Mobil BT destekli çalışma - İSG ve insan faktörleri için bir zorluk

From OSHWiki
Jump to: navigation, search

Michael Bretschneider-Hagemes, DGUV, Almanya

Çeviri: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (ÇSGB), Ankara/Türkiye

Giriş

Bilgi toplumunda çalışma, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) yüksek düzeyde penetrasyonu ile karakterize edilmiştir. Karşılık gelen teknik eserler akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar vb. şeklindedir. Aynı zamanda, geleneksel işin belirli bir konumla ilişkilendirilmesinde aşamalı bir erozyon görülebilir. İlgili iş sistemlerinde bu gibi geniş kapsamlı değişiklikler, karşılık gelen gerilmeleri ve gerginliği azaltma potansiyelini ima eder. Makale, devam eden toplumsal değişimin ana yönleri ve bunun (mobil) çalışma alanları ve güvenli ve sağlıklı bir çalışma düzenlemesi için sonuçları hakkında genel bir bakış sunmaktadır.

Oryantasyon - İş dünyasının sayısallaştırılması bağlamında İSG ve mobil çalışma

Mikroelektroniğin tüm alanlara yayılması nedeniyle üçüncü sanayi devriminin başlangıcından bu yana büyük bir hızla ilerleyen insan çevrelerinin sayısallaştırılması istihdam alanını da etkilemiştir [1]. Sabit bilgisayarlı işyerleri, en azından 1970'lerin sonlarından beri uygulamalarda ve diğer durumlarda yaygındır. Başlangıçta kullanılan cihazlar sadece eski tip terminaller, yani merkezi bir ana sisteme bağlı giriş ve çıkış cihazları iken, PC tabanlı işyerleri 1980'lerde yaygınlaştı. Bu ağ bağlantılı fakat merkezi olmayan sistemlerde, CPU bireysel kullanıcılar tarafından kullanılabilir hale getirildi ve böylece daha karmaşık ve daha az standartlaştırılmış görevleri tamamlamalarını sağladı. Bu, PC'yi daha önce bilgi teknolojisi ile ilişkilendirilmemiş olan ücretli çalışma biçimleri için çekici evrensel bir makine haline getirdi. İster üretim ve imalatta olsun, ister yönetimde, öğretimde, araştırmada veya her türlü hizmette, bilgi teknolojisi mesleki faaliyetlerin her yönüne girmiştir. İş dünyasındaki değişiklikler ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği için ortaya çıkan sorunlar sorumlu taraflarca değerlendirilmiş ve tüm dünyadaki araştırma organlarında sahaya özgü araştırma şeklinde uygun önlemler alınmıştır [2]. BT alanındaki nispeten sessiz bir gelişme aşamasında, ekipmanın teknik performansı önemli ölçüde arttı; ancak, aynı zamanda, ilişkili ücretli çalışmanın kalitesi ve bunun sonucunda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgisi durgunlaşmıştır. İşyerleri sabit kalmaya devam etti. Ayni giriş aygıtları, çıkış aygıtları (özellikle ekranlar) büyük ölçüde ergonomik gelişmeler geçirdi. İnternetin ortaya çıkışı 1990'ların başındaki sakin durumu aniden sona erdirdi: PC'ler, bir yandan üretkenlik kazanımlarına olan ekonomik ilgi ve diğer yandan "Cesur Yeni Dünya" saf bildirileri sayesinde hızla ağa bağlandı.

Daha yakın zamanlarda, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir konu ortaya çıktı: ev tabanlı tele-çalışma. İnternet üzerinden ağ kurmanın ortaya çıkmasıyla gerçekten cazip hale geldi. Fiili iş geleneksel anlamda sabit ofis işyerlerini içermesine rağmen (bu nedenle birçok AB Yönetmeliğine tabidir), işi yapan kişiler arasındaki mekânsal mesafe yine de yeni sorunlara yol açmaktadır. İletişim engelleri potansiyel faydaların tam anlamıyla kullanılmasını engeller; personel yönetimi işleri saflaştırmak adına daha iyi alternatifler için hazırdır ancak çalışma bağlamında ortaya çıkan ihmalsizlik, çalışan üzerindeki baskıyı arttırmaktadır. Tele-çalışanlar, yasal olarak olmasa bile, en azından bu görüşü tanıyan ilgili tarafların görüşüne göre, başarısızlıklardan ve verimlilik düşüşlerinden giderek daha fazla sorumlu tutulmaktadır. Buna ek olarak, sürekli izole edilmiş çalışma biçimleri çalışan üzerindeki psikososyal stresi de arttırmaktadır [3]. Olumsuz etkiler göz önüne alındığında, bu tür işyerleri genellikle alternatif ev tabanlı tele-çalışmalara dönüşmüştür.  

Milenyumun başlangıcından bu yana insan ortamında ve iş dünyasındaki büyük dönüşümden sorumlu teknik gelişmeler, özellikle bilgi ve iletişim teknolojisi (akıllı telefonun klasik bir örnek olduğu) arasındaki etkileşim ve hızla yaygınlaşan kablosuz altyapının yaygınlaşmasından ileri gelmektedir. Bu altyapı, erişim noktaları ve 3G gibi iyi bilinen hizmet araçlarını (veya LTE / 4G gibi takip eden standartlar) evrensel olarak kullanılabilir kılmaktadır. Genç nesil dijital yerliler tarafından yürekten kucaklanan ve şimdi zar zor sorgulanan, her zaman açık ve her zaman ulaşılabilir kavramı, yeni bir seviyeye taşınacak ve toplumun tüm alt kümelerinin zihniyetini şekillendirecek, teşvik edilecek ve geçmişte olduğundan çok daha güçlü bir şekilde sömürülecek [4]. Dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, vb. tipik teknik ürünlerle donatılan mobil BT destekli çalışanlar, akla gelebilecek tüm sektörlerde ücretli çalışma bağlamında mevcut teknik olasılıkların bir tezahürüdür. Tipik bir işyeri aynı zamanda yeni bir mobil ofis olarak aşağı yukarı ağ bağlantılı bir makine gibidir(bkz. Bölüm 4.).  Mobil BT destekli çalışma gruplarında hali hazırda ulaşılan durumun geleneksel ev tabanlı tele-çalışma ile karşılaştırıldığında hiç de azımsanmayacak ölçüde olduğu görülmektedir. (bkz. Şekil 1).

Şekil 1: Ev tabanlı tele-çalışma ve mobil çalışanlarKaynak: FutureFundation, Brandt, Brandl, 2008[5]

Mobil BT destekli çalışanlar görevlerini yerine getirirken, bugüne kadar sadece sınırlı bir farkındalığın olduğu çeşitli kaynaklardan gelen risklerle karşı karşıyadır (bkz. Tablo 1):

Tablo 1: BT-destekli işlerde karşılaşılan risk kaynakları
Riskler / Risk kaynakları
teknoloji cihazların ufaltılması
yeni teknolojiler(örn. e-kağıt, giyilebilir bilgisayar)
zayıf görsel arabirimler
tekrarlayan hareketler
çalışma ortamı yüksek gürültü seviyeleri
sabit ve zayıf postür
bilişsel fazla yüklenme
iş ayarlarının çokluğu
artan mobilite ve mikro-mobilite
çalışma organizasyonu artan iş yükü
uzayan çalışma süreleri
iletişim engelleri
bilgiye erişimin azalması
kalıcı erişilebilirlik
liderlikteki zorluklar
çalışan kişi cihazların ikili kullanımı (iş, özel)
artan otomasyon
özyönetimin gerekliliği
sosyal desteğin yokluğu

Kaynak: [6]

Bu risk kaynaklarının belirlenmesi (bkz. Tablo 1), çalışma alanlarının yeniden düzenlenmesi için önemlidir. Şüpheli risk kaynakları, stres ve gerginliklerin ölçümü ile gerçek ilgileri açısından incelenmiştir [7].

Mobil çalışanların sıklıkla radardan uzak oldukları, şirket destek önlemlerinin dışında tutulduğu ve özel ihtiyaçlarının bilinmediği gösterilmiştir. Stres durumunu iyileştirebilecek eğitim ve diğer davranışlar, özellikle de davranışsal önleme alanında, sıklıkla eksiktir. Mobil BİT ile mümkün olan kalıcı erişilebilirlik, şirket anlaşmaları gibi şirkete özgü düzenlemelerde düzenlemelere ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır.

Bazı tipik ve ampirik psikososyal, ergonomik ve örgütsel yönler ve öneriler aşağıda sunulmuştur. Öneriler esasen İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü'nün (IFA), DGUV'un ve sonraki laboratuvar çalışmalarının nicel araştırma yaklaşımına dayanmaktadır [8].

Psikososyal yönler ve örgütsel etkiler: izolasyon, planlama, kalıcı ulaşılabilirlik, gözetim

Mobil bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıma girmesi, günlük işlerin organizasyonunda da değişikliklere yol açmıştır. "Herhangi bir yer, her zaman" tarafından sunulan olasılıklar ve her bir saha çalışanının yerinin belirlenmesinin ve hareket profillerinin oluşturulmasının en azından teknik olarak mümkün olması, çalışmaları sırasında izole çalışanda yeni psikososyal stres faktörlerine yol açar. Temel yönler ve bazı öneriler aşağıda sunulmuştur.

İzolasyon

Çoğu durumda, mobil BİT destekli çalışma, çalışma süreçlerinin verimliliğini artırır. Ancak hareketliliğin dezavantajları da bulunmaktadır. Sabit işyerlerindeki iş arkadaşları genellikle sadece sosyal yaşama değil, aynı zamanda şirket içindeki bilgi akışına elverişli yoğun bir sosyal temas ağına erişebilirken, mobil çalışanlar genellikle tek başına çalışırlar, genellikle meslektaşlarıyla tartışma veya yüz yüze görüşme fırsatları yoktur. Çalışanların izole durumlarının defalarca zorluklara neden olduğu görülmüştür. Örneğin, bireysel çalışanları etkileyen sorunlara yönelik çözümler gruba bir bütün olarak fayda sağlamaz; şirket içindeki değişim süreçlerine ilişkin bilgiler grup içinde tartışılamaz ve bu sorunlar ilk adımda gerçekleşmedikleri için meslektaşlarla yapılan tartışmalar bıkkınlığın önüne geçemez.

Bu nedenle kuruluşlar bilginin paylaşılmasında hayati öneme sahiptir. Koridordaki meşhur sohbet, genellikle alay konusu olsa da uzun zamandır şirketler içinde akıllı bir gayri resmi iletişim modu olarak hizmet etti. Çalışanların zihinsel refahı aynı zamanda modern iş sağlığı ve güvenliğinin önemli bir sorumluluğudur ve her güçlü organizasyonun temel taşıdır. Olumsuz etkiler, kurumsal önlemlerle azaltılabilir. Bu amaçla çalışma grupları ayda en az bir kez takım toplantıları yapmalıdır.

Planlama

Yönetim seviyesinin ötesinde, mobil çalışanlar tarafından yapılan işler tipik olarak pratik çalışmadan ayrılmış bir merkez ofis veya görevlendirici tarafından BİT yardımıyla koordine edilir ve planlanır. Gerçekleştirilecek görevler için hedef süreler tanımlanır ve tüm çalışma gününü planlamak için kullanılır. Pratik deneyim, bu hedef zamanların genellikle çok iyimser olduğunu ve sadece ideal koşullar altında gözlemlenebileceğini göstermektedir. Çalışanın muazzam bir baskı altına girmesi ve çoğu zaman programın gerisinde kalmasıyla sonuçlanır. Baskı, hedef zamana dayalı programa bağlı memnuniyetsiz zaman planı uygulayıcıları ve müşteriler nedeniyle daha da artar. Bu zihinsel stresi azaltmak ve ilgili tüm tarafların memnuniyetini arttırmak için, görevler için hedeflenen sürelerin mobil servis teknisyenleri ve planlamacılar / programlayıcılar arasında ortaklaşa kararlaştırılması esastır.

Kalıcı erişilebilirlik

Mobil BİT kullanımı mobil çalışanların her zaman ulaşılabilir olmasını sağlar. Bir yandan, bu bir nimettir: anlaşmalar doğrudan ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir ve dijital bilgi her zaman her yerde bulunan veri iletim altyapısı aracılığıyla aktarılabilir. Öte yandan, bir lanettir: kalıcı ulaşılabilirlik genellikle sabit çalışanlar (programlayıcılar, yöneticiler, vb.) Tarafından kalıcı kullanılabilirlik ile eşanlamlı olarak değerlendirilir. Bu, temel iş süreçlerinde sık sık rahatsızlıklara ve kesintilere yol açar. Sonuç sadece stres değil, aynı zamanda üretkenlikte de önemli düşüşlerdir. Bu olgunun proaktif olarak ele alınması için, konuyla ilgili şirket anlaşmalarının etkili bir araç olduğu kanıtlanmıştır [9].

Bireysel işçileri kişisel, çoğu zaman çok zor kararlardan kurtaran, ortak bir davranış çerçevesi oluştururlar. Bir şirket anlaşması, bir işçinin ulaşılabilir olması gereken zamanları, çalışma saatleri dışında işçilere çağrı yapma ücretini ve temel görevlerin kesintisiz olarak gerçekleştirilebilmesi için ne zaman bir durumun etkinleştirilebileceğini belirleyebilir. Bu basit ortak kurallar, mobil çalışanların güvenilir, üretken ve daha az stresle çalışmasını sağlar.

Gözetim

BİT'in işçileri izlemek ve onlar için hareket profilleri oluşturmak için kullanılması teknik olarak mümkündür. İşçiler bu uygulamadan sık sık korkarlar ve bu teorinin sadece teorik olasılıklarına karşı casusluk ve stres altında hissederler. Bu tür durumlar, bu korkular için herhangi bir temel oluşturmamak için şirketler içinde şeffaf ve bağlayıcı bir şekilde yönetilmelidir. Burada da şirket sözleşmelerinin ve etik kuralların etkili olduğu kanıtlanmıştır. Uydu / SIM kart teknolojisi yardımıyla hangi verilerin yorumlandığını ve nedenini belirtmelidirler. Ayrıca önemli olan, verilere kimin erişebildiği ve verilerin nerede depolandığıdır.

Ergonomik yönler

Sabit işyerleri, sabit çevresel koşulların korunmasını ve kontrol edilmesini sağlamada büyük avantaj sağlar. Bu durum, en azından ergonomik yönlerin organizasyonu ve şirket içindeki kontrolleri için kolaylık açısından faydalıdır. Mobil çalışanlar ise aksine kontrol edilemeyen sürekli değişen çevresel koşullarla karşı karşıyadır. İşverenin risk değerlendirmesi özellikle mobil görevler için önemlidir. Çalışma şartları kontrolün ötesinde kalmakta; bununla birlikte çalışma ekipmanının ergonomisini ve mobilite bağlamında kullanımını etkilediği için kapsam açığa çıkmaktadır. Seçilen örnekler aşağıda verilmiştir:

Dizüstü bilgisayar kullanımı

Dizüstü bilgisayarlar çoğu mobil çalışanın çalışması için çok önemlidir. Bu cihazlar, idari görevlerden planların ve eskizlerin okunmasına kadar çok çeşitli görevleri tamamlamak için kullanılır. Dizüstü bilgisayarlar, satın alma ve kullanım sırasında belirli kriterlere uyulması koşuluyla, potansiyel olarak en iyi ergonomik uzlaşmayı sunan ekipman sınıfıdır:

 • Parlak ekranlar vs. parlama önleyici: parlak ekranlar son yıllarda çok popüler hale geldi. Ancak, bu ekranlar ticari kullanım için uygun değildirler. Bu özellikle çalışma açık havada yapıldığında geçerlidir. Yansımalar dikkat dağıtıcı, gözler için yorucu ve stres kaynağıdır. Ticari kullanıcılar yalnızca mat, parlama önleyici ekranlar kullanmalıdır.
 • Ekran boyutları: dizüstü bilgisayarlar ve mini dizüstü bilgisayarlar hem üzerinde yapılacak görevler hem de mobilite gereksinimleri için uygun olan ekran boyutlarıyla seçilmelidir. Hiçbir durumda diyagonal ekran 10 inçten az olmamalıdır.
 • Parlaklık: Bir ekranın yansıtma özelliklerinin yanı sıra, cihazların sahada, özellikle açık havada kullanımıyla ilgili başka kalite kriterleri de vardır. Kandela / m2 (cd / m2) cinsinden ölçülen parlaklık önemli bir faktördür. Sahada yapılan gözlemler ve yapılan laboratuvar testleri, 400 kandela / m2 veya daha fazla parlaklığa sahip cihazların çok uygun olduğu sonucuna varmıştır [10].

Akıllı telefon kullanımı

Akıllı telefonlar, diğer tüm iş ekipmanlarından daha fazla, yeni mobil, sayısallaştırılmış ve ağ bağlantılı iş dünyası ile eş anlamlıdır. Tek bir cihazda, sadece birkaç yıl öncesine kadar birden fazla ekipmanın gerekli olduğu bir dizi işlevi birleştirmektedirler. Bu özellikler sayesinde, genellikle tercih edilen ve aynı zamanda en uygun maliyetli araçtır. Bununla birlikte, saha gözlemlerinin gösterdiği gibi, akıllı telefonlar özellikle ergonomik nedenlerle uygun olmadıkları görevlerle aşırı yüklenmiştir. Genişletilmiş veri girişi ancak önemli fiziksel zorlamalarla mümkündür. Bu nedenle akıllı telefonlar öncelikle sözlü iletişim ve az girdi ve okuma gerektiren görevler için kullanılmalıdır.

Mobil BT destekli iş ve araçlar / sürücü

Karayolu taşıtlarında mobil BİT kullanımı güvenlik açısından hassas bir konudur (çapraz başvuru [11]., [12]., [13]).    

Çeşitli uydu navigasyon sistemlerinin kullanımından başlayıp dizüstü bilgisayarların entegrasyonuna kadar uzanan birçok uygulama senaryosu mevcuttur. Karayolu taşıtının mobil ofis olarak kullanılmasına alternatif sunmayan binlerce işyeri bulunabilir. Karayolu taşıtlarında mobil BİT kullanımını mümkün olduğunca güvenli ve verimli hale getirmek için belirli kriterlere uyulmalıdır:

 • Montaj parçaları(uydu navigasyon sistemleri, cep telefonları veya dizüstü bilgisayarlar için olup olmadıklarına bakılmaksızın) çoğunlukla AB yasası kapsamında bir kurulum olarak değil yükleme olarak kabul edilir (bkz. DEKRA, TÜV, vb. Sınıflandırma). Montajların yük olarak beyan edildiği yerlerde, Tek Pazara yerleştirilmek için otomatik olarak genel bir çalışma izni, TÜV sertifikası veya benzeri bir koşul gerektirmez. Üreticiler de bu durumda çarpışma testi yapmakla da yükümlü değildir. Kullanımları, sorumluluğu sürücüye veya iş ekipmanını risk değerlendirmesine dâhil etmesi gereken işverene ait olan bir yükün korunması olarak sınıflandırılır. Bu nedenle, kritik sonuçların öngörülemezliği nedeniyle, yalnızca resmi ürün testine tabi tutulan montaj parçaları kullanılmalıdır.
 • Hava yastıkları: BİT cihazı, hava yastığının açılma aralığı dikkate alınarak kurulmalıdır.
 • Görüşün engellenmesi: bazı cihaz kurulum şekilleri sürücünün görüşünü engelleyebilir ve sonuç olarak sürüş sırasında çok büyük bir tehlike oluşturabilir.
Şekil 2: Uydu navigasyon cihazlarının neden olduğu görüşün engellenmesiSichtbehinderung = Görünürlüğün engellenmesi nach 15 = 15 m'de Navigationsgerät = Navigasyon cihazı 12 x 8 cm brüt = Boyutlar 12 x 8 cm ca. 60 cm vomKopf = Yaklaşık. Kafadan 60 cm Kaynak: Zürih belediye polis teşkilatı, izinle kullanılmıştır.

Gösterilen uydu navigasyon cihazı gibi nispeten küçük bir VDU cihazı bile 15 m'lik bir görüş mesafesinde 2 × 3 m'lik bir kör nokta üretir (bkz. Şekil 2). Bu nedenle ön cama hiçbir cihaz monte edilmemelidir.

 • Dikkatin dağılması: Sürüş sırasında, her türlü dikkat dağıtıcı etken gizli bir tehlike oluşturur. Mobil bilgi ve iletişim teknolojisi bu bağlamda büyük önem taşır, çünkü telefon görüşmeleri ve hatta her türlü bilginin (SMS, e-posta, vb.) Alındığını bildiren ses sinyalleri sürücünün dikkatini dağıtabilir.

Teknolojinin ilerlemesi ve gelecekteki istihdam üzerindeki etkisi

BT'nin devam eden gelişimi, bilgisayar destekli ortak çalışmalarla gelecekteki çalışma yollarını şekillendirecek ve yeni organizasyonel faktörler oluşturacaktır. Sabit çalışma kuraldan çok daha fazla istisna olacaktır. Dahası, sabit çalışma terimi, çalışanların yerel ortam akıllılığı katılımı açısından yeni bir kalite kazanır: Ortam akıllılığı paradigması, çalışanın çalışma faaliyetlerinde dikkate alması gereken özerk bir çalışma ortamıyla etkileşim kurması anlamına gelir. Bu özellikle sürücü işleri ve araçlara BT entegrasyonu için geçerlidir. Radyo frekansı tanımlama (RFID) etiketleri ile çalışan akıllı ortam için tanınabilir ve öngörülebilir hale gelir. Bu bağlamda, kontrol kaybı ve teknolojiye artan bağımlılık nedeniyle, aynı zamanda bu tür karmaşık çalışma ortamlarının yeni bilişsel talepleri nedeniyle yeni stres faktörleri ve tehlikeler beklenebilir. Sanal ortamlar yakında nesnelerin (ağ bağlantılı nesneler) internetine bağlanacaktır. Sonuç olarak, çalışanların faaliyetleri çevrimiçi olarak temsil edilebilir (örneğin, verileri sanal ortamda besleyen giyilebilir aktarıcı yoluyla). Buna göre, çok gelişmiş izleme ve izleme sistemleri mümkün olacaktır. AB Nihai Rapor Teklifi No. VT / 2007 / 0117'nin yazarlarını dikkate alacak olursak: "Yakında insanlar teknik bir sistemin parçası olacak. Halkın rolü, oyunculuktan otomatik bir işlemin nesnesine değişecektir." [14]. Bu nedenle, işgücü koruması (psikososyal yönler, ergonomi ve araç entegrasyonu) konusundaki kısaca gösterilen eylem çizgileri son derece güncel olmaya devam edecektir. İş sağlığı ve güvenliği bu gelişmelere insancıl çalışma yönünden eşlik etmelidir.

Kaynaklar

 1. Balkhausen, D., Die dritte industrielle Revolution. Wie die Mikroelektronik unser Leben verändert, Econ, Düsseldorf, 1978.
 2. Council Directive 90/270/EEC: Minimum safety and health requirements for work with display screen equipment, EU Doc. 31990 L 0270.
 3. Brandt, C.; Brandl, K.-H., Von der Telearbeit zur mobilen Arbeit. In: Computer und Arbeit, 3/08, Bund Verlag, Frankfurt a.M., 2008.
 4. Prensky, M., Digital Natives, Digital Immigrants. In: On the Horizon, MCB University Press, Vol. 9 No. 5, 2001.
 5. Brandt, C.; Brandl, K.-H., Von der Telearbeit zur mobilen Arbeit. In: Computer und Arbeit, 3/08, Bund Verlag, Frankfurt a.M., 2008.
 6. DGUV, GVG, Final Report – Investigation into the impact on occupational safety and health in Europe of the increasing use of portable computing and communication devices (Tender No. VT/2007/0117), Cologne, 2008.
 7. Bretschneider-Hagemes, M., Belastungen und Beanspruchen bei mobiler IT-gestützter Arbeit – Eine empirische Studie im Bereich mobiler, technischer Dienstleistungen Zeitschrift für Arbeitswissenschaft 65, No 3, 2011, pp. 223-233
 8. Bretschneider-Hagemes, M., Belastungen und Beanspruchen bei mobiler IT-gestützter Arbeit – Eine empirische Studie im Bereich mobiler, technischer Dienstleistungen Zeitschrift für Arbeitswissenschaft 65, No 3, 2011, pp. 223-233.
 9. Kiper, Manuel: Umgang mit Bordcomputern, Ortungssystemen und Smartphones, Reihe: Betriebs- und Dienstvereinbarungen/Kurzauswertungen, Düsseldorf, 2011.
 10. Bretschneider-Hagemes, M., Belastungen und Beanspruchen bei mobiler IT-gestützter Arbeit – Eine empirische Studie im Bereich mobiler, technischer Dienstleistungen Zeitschrift für Arbeitswissenschaft 65, No 3, 2011, pp. 223-233
 11. DGUV/IFA: BGI/GUV-I 8696, Information - Einsatz von bordeigenen Kommunikations- und Informationssystemen mit Bildschirmen an Fahrerarbeitsplätzen. Published by: DGUV, Berlin, 2009
 12. Council Directive 72/245/EEC relating to the radio interference (electromagnetic compatibility) of vehicles and Council Directive 70/156/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers, 1996.
 13. Council Directive 74/60/EEC of 17 December 1973 on the approximation of the laws of the Member States relating to the interior fittings of motor vehicles OJ L 53, 25.2.1997.
 14. DGUV, GVG, Final Report – Investigation into the impact on occupational safety and health in Europe of the increasing use of portable computing and communication devices (Tender No. VT/2007/0117), Cologne, 2008.

Daha fazla bilgi için bağlantılar

EU-OSHA – EuropeanAgencyforSafetyandHealth at Work, Risk assessmentforTeleworkers, E-fact 33, EU-OSHA, 23.9.2008. Available at: [1]

EU-OSHA – EuropeanAgencyforSafetyandHealth at Work, Research on changingworld of work. Available at: [2]

EU-OSHA – EuropeanAgencyforSafetyandHealth at Work, Thehuman-machineinterface as an emerging risk, 2009. Available at: [3]


Contributors

aydemir