Psikososyal riskler ve çalışan sağlığı

From OSHWiki
Jump to: navigation, search

Marlen Hupke, Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance

Çeviri: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (AÇSHB), Ankara/Türkiye

Giriş

Ekonomik ve sosyal alanda meydana gelen değişiklikler, Avrupa'da çalışma ortamı sağlık ve güvenlik koşullarının üzerinde etkili olmuştur. Bu makale, psikososyal risklerle ilgili teorik arka plan ve güncel deneye dayalı bulgular ile bunlara bağlı hem birey hem de kuruma yönelik olumsuz sağlık sonuçları hakkında genel bir bakış sunmayı amaçlamaktadır.

Değişen iş dünyası ve psikososyal riskler

Çalışma ortamı ve işin doğası, çalışan insanların sağlığı ve refahı üzerinde önemli etkenlerdir[1]. Psikososyal riskler, günümüzde çalışanın iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ortaya çıkan temel risklerinden biri olarak tanımlanmıştır [1]. Psikososyal risklerle bağlantılı olarak işle ilgili stres , işyerinde şiddet ve taciz  gibi konular iş sağlığı ve güvenliği ve daha geniş anlamda halk sağlığı için büyük zorluklar olarak büyük ölçüde kabul edilmektedir [2]. İşle ilgili sağlık şikayetleri ve psikososyal tehlikelere maruz kalma veya fiziksel ve psikososyal tehlikeler arasındaki etkileşimin bireysel ve kuruluş açısından çok çeşitli sağlık sonuçları oluşturduğunu gösteren güçlü ve giderek artan kanıtlar vardır [3][4].Aşağıdaki bölüm okuyucuya işyerindeki psikososyal tehlikelerin tanımı ve doğası hakkında kısa bir genel değerlendirme sunmayı amaçlamaktadır.

Psikososyal tehlikelerin ve risklerin tanımı

1950'lerden bu yana, işin veya iş hayatının psikososyal yönleri giderek daha fazla araştırma konusu haline gelmiştir[5]. Bu büyüyen araştırma alanı, 1960'larda psikososyal çalışma ortamı araştırması ve mesleki psikolojinin ortaya çıkmasıyla daha fazla ivme kazanmıştır [5]. Bu süre zarfında, çalışma ortamının belirli yönlerinin çalışan sağlığı üzerindeki göreceli etkisinin ve etiyolojik rolünün daha fazla incelenmesine yönelik olarak, bireysel perspektiften önemli bir paradigma kayması olmuştur [3].

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO),1986 yılında psikososyal riskleri bir yandan iş içeriği, iş organizasyonu ve yönetimi ile diğer çevresel ve organizasyonel koşulları ile diğer yandan çalışanın yetkinlikleri ve diğer ihtiyaçları arasındaki etkileşimleri açısından tanımlamıştır. Bu etkileşim, algıları ve deneyimleri yoluyla çalışanın sağlığı için tehlikeli olabilir. Cox ve Griffiths (1995), psikososyal tehlikelerin daha basit bir tanımını sunmaktadır: “...psikolojik veya fiziksel zarar verme potansiyeline sahip olabilecek iş tasarımı ve işin organizasyonu ve yönetimi ile bunların sosyal ve çevresel bağlamı yönleri” (sayfa 69).

Tablo 1: Psikososyal risklerin sınıflandırılması

İş içeriği, aşırı iş yükü ve çalışma barışı İş çeşitliliğinin azlığı veya kısa çalışma döngüleri, Anlamsız ve gereksiz işler, Becerilerin altında işler, yüksek belirsizlik

İşin aşırı yoğun olması veya çok az iş olması, Makine ilerleme hızı, zaman baskısı, sürekli son gün verilmesi

Kontrol, Çalışma programı Karar almaya az katılım, iş yükü planının yetersizliği, ilerleme baskısı vs.

Vardiyalı çalışma, gece çalışma, esnek olmayan iş planları, tahin edilemeyen çalışma süreleri, uzun süreli çalışma

Çevre ve ekipman Yetersiz iş ekipmanı, bakımsız ekipmanlar, fiziksel şartların işe uygun olmaması (zayıf aydınlatma koşulları, yüksek gürültü)
Organizasyondaki rolü Rol çatışması, zorlaması ve çalışanlardan sorumlu olma durumu
Örgüt kültürü ve işlevi Yetersiz iletişim, problem çözmede ve kişisel gelişimde yetersiz destek, organizasyondaki konunun veya amacın belirsiz olması
İşyerinde kişilerarası ilişkiler, kariyer gelişimi Sosyal izolasyon, amirlerle yetersiz iletişim, kişisel husumetler, sosyal destek azlığı, azarlama, suçlama

Kariyer belirsizliği veya ilerleyememesi, yüksek veya düşük mevki, yetersiz ücret, çalışma garantisinin olmaması, işe verilen sosyal değerin azlığı

Ev-iş çatışması Aile ve işin çatışan beklentileri, aileden destek görememe, çift kariyer problemleri

Psikososyal tehlikelere maruz kalma, stres aracılı bir yolla  çalışanın hem psikolojik hem de fiziksel sağlığını etkileyebilir. Ayrıca, bir örgütün sağlığı ve esnekliği (örn. Devamsızlık, yüksek ciro, düşük verimlilik ve örgütsel bağlılık [3]) etkilenebilir. Bilimsel topluluklar arasında psikososyal tehlikelerin doğası hakkında önemli kanıtlar ve makul bir fikir birliği vardır(bakınız Tablo 1) [3];ancak yeni çalışma biçimlerinin, henüz bilimsel yayınlarda temsil edilmeyecek olan yeni tehlikelere yol açtığına dikkat edilmelidir [6].Aşağıdaki bölüm okuyucuya psikososyal risklerin yaygınlığı,İşle ilgili stres ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere ilgili konular hakkında genel bir bakış sunmayı amaçlamaktadır.

AB'de psikososyal risk faktörlerinin yaygınlığı

İşle ilgili stres , özellikle yeni AB ülkelerinde Avrupa'daki çalışanlar tarafından en sık tanımlanan sağlık risklerinden biridir [7]. Dördüncü Avrupa koşul araştırması [8] , Avrupa Birliği'nde tahmini 40 milyon kişinin işle ilgili stresten etkilendiğini ortaya koymuştur. Dördüncü Avrupa Çalışma Koşulları Araştırması (Parent-Thirion ve diğerleri, 2007),2005 yılında, ilk 15 Avrupa Birliği (AB) üye ülkesinde çalışanların %20'sinin ve yeni Üye Devletlerde çalışanların %30'ununsağlıklarının işle ilgili stres nedeniyle risk altında olduğunu göstermektedir.(işin sağlığını etkilediğini bildiren çalışanların dışında). 15 üye ülkede(2004 öncesi AB'den) işle ilgili stresin ve ruh sağlığı sorunlarının tahmini maliyetinin gayri safi milli hasılanın% 3-4'üne mal olduğu; yıllık yaklaşık 265 milyar Euro’ya denk geldiği görülmektedir. (Levi, 2002). Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bir rapor [9], Avrupa Birliği'ndeki çalışanların yarısının yüksek hızda ve sıkı son teslim tarihlerinde çalıştığını,% 45'inin monoton görevleri olduğunu,% 44'ünün hiç / sınırlı görev rotasyonu olmadığını ve% 50'sinin kısa tekrarlayan görevleri olduğunu bildirmiştir.

Avrupa İş Sağlığı Güvenliği ve Sağlığı Ajansı (EU-OSHA) tarafından yapılan yeni bir pan-Avrupa araştırması ESENER, işletmelerin işyerinde sağlık ve güvenlik yönetimi ile ilgili görüş ve uygulamalarında, Portekiz, Norveç, Türkiye veya Romanya gibi ülkelerde yöneticilerin endişesinin daha yüksek olduğunu; oysa İsveç, Danimarka ve Finlandiya'dan yöneticilerin daha az endişe duyduklarını göstermiştir. Ancak, ulusal durumla ilgili çalışmanın sonuçları her zaman daha geniş kültürel ve yasal bağlamda yorumlanmalıdır. Bu anket aynı zamanda yöneticiler tarafından işle ilgili stresin temel nedenlerinin zaman baskısı (%52), zor müşteriler, hastalar, öğrenciler (% 50), yönetim ve çalışanlar arasında zayıf iletişim (% 27) ve meslektaşlar arasında kötü işbirliği   (% 25) olduğunu göstermektedir.

Psikososyal tehlikelere maruz kalma - mekanizmaların rolünü anlama

Daha önce de belirtildiği gibi, işle ilgili sağlık şikayetleri ile psikososyal tehlikelere maruz kalma veya fiziksel ve psikososyal tehlikeler arasındaki etkileşimle bir dizi sağlık sonucu arasında bir ilişki olduğunu gösteren hem birey hem de organizasyon düzeyinde büyüyen bir kanıt vardır. Daha spesifik olarak, işle ilgili psikososyal risklere maruz kalmanın, çalışanın fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığı; aynı şekilde örgütlerin sağlığı ve esnekliği üzerinde olası zararlı etkileri olduğu gösterilmiştir [4].

Şekil 1: Psikososyal Çalışma Ortamı

İş sağlığı ve güvenliği alanında, bir yandan mesleki tehlikelere maruz kalma ile diğer yandan çalışanların güvenlik ve sağlığı arasındaki ilişkiyi anlamak için genel olarak beklenen etiyolojik model bir tehlike-zarar yoludur. Bu model, Coxve Cox (1993) tarafından psikososyal riskleri içerecek ve açıklayacak şekilde uyarlanmıştır. Fiziksel ve psikososyal tehlikelere maruz kalmak çalışanların hem psikolojik hem de fiziksel sağlığını etkileyebilir. Kanıtlar sağlık üzerindeki bu tür etkilere en az iki sürecin aracılık edebileceğini göstermektedir: ilki doğrudan bir yol; ve ikincisi, dolaylı bir stres meditasyon yolu (bakınız Şekil 1) [3]. Bu iki mekanizma, tehlike-zarar ilişkisinin tamamlayıcı açıklamalarını verir ve çoğu tehlikeli durumda, büyük olasılıkla, çeşitli boyutlarda ve çeşitli şekillerde çalışır ve etkileşime girer [7][8].Mesleki tehlikeler ve çalışan sağlığı arasındaki ilişkiye hem biyolojik hem de psikolojik süreçler ve mekanizmalar aracılık edebilir. Bu mekanizmalar şunları içerir: nöroendokrin değişiklikler ve otonomik, metabolik ve bağışıklık fonksiyonlarındaki değişiklikler, kan pıhtılaşmasındaki bozukluklar ve kaygı, hipervigilans ve risk alma gibi psikolojik mekanizmalar. Daha önce de belirtildiği gibi, hem fiziksel hem de psikolojik sağlık bu mekanizmalardan etkilenebilir.

Belirtilen psikososyal tehlikelerin her biri ile olumsuz sağlık ve örgütsel sonuçlar arasındaki ilişkilere ilişkin ampirik bulgular aşağıdaki bölümlerde özetlenmiştir. Her bir psikososyal tehlikenin etkisi münhasıran veya sadece birkaçı ile kombinasyon halinde incelenmekle birlikte, bir işyerinde aynı anda birkaç tehlike bulunabilir. Bu tehlikeler birbirleriyle etkileşime girebilir veya inceleme altındaki değişkenleri etkileyebilir. Sonuç olarak bulguların genelleştirilmesinde dikkatli olunması önerilmektedir.

İş içeriği

İş içeriği; yüksek belirsizlik altında çalışılan, çok çeşitli veya kısa çalışma döngüleri içeren, parçalanmış veya anlamsız çalışma olan, beceri gerektirmeyen işleri ifade eder. Birçok çalışma, bu nitelikteki işler ile zayıf çalışan sağlığı arasında anlamlı bir ilişki bulmuştur. Örneğin, Cox (1985) tarafından vasıfsız veya yarı vasıfsız tekdüze çalışmanın sonuçları üzerine yapılan bir inceleme, işte can sıkıntısı yaşayan işçilerin olumsuz psikolojik sağlık tepkilerini bildirme olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.:depresyon, anksiyete ve kızgınlık [9] . Buna ek olarak,kötü iş içeriği kas-iskelet sistemi ağrıları ve sorunları ve madde bağımlılığı ile bağlantılıdır[3]. Houtman ve arkadaşları (1994), düşünsel takdir yetkisi düşük olan işlerin çalışanların ve örgütlerin sağlığı üzerindeki göreceli etkisini incelemişlerdir [10]. Düşük entelektüel takdir; monoton çalışma, kişisel gelişim için zayıf koşullar, fiili çalışma ile eğitim veya deneyim seviyesi arasındaki zayıf uyum ve zayıf terfi beklentilerinden oluşur. Çalışma, düşük entelektüel takdir yetkisi olan işlerde, bireylerin genel sağlık durumunun zayıf ve hastalığın çeşitli spesifik göstergeleri için daha büyük bir risk altında olduğunu bulmuştur(özellikle psikosomatik ve kas-iskelet sistemi şikayetleri ve devamsızlık).

Aşırı iş yükü ve iş yeri

Aşırı iş yükü ve iş yükü düşüklüğü olarak kavramsallaştırılabilecek iş yükü, araştırılacakilk psikososyal risk faktörlerinden birisidir. İş yükü kalitatif (görevin zorluğuna atıfta bulunarak) ve nicel iş yüküne (sınırlı bir süre içinde tamamlanması gereken iş miktarına atıfta bulunarak) ayrılabilir. İş yükleri ve zaman baskısı, talep-kontrol modelindeki taleplerin iki ana göstergesidir [11]. Talep kontrol (destek)modelinin (İşle ilgili stres: Doğa ve yönetim )tartışılması için işle ilgili stres hakkındaki makaleye bakın.). Sonuç olarak, bu model üzerine yapılan çoğu araştırma, bu özel taleplerin etkisine ve bunların işteki kontrol ile etkileşimlerine odaklanmıştır. Ampirik sonuçlar, iş talepleri yüksek olduğunda işteki zorlanmanın özellikle yüksek olduğunu, ancak iş üzerinde durumsal kontrolün düşük olduğunu göstermektedir. İş taleplerinin bağımsız olarak devamsızlık [12], psikiyatrik tanı eksikliği[13], bildirilen hasta sağlığı [14], depresyon ve anksiyete [15], tükenmişlik[16], koroner kalp hastalığı[17]ve kas-iskelet sistemi şikayetleri[18] ile ilişkisi olduğu gösterilmiştir. De Rijk, Le Blanc, Schaufeli ve de Jonge (1998) bu ilişkileriçin daha fazla kanıt sunmaktadır. Ancak yazarlar, çalışmalar arasındaki kavramsallaştırma ve ölçüm farklılıkları nedeniyle sonuçların kolayca karşılaştırılamayabileceğini savunmaktadır [19].

Kontrol

İş kontrolü, bir kişinin iş rolüne göre karar verme sürecine ne ölçüde dahil olduğunu ifade eder. İş talepleri modelinin [11]temel varsayımı, iş kontrolü artırıldığında iş yükü deneyiminin azalmasıdır. Bununla birlikte, yüksek düzeyde kontrol ve buna bağlı olarak seçim yapma konusundaki yüksek talepler, kendileri için bir stres kaynağı olabilir. . “Vitamin modeli” [20] , belirli miktarlarda iş kontrolünün gerekli olduğunu önererek bu yaklaşımı desteklemektedir, ancak çok yüksek seviyeler bireye zarar verme eğilimindedir.

İş kontrolüne göre, Stansfeld (2002) düşük karar serbestliğinin depresif belirtilerle [21] ilişkili olduğuna dair kanıt sunmuştur. Duijts ve meslektaşları (2007) tarafından yapılan bir analiz, çeşitli çalışmaların sonuçlarını birleştirdi ve bireylerin, iş kontrolü düşük olduğunda devamsızlık davranışı için biraz daha yüksek bir risk gösterdiğini gösterdi [22]. Wieclaw ve arkadaşları (2008) erkeklerde düşük iş kontrolü ve kaygı arasında bir ilişki bulmuşlardır [23]. Leka ve Jain (2010)tarafından yapılan bir derlemede, yazarlar düşük iş kontrolü ve  depresif belirtiler[4], kardiyovasküler hastalık, anksiyete, kötü genel zihinsel sağlık, kas-iskelet sistemi şikayetleri, hipertansiyon, gastrointestinal problemler arasındaki ilişkilere dair kanıt sunmaktadır. Bunun tersine, yüksek iş kontrolünün olumlu sağlık sonuçları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir [24].

Çalışma programı

Çalışma programının etkisi çoğunlukla vardiyalı çalışma veya uzun ve sosyalliğe kapalı çalışma saatleri olarak düşünülmektedir. Caruso ve meslektaşları (2004) ve Sparks ve meslektaşları (1997) uzun çalışma saatleri ile sağlık şikayetleri; iş kazası ve uyumsuz sağlık davranışları, arasında anlamlı bir ilişki gösteren birkaç ampirik çalışmanın bilimsel bir değerlendirmesini yaptılar. Sağlık riskleri genellikle haftalık çalışma süresi 48 saati aştığında bildirilir [25][26].

Vardiyalı çalışmanın artmış kardiyovasküler hastalık riski [27], hipertansiyon ve aterojenik lipitler [28]ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte, Hublin ve çalışma arkadaşları (2010) tarafından yakın zamanda yapılan bir çalışmada, vardiyalı çalışma ile kardiyovasküler morbidite arasında bir ilişki bulunmamıştır [29]. Wang ve arkadaşları (2011)tarafından yapılan çeşitli çalışmalar vardiyalı çalışma ile kardiyovasküler hastalık, metaboliksendrom ve diyabet arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir.[30].

Bilimsel literatürde vardiyalı çalışma ile hasta ruh sağlığı arasındaki ilişkinin kanıtı azdır. Bara ve Arber (2009) vardiyalı çalışanlarda anksiyete ve depresyon için yüksek riskler bulmuşlardır, ancak zihinsel hastalıklardan muzdarip olma riski vardiyalı çalışma türüne ve cinsiyete göre değişiklik göstermiştir [31]. Vardiyalı çalışma ile kanser, özellikle kadınlarda meme kanseri arasındaki ilişkiye ilişkin sonuçlar sıklıkla rapor edilmiştir; ancak bu ilişkiyi daha da doğrulamak için daha fazla kanıt gereklidir.

Çevre ve ekipman

Çalışma ortamı ve çalışma ekipmanı ile ilgili faktörler, genel olarak, yetersiz ekipman mevcudiyeti, uygunluğu veya bakımı; ve yetersiz çevresel koşullar: örneğin, alan eksikliği, zayıf aydınlatma ve aşırı gürültüdür. Bu risk kategorisine ait faktörler fiziksel çalışma ortamıyla ilgilidir, ancak bu, bu tehlikelerin etkisinin yalnızca fiziksel sağlıkla ilgili sonuçlarla ilgili olduğu anlamına gelmez. Kötü çalışma ortamına ve donanıma maruz kalmak, çalışanlar arasındaki  stres ve zihinsel sağlık bozuklukları ile bağlantılıdır [32]. Tehlike-stres-zarar yolu hakkında kanıt sağlayan çok az sayıda çalışma olsa da, fiziksel risk faktörleri ile olumsuz sağlık sonuçları arasındaki doğrudan bağlantı hakkında geniş ampirik kanıtlar vardır; fiziksel ve psikososyal risk faktörleri ve bunların sağlık üzerindeki etkileri arasındaki etkileşimlerde olduğu gibi [4].

Hastalık sebebiyle işe gidememe ile kas-iskelet sistemi şikayetleri, ağır fiziksel çalışma talepleriyle ilişkilendirilmiştir: boyun veya sırtın aşırı bükülmesi veya eğilmesi, esas olarak ayakta veya çömelerek çalışma, yükleri kaldırma veya taşıma ve yükleri itme veya çekme gibi [33]. İşyeri yerleşiminin yönlerinin (iş yerleri arasındaki mesafe, hücresel ofis yerleşimi veya masa paylaşımı ile açık olması gibi) çalışan sağlığı ve performansı ile negatif, aynı zamanda olumlu yollarla bağlantılı olduğu gösterilmiştir [4]. Gürültü, çalışma ortamının sürekli dikkat çeken bir başka faktörüdür. Orta ve iç kulaklardaki hasarların yanı sıra; aşırı ve kronik gürültünün iletişimi karmaşıklaştırdığı ve özellikle erkeklerde stres, anksiyete sinirlilik, gerginlik, yorgunluk, performans bozuklukları ve daha yüksek hastalık sebepli devamsızlıkla bağlantılı olduğu gösterilmiştir.

Organizasyondaki rolü

İş rolü ile ilgili incelenen ana faktörler “rol belirsizliği”, “rol netliği” ve “rol çatışması” dır. Ek olarak, bireylerin sağlığını etkileyebilecek yönler şunlardır: aşırı yol yüklenmesi, rol yetersizliği ve diğer insanlar için sorumluluk. Väänänen ve arkadaşları (2004) tarafından yapılan bir çalışma, rol netliği düşük olduğunda devamsızlık riskinin üç kat daha fazla olduğunu gözlemlemiştir [34]. Borritz ve arkadaşları (2005) tarafından yapılan bir çalışmada, düşük rol netliği ve yüksek rol çatışmalarının 3 yıllık bir takipte tükenmişliği öngördüğü gözlenmiştir [35]. Lang ve arkadaşları (2007),silahlı kuvvet öğrencileri üzerinde yapılan bir çalışmada, yüksek rol netliği ile yüksek talepler mevcut olduğu zaman, katılımcıların daha az fiziksel ve psikolojik zorlanma bildirdiklerini bulmuşlardır [36]. Jackson ve Schuler (1985) tarafından yapılan bir analiz, rol belirsizliğinin özellikle duygusal tepkilerle ilişkili olduğunu bulmuştur: daha düşük iş tatmini, gerginlik /kaygı, bağlılık, katılım ve kişinin çalıştığı kurumda kalma niyetinin ölçüsü ve daha az davranışsal sonuçlar (örneğin devamsızlık veya düşük iş performansı) [37].

Örgüt kültürü ve işlevi

Organizasyon kültürü ve özellikle yönetim tarzları işyerinde stres kaynakları olabilir. Örneğin işyerindeki zayıf liderlik ve yönetim, çalışanlar için sayısız olumsuz sonuçlarla ilişkilendirilmiştir [38]. Kanıtların gözden geçirilmesi, liderliğin boyutları ile çalışanların refahının artması (yani, daha düşük kaygı, depresyon ve iş stresi), hastalık izninin azalması ve özürlülük aylığının azalması arasında orta derecede güçlü bir ilişki bulmuştur [39]. Ayrıca, çok sayıda çalışma, çalışan sağlığı ve refahı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmak için güçlü ve etkili bir liderlik bulmuştur [38]. Örneğin, Nybergve arkadaşları (2005) tarafından yapılan bir çalışmada, dönüşümsel ve ilişkiye yönelik liderlik ile iyi ruh sağlığı ve refahı arasında bir ilişki olduğu bulunmuştur [40]. Bu liderlik stilleri bazı davranışları içerir: örneğin astları göz önünde bulundurmak, çalışanların tanımlayabileceği hedefler sağlamak, gerektiğinde temel sağlamak ve astlara mümkün olduğunca iş üzerinde kontrol bırakmak gibi. Örgüt kültürünün boyutlarının Kasl (1992) tarafından tehlikeli olduğu tespit edilmiştir[41]. Özellikle, örgütsel büyüklük ve yapı (nispeten az düzeyde düz bir yapıya sahip), hantal ve keyfi prosedürler ve rolle ilgili konular kötü çalışan sağlığı ile ilişkilendirilmiştir.

İşyerinde kişilerarası ilişkiler

İşyerinde kişilerarası zayıf ilişkiler; sosyal veya fiziksel izolasyon, üstlerle zayıf ilişkiler, kişilerarası çatışma, sosyal destek eksikliği, zorbalık, cinsel taciz. anlamına gelir. İşyerinde tatmin edici olmayan ilişkiler önemli bir stres kaynağı olabilir ve hem psikolojik hem de fiziksel sağlık şikayetleri ile ilişkili olabilir. Özellikle çatışmalar, zorbalık ve şiddetin zararlı etkileri son zamanlarda araştırmacılar arasında büyük ilgi gördü.

İşyerinde önemli bir kişilerarası stres kaynağı sosyal destek eksikliğidir. Siegrist ve meslektaşları (2008) tarafından yapılan bir çalışmada, işyerinde düşük sosyal destek ile depresyon riski arasında orta düzeyde ilişkiler gösterilmiştir [42].Daha ileri çalışmalar, düşük sosyal desteğin anksiyete, duygusal tükenme, iş gerginliği , düşük iş memnuniyeti ve artan kardiyovasküler hastalık riski ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca, stres faktörleri ile gerilme arasındaki ilişkiyi de hafiflettiği bulunmuştur. Barth ve arkadaşlarının çeşitli ampirik çalışma sonuçlarının (2010) analizi, fonksiyonel destek(işyerinde sosyal ağ tarafından bireye sağlanan yardım ve teşvik) düşük olduğunda koroner kalp hastalığından muzdarip olma riskinin orta derecede yüksek olduğunu göstermiştir[43]. Bununla birlikte, yazarlar sağlıklı popülasyonlarda düşük yapısal desteğin (temas sayısı, temas sıklığı, topluluk gruplarına üyelik ve medeni durum) hiçbir etkisi olmadığını bulmuşlardır. Uchino, Cacioppo ve Kiekolt-Glaser (1996) tarafından yapılan ampirik çalışma sonuçlarının analizi, işyerinde yüksek sosyal desteğin kardiyovasküler, endokrin ve bağışıklık sistemi üzerindeki koruyucu etkilerini bulmuştur [44]. Niedhammer ve Chea (2003) düşük sosyal destek ile  kadınlarda kişi tarafından bildirilen kötü sağlık  arasında ilişki olduğunu göstermişlerdir[14].

Kariyer gelişimi

Kariyer gelişimi ile ilgili riskler, kariyer durgunluğu ve belirsizliği, terfi veya aşırı terfi, kötü ücret, iş güvensizliği ve işe düşük sosyal değer anlamına gelir. İş güvensizliği ve daha fazla kariyer fırsatı eksikliği, fiziksel ve psikolojik sağlık için önemli risk faktörü olarak belirlenmiştir [3]. Cheng ve Chan (2008) ve Sverke, Hellgren ve Näswall (2002) tarafından yapılan birçok ampirik çalışmadan elde edilen araştırma sonuçlarının analizi, iş güvensizliğinin iş tutumları, örgütsel tutumlar ve sağlık ve bir dereceye kadar, çalışanların örgüt ile davranışsal ilişkileri üzerinde olumsuz bir etki yarattığını gösterir[45][46].Daha kısa süreli çalışanlar için iş güvencesizliğinin bir sonucu olarak işten ayrılma niyetleri arasında güçlü bir ilişki bulunmuştur. Netterstrøm ve arkadaşları (2010) tarafından yapılan çalışmada, gözlenen iş güvensizliği erkeklerde ise kemik kalp hastalığı ve miyokard enfarktüsünü öngörmüştür [47]. Stansfeld ve Candy (2006) iş güvensizliği ile yaygın ruhsal bozukluklar arasında ilişki bulmuşlardır [15]. Tayvanlı çalışanların büyük bir grubunda kariyer beklentisi eksikliği büyük bir iş stresi olarak rapor edilmiştir [48].

Ev iş çatışması

Ev iş çatışması ile ilgili riskler, iş ve evdeki çelişkili talepler, evde düşük destek ve ikili kariyer sorunlarına işaret etmektedir. İş görevleri ve özel katılımlar birbirleriyle etkileşime girer ve çatışmalar çözülmezse stres kaynağı olabilir[49]. Bu tür etkileşimlerin iş veya özel yaşam üzerinde daha güçlü bir etkiye sahip olması, bireysel duruma ve ilgili faktörlere bağlıdır. Ev-iş çatışması hakkında daha fazla bilgi ilgili makalede verilmiştir ( İş-yaşam dengesi - Aile ve çalışma hayatı arasındaki çatışmanın yönetimi).

Psikososyal risk faktörlerinin değerlendirilmesi

İşyerindeki psikososyal risk faktörlerini değerlendirmek için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bu değişkenleri ölçmenin en yaygın yolu, öz rapor anketleridir. Bu değerlendirme yöntemi, araştırmacının veya sağlık uzmanının çok sayıda katılımcıyı değerlendirmesine ve verileri nispeten yüksek maliyet etkinliğiyle analiz etmesine olanak tanır. Psikososyal riskleri değerlendirmek için kullanılan anketlere örnek olarak İş İçeriği Anketi [50],Çaba Ödül Dengesizliği Anketi [51]veya İş Tanı Anketi [52]verilebilir. Bununla birlikte, anket değerlendirmesinin sonuçları kişisel veya durumsal özellikler veya durumlar tarafından karıştırılabilir ve tam olarak objektif olarak kabul edilemez. Daha objektif bir değerlendirmeyi mümkün kılan önlemler gözlemsel yaklaşımlara, arşiv verilerine (örneğin tanıtım politikaları, çalışılan saatler, şikayetler, hastalık yokluğu) veya nitel verilere dayanmaktadır [53]. En doğru ölçümü elde etmek için, psikososyal risk faktörlerini veya stresi değerlendirirken sunulan yöntemlerin birçoğunun dahil edilmesi önerilmektedir(Eurofound, 1997). Ulusal düzeyde, stres ve hasta sağlığının önlenmesini destekleyen program ve politikaları desteklemek için psikososyal risklerin gözetiminin sağlanması önemlidir. İşyerinde psikososyal risklerin izlenmesi hakkında daha fazla bilgi için Bakhuys Roozeboom, Houtman ve van den Boosche (2008) bölümüne bakınız. Ayrıca, farklı AB ülkelerinde bu tür sistemlere genel bir bakış Dollard ve meslektaşları tarafından sağlanmıştır (2007). Organizasyonlar, yukarıda açıklandığı gibi, farklı değerlendirme yöntemlerini kullanarak, çalışanların sağlığı için risk olması muhtemel olan psikososyal faktörlerini tanımlama ve bu risk faktörlerini ele almak ve önlemek için eylemler, stratejiler ve politikalar uygulama şansına sahiptir.

Kaynaklar

 1. Marmot, M., Wilkinson, R.G., Social Determinants of Health, Oxford University Press, Oxford, 2006.
 2. EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work, ‘Expert forecast on emerging psychosocial risks related to occupational safety and health’, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2007. Available at: [1]
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Cox, T., Griffiths, A., & Rial-Gonzalez, E., Research on Work Related Stress. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2000
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 Leka, S. & Jain, A., & World Health Organization, Health impact of psychosocial hazards at work: an overview. World Health Organization, 2010. Available at: [2]
 5. 5.0 5.1 Johnson, J.V., & Hall, E.M., ‘Dialectic between conceptual and causal enquiry in psychosocial work-environment research’, Journal of Occupational Health Psychology, Vol 1, No 4, 1996, pp. 362-374.
 6. Cox, T., Stress Research and Stress Management: Putting Theory to Work, HSE Books, Sudbury, 1993.
 7. Cox, T., & Cox, S., Psychosocial and Organisational Hazards: Monitoring and Control, World Health Organization (Europe), Copenhagen, 1993.
 8. Levi, L., Stress in Industry: Causes, Effects and Prevention, International Labour Organization, Geneva, 1984.
 9. Cox, T. Repetitive work: Occupational stress and health. In: C.L. Cooper & M. J. Smith, (Eds.), Job Stress and Blue Collar Work. Wiley & Sons, Chichester, 1985.
 10. Houtman, I., Bongers, P. M., Smulders, P. G. W. & Kompier, M. A. J., Psychosocial stressors at work and musculoskeletal problems, Scand J Work Environ Health, Vol. 20, 1994,, pp. 139-45.
 11. 11.0 11.1 Karasek, R.A., ‘Job demands, job decision latitude and mental strain: Implications for job redesign’, Administrative Science Quarterly, Vol. 24, 1979, pp. 285-308.
 12. Bakker, A.B., Demerouti, E., De Boer, E. & Schaufeli, W.B., ‘Job demands and job resources as predictors of absence duration and frequency’, Journal of Vocational Behavior, Vol. 62, 2003, pp. 341-56.
 13. Kivimäki, M., Virtanen, M., Elovainio, M., Kouvonen, A., Vaananen, A. & Vahtera, J., ‘Work stress in the etiology of coronary heart disease: a meta-analysis’, Scandinavian Journal of Work and Environmental Health, Vol. 32, 2006, pp. 431-442.
 14. 14.0 14.1 Niedhammer, I. & Chea, M., ‘Psychosocial factors at work and self reported health: comparative results of cross sectional and prospective analyses of the French GAZEL cohort’, Occupational and environmental medicine, Vol. 60, 2003, pp. 509-15.
 15. 15.0 15.1 Stansfeld, S. & Candy, B., ‘Psychosocial work environment and mental health – a meta-analytic review’, Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Vol. 32, 2006, pp. 443-462
 16. Lee, R. T. & Ashforth, B. E., ‘A meta-analytic examination of the correlates of the three dimensions of job burnout’, Journal of Applied Psychology, Vol. 81, 1996, pp. 123–133.
 17. Kuper, H. & Marmot, M., ‘Job strain, job demands, decision latitude, and risk of coronary heart disease within the Whitehall II study’, Journal Epidemiology and Community Health, Vol. 57, 2003, pp. 147-153.
 18. Skov, T., Borg, V., & Orhede, E., Psychosocial and physical risk factors for musculoskeletal disorders of the neck, shoulder, and lower back in salespeople’, Occupational and Environmental Medicine, Vol. 53, 1996, pp. 351-356.
 19. De Rijk, A.E., Le Blanc, P.M., Schaufeli, W.B. & De Jonge, J., ‘Active coping and need for control as moderators of the job demand-control model: effects on burnout’, Journal of Occupational and Organizational Psychology, Vol. 71, No. 1, 1998, pp. 1-18.
 20. Warr, P. B., ‘Decision latitude, job demands, and employee well-being’, Work and Stress, Vol. 4, 1990, pp. 285-294.
 21. Stansfeld, S., ‘Work, personality and mental health’, British Journal of Psychiatry, Vol. 181, 2002, pp. 96-98.
 22. Duijts, S. F. A., Kant, I., Swaen, G. M. H., van den Brandt, P. A. & Zeegers, M. P. A., ‘Predictors of sickness absence: meta-analysis of observational studies’, Journal of Clinical Epidemiology, Vol. 60, 2007, pp. 1105-1115
 23. Wieclaw, J., Agerbo, E., Mortensen, P.B., Burr, H., Tuchsen, F., Bonde, J.P., ‘Psychosocial working conditions and the risk of depression and anxiety disorders in the Danish workforce’, BMC Public Health, 2008, Vol. 8, No. 1, pp. 280.
 24. Stansfeld, S., Head, J., & Marmot, M., Work related factors and ill health: The Whitehall II study. Health & Safety Executive research report no. CRR 266, HSE Books, Sudbury, 2000.
 25. Caruso, C., Hitchcock, E. M., Dick, R. B., Russo, J. M. & Schmit, J. M., ‘Overtime and Extended Work Shifts: Recent Findings on Illnesses, Injuries, and Health Behaviors’. NIOSH- National Institute for Occupational Safety and Health, 2004.
 26. Sparks, K., Cooper, C., Fried, Y. & Shirom, A., ‘The effects of hours of work on health: A meta-analytic review’, Journal of Organizational and Occupational Psychology, Vol. 51, 1997, pp. 391-408.
 27. Boggild, H. & Knutsson, A., ‘Shift work, risk factors and cardiovascular disease’, Scandinavian Journal of Work and Environmental Health, Vol. 25, 1999, pp. 85-99.
 28. Peter, R., Alfredsson, L., Knutsson, A., Siegrist, J., & Westerholm, P., ‘Does a stressful psychosocial work environment mediate the effects of shift work on cardiovascular risk factors?’, Scandinavian Journal of Work Environment & Health, Vol. 25, 1999, pp. 376–381.
 29. Hublin C, Partinen M, Koskenvuo, K, Silventoinen, K., Koskenvuo, M. & Kaprio, J., ’Shift-work and cardiovascular disease: a population-based 22-year follow-up study’, European Journal of Epidemiology, Vol. 25, 2010, pp. 315-323.
 30. Wang, X.S., Armstrong, M.E., Cairns, B.J., Key, T.J. & Travis, R.C., ‘Shift work and chronic disease: the epidemiological evidence’, Occupational Medicine, Vol. 61, 2011, pp. 78-89.
 31. Bara, A. C., & Arber, S., ‘Working shifts and mental health - findings from the British Household PanelSurvey (1995-2005)’, Scandinavian Journal of Work Environment & Health, Vol. 35, 2009, pp.361-367.
 32. Warr, P.B., ‘Job features and excessive stress’, In R. Jenkins & N. Coney (Eds.), Prevention of Mental Ill Health at Work. HMSO, London, 1992.
 33. Lund, T., Labriola, M., Christensen, K.B., Bültmann, U., & Villadsen, E.. Physical work environment risk factors for long term sickness absence: Prospective findings among a cohort of 5357 employees in Denmark. British Medical Journal, 332 (7539) 2006, 449-52.
 34. Väänänen, A., Kalimo, R., Toppinen-Tanner, S., Mutanen, P., Peiró, J.M., Kivimäki, M. & Vahtera, J., ‘Role clarity, fairness, and organizational climate as predictors of sickness absence. A prospective study in the private sector’, Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 32, 2004, pp. 426-434.
 35. Borritz, M., Rugulies, R., Christensen, K.B., Villadsen, E. & Kristensen, T.S., ‘Burnout as a predictor of self-reported sickness absence among human service workers: prospective findings from three year follow-up of the PUMA study’. Occupational and Environmental Medicine, Vol. 63, 2006, pp.98-106.
 36. Lang, J., Thomas, J. L., Bliese, P. D., & Adler, A. B., ‘Job demands and job performance: The mediating effect of psychological and physical strain and the moderating effect of role clarity’, Journal of Occupational Health Psychology, Vol. 12, 2007, pp. 116-124.
 37. Jackson, S. E., & Schuler, R. S., ‘A meta-analysis and conceptual critique of research on role ambiguity and role conflict in work settings’, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 36, 1985, pp. 16-78.
 38. 38.0 38.1 Mullen, J., & Kelloway, E.K., ‘Occupational Health and Safety Leadership’, The Handbook of Occupational Health Psychology 2nd , APA, Washington, 2011, p.358-372.
 39. Kuoppala, J., Lamminpää, A., Liira, J., & Vainio, H. Leadership, job well-being, and health effects - A systematic review and a meta-analysis. Journal of Occupational & Environmental Medicine, Vol. 50, 2008, pp. 904-915.
 40. Nyberg, A., Bernin, P., & Theorell, T., The Impact of Leadership on the Health of Subordinates, National Institute for Working Life, Elanders Gotab, Stockholm, 2005.
 41. Kasl, S.V., ‘Surveillance of psychological disorders in the workplace’, In G.P. Keita & S.L. Sauter (Eds.), Work and Well-Being: An Agenda for the 1990s, American Psychological Association, Washington DC, 1992, p. 73.
 42. Siegrist J., ‘Chronic psychosocial stress at work and risk of depression: evidence from prospective studies’, European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, Vol. 258, Supplement 5, 2008, pp. 115-119
 43. Barth, J., Schneider, S. & von Känel, R., ‚Lack of social support in the aetiology and prognosis of coronary heart disease: a systematic review and meta-analysis, Psychosomatic Medicine, Vol. 72, 2010, pp. 229–238.
 44. Uchino, B. N., Cacioppo, J. T., & Kiecolt-Glaser, J. K., ‘The relationship between social support and physiological processes: A review with emphasis on underlying mechanisms and implications for health’, Psychological Bulletin, Vol. 119, 1996, pp. 488-531.
 45. Cheng, G. H-L., & Chan, D. K-S., ‘Who suffers more from job insecurity? A meta analytic review’, Applied Psychology: An International Review, Vol. 57, 2008, pp. 272–303.
 46. Sverke, M., Hellgren, J., & Näswall, K., ‘No security: A meta-analysis and review of job insecurity and its consequences’, Journal of Occupational Health Psychology, Vol. 7, 2002, pp. 242-264.
 47. Netterstrøm, B., Kristensen, T. S., Jensen, G. & Schnor, P., ‘Is the demand-control model still a usefull tool to assess work-related psychosocial risk for ischemic heart disease? Results from 14 year follow up in the Copenhagen City Heart study’, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, Vol. 23, 2010, pp. 217-24.
 48. Cheng, Y., Guo, Y. L., & Yeh, W. Y., ‘A national survey of psychosocial job stressors and their implications for health among working people in Taiwan’, International Archives of Occupational and Environmental Health, Vol. 74, 2001, pp. 495-504.
 49. O’Driscoll, M.; Brough, P. & Kalliath, T., Work-family conflict and facilitation, In: Jones, F., Burke, R.J. & Westman, M. (Eds.) Work-Life Balance. A Psychological Perspective. Psychology Press, New York, 2006.
 50. Karasek, R.A., Gordon, G., & Pietroskovsky, C., Job content instrument: Questionnaire and user’s guide, University of Southern California/University of Massachusetts, Los Angeles, CA/Lowell (MA), 1985.
 51. Siegrist, J., Starke, D., Chandola, T., Godin, I., Marmot, M., Niedhammer, I., & Peter, R., ‘The measurement of effort-reward imbalance at work: European comparisons’, Social Science & Medicine, Vol. 58, No. 8, 2004, pp. 1483-99.
 52. Hackman, J. & Oldham, G., ‘Development of the job diagnostic survey’, Journal of Applied Psychology, Vol. 602, 1975, pp. 159-170.
 53. Rick J. & Briner, R. B., ’Psychosocial risk assessment: problems and prospects.’ Occupational Medicine, Vol. 50, 2000, pp. 310-314.

Daha fazla okuma için bağlantılar

EU-OSHA - European Agency for Safety and Health at Work, E-guide to managing stress and psychosocial risks. Available at: [3]

EU-OSHA - European Agency for Safety and Health at Work, Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention, 2014. Available at: [4]

EU-OSHA - European Agency for Safety and Health at Work, Management of psychosocial risks in European workplaces: evidence from the Second European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER-2), 2018. Available at: [5]

Cox, T., & Griffiths, A., ‘The nature and measurement of work-related stress: theory and Practice’, In: J.R. Wilson & N. Corlett (Eds.), Evaluation of Human Work (3rd ed.), CRS Press, London, 2005.

{{#jskitrating:view=score}}


Contributors

aydemir