Property:OSHA 07441C

From OSHWiki
Jump to: navigation, search

(OSHA 00001A-06641B-07441C) Scientific Committee on Occupational Exposure Limits

bg 
Научен комитет по гранични стойности на експозиция при работа
cs 
Vědecká komise pro limity profesních expozic
da 
Det Videnskabelige Udvalg for Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering
de 
Wissenschaftlicher Ausschuss für Grenzwerte berufsbedingter Exposition
el 
Επιστημονική Επιτροπή για τα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης
es 
Comité científico para los límites de exposición profesional
et 
Kutseekspositsiooni Piirnormide Alane Teaduslik Komitee
fi 
Työhygieenisiä raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea
fr 
Comité scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle (à des agents chimiques)
hr 
Znanstveni odbor za ograničenja profesionalne izloženosti kemijskim sredstvima
hu 
Foglalkozási Expozíciós Határértékek Tudományos Bizottsága
is 
Vísindanefnd um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi
it 
Comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL)
lt 
Ribinių verčių darbo aplinkoje mokslinis komitetas
lv 
Arodekspozīcijas robežvērtību zinātniskā komiteja
mt 
Kumitat Xjentifiku għal-Limiti tal-Espożizzjoni għal Sustanzi Kimiċi fuq ix-Xogħol
nl 
Wetenschappelijk comité inzake grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
no 
Vitenskapelig komite for yrkesmessige eksponeringsgrenser
pl 
Komitet Naukowy ds. Wartości Dopuszczalnych Narażenia Zawodowego
pt 
Comité científico em matéria de limites de exposição ocupacional
ro 
Comitetul Ştiinţific privind Limitele de Expunere Profesională
sh 
Scientific Committee on Occupational Exposure Limits
sk 
Vedecký výbor pre maximálne hodnoty expozície
sl 
Znanstveni odbor za mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu
sv 
Vetenskaplig kommitté för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agenser
tr 
Scientific Committee on Occupational Exposure LimitsOSHA 06641B

Showing 6 pages using this property.