karşı Koruyucu Özellikte Eldivenler

Kimyasallara karşı koruyucu özellikte eldivenlerin doğru seçimi için ilk adım risk değerlendirmesidir. Uygun eldivenlerin seçimi için çeşitli faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu faktörler arasında:

 • Kullanılan ürünlerin ve zararlı maddelerin geçirimine direnç,
 • İşyeri koşulları (çeşitli kimyasallar, sıçramalar veya tam temas, sıcaklık, fiziksel baskı),
 • Kullanıcının sağlık durumu (örneğin alerji) yer alır.

Kullanıcı, kullanma talimatlarından geçirgenlik performansı hakkında bilgi edinebilir. Birçok üretici geçirgenlik direnci veya nüfuz süresi üzerine veritabanları veya listeler sağlar. Ancak bu durumların hiçbirinde kullanıcı belirli bir iş yeri için bilgiye ulaşamaz. Kuaförlerin saç boyarken kullandığı eldivenler özelinde Tablo 6'da sunulan sorular değerlendirilmelidir.

Tablo 6: Kuaförler için anket

Soru
En önemli risk? Kozmetikte kullanılan kimyasaller (alerji), geçirgenlik verilerini araştır
İşin süresi? En fazla 1 saat
Tekrar kullanılabilir mi, tek kullanımlık mı? Tek kullanım (renklendirilmiş saç boyası), eldiveni çıkarırken bulaşma olmamalıdır
Dokunma hissi? Yüksek olmalı (ince eldiven)

Kaynak: Yazarın değerlendirmesi

Bu soruların cevapları kuaförün uygun eldiven malzemesini seçmesine yardımcı olacaktır. Herhangi bir işyerinde risk değerlendirme sürecinde toplanan bilgiler eldiven veya kimyasal üreticisine iletilerek, işyerine uygun eldivenler önerebilmeleri sağlanabilir.

Kimyasal Koruyucu Eldivenlerin Yeniden Kullanılabilirliği

Piyasada farklı koruma seviyelerinde kimyasallara karşı koruyucu özellikte eldivenler yer almaktadır. Koruma tipi yapılan işe bağlıdır.

Yüksek hassasiyet ve el becerisi gerekiyorsa, kullanıcı ince kullan-at eldiven kullanabilir. Kullanıcıların, kullanılan kimyasalın geçirgenlik davranışını bilmesi önemlidir, çünkü ince eldivenlerin bir çok kimyasala karşı yüksek nüfuz direnç süreleri yoktur. İnce eldivenlerin aynı malzemeden yapılmış daha kalın eldivenlere göre daha sık değiştirilmesi gerekir. İnce eldivenler sadece tek kullanımlıktır (genellikle ambalajda belirtilmiştir) ve asla tekrar kullanılmamalıdır. Tıbbi eldivenler aynı zamanda kimyasallara karşı koruyucu özellikte eldivenler olmadıkça, çoğunlukla kimyasal olarak koruyucu değildir. Bir eldivenin aynı zamanda bir KKD ve bir tıbbi cihaz olabileceği durumu izah eden Avrupa Komisyonu’na[16] ait bir belge vardır. Bu gibi durumlarda eldiven her iki direktifin, yani tıbbi cihazlarla ilgili revize edilmiş 93/42/EEC Direktifi[17] ve KKD ile ilgili 89/686 / EEC sayılı Direktifin gereklerini yerine getirmek zorundadır.

Kimyasallara karşı koruyucu “yeniden kullanılabilir” eldivenler genellikle daha yüksek kimyasal ve mekanik dirence sahip daha kalın eldivenlerdir. Yüksek hassasiyet gerektiren işler bu durumda yapılamayabilir. Ancak, bu tür eldivenlerin tekrar kullanılıp kullanılamayacağına karar vermek zordur. Yeniden kullanım kimyasalların türüne bağlıdır. Çok uçucu bir kimyasal kullanılmışsa eldivenler ortam sıcaklığında kurutulabilir. Uçucu olmayan bir kimyasalla temastan sonra arındırma zor olabilir. Örneğin, bazı asitlerin yüksek aşındırma potansiyeli vardır: Belirgin bir aşınma meydana geldiğinde bu eldivenler asla tekrar kullanılmamalıdır.

Kimyasallara Karşı Koruyucu Eldiven Elden Nasıl Çıkarılır?

 • Kimyasallara karşı koruyucu eldiven yeniden kullanılacaksa, aşağıdaki şekilde temizlenmeli, sökülmeli ve kurutulmalıdır[18]: Çıkarmadan önce eldivenleri temizleyin:
  • Solventlerle çalışırken kuru bir bezle silin.
  • Asitlerle veya alkali içeren ürünlerle çalışırken, musluğun altında koruyucu eldivenleri durulayın ve temiz bir bezle kurulayın.
 • Eldivenin dış yüzeyine çıplak elle dokunmadan eldivenleri çıkarın.
 • Kirlenmiş eldivenleri çıkarırken, eldivenlerin dış yüzeyine çıplak elle dokunmayın.
 • Eldivenleri yalnızca üreticinin bakım talimatlarına uygun şekilde temizleyin, saklayın ve mümkünse tekrar kullanın.
 • Yeniden kullanmadan önce eldivenleri kurumaya bırakın.
 • Yalnızca defosuz koruyucu eldivenleri kullanın:
 • Eldivenlerde herhangi bir soyulma, dökülme, çatlama veya delik görünmemelidir.
 • Eldivenlerde renk değişimi veya gevreklik olmamalıdır.
 • Kirlenmiş eldivenler uygun şekilde imha edilmelidir.
 • Üreticinin bilgilerini ve bölgesel imha düzenlemelerini dikkate alın.

Daha Fazlası İçin Bağlantılar

IFA - Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (9 November 2011). Which glove is suitable?. Retrieved 01 September 2014

DGUV - Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V., BGI/GUV-I 868 E Chemical Protective Gloves, 2009.

IFA - Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (no date), Gestis – database on hazardous substances. Retrieved 30 January 2013

HSE - Health and Safety Executive (no date). Choosing the right gloves - Example 1: a hairdressing salon. Retrieved 30 January 2013

HSE - Health and Safety Executive (no date). Choosing the right gloves - Example 2: a battery manufacturer. Retrieved 30 January 2013

Kaynaklar

 1. 1.0 1.1 1.2 Directive 89/686/EEC, European Commission. Personal Protective Equipment Directive. OJ L 399, 30.12.1989, p. 18–38.
 2. Directive 89/656/EEC, Use of personal protective equipment. European Commission. OJ L 393, 30.12.1989, p. 18–28.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 EN 420:2003+A1:2009 Protective gloves - General requirements and test methods, CEN - European Committee for Standardisation.
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 EN 374-1:2003 Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements, CEN - European Committee for Standardisation.
 5. HSE- Health and Safety Executive (no date). What are work-related skin diseases? Retrieved 23 May 2013
 6. EN ISO 17075 Leather - Chemical tests - Determination of chromium(VI) content, CEN - European Committee for Standardisation.
 7. EN 455-3: 2006: Medical gloves for single use Part 3: Requirements and testing for biological evaluation, CEN - European Committee for Standardisation.
 8. EN 1149-1:2006: Protective clothing - Electrostatic properties - Part 1: Test method for measurement of surface resistivity, CEN - European Committee for Standardisation.
 9. EN 1149-2:1997: Protective clothing - Electrostatic properties - Part 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance), CEN - European Committee for Standardisation.
 10. EN 1149-3:2004: Protective clothing - Electrostatic properties, CEN - European Committee for Standardisation.
 11. EN 344: Safety, protective and occupational footwear for professional use, CEN - European Committee for Standardisation. CEN - European Committee for Standardisation.
 12. EN 20811: 1992: Textiles- Determination of resistance to water penetration- Hydrostatic pressure test, CEN - European Committee for Standardisation.
 13. 13.0 13.1 13.2 13.3 EN 374-2:2003: Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 2: Determination of resistance to penetration, CEN - European Committee for Standardisation.
 14. 14.0 14.1 14.2 14.3 EN388:2003: Protective gloves against mechanical risks — Requirements and test methods, CEN - European Committee for Standardisation.
 15. 15.0 15.1 15.2 EN 374-3:2003: Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 3: Determination of resistance to permeation by chemicals, CEN - European Committee for Standardisation.
 16. Interpretation of the relation between the revised directive 93/42/ECC concerning Medical Devices and directive 89/686/ECC. European Commission, 2009.
 17. Directive 93/42/EEC Medical devices, European Commission, OJ L 169 of 12 July 1993.
 18. DGUV - Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V., BGI/GUV-I 868 E Chemical Protective Gloves, 2009.

Contributors

Palmer