Serbest Meslek/Kendi Namına Çalışma

From OSHWiki
Jump to: navigation, search

Mark Liddle, Health & Safety Laboratory, UK

Çeviri: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (AÇSHB), Ankara/Türkiye

Giriş

TDK’ya göre Serbest Meslek: Kişisel çalışmaya, bilimsel ve mesleki bilgiye, uzmanlığa dayanan ve bir işverene bağlı olmadan kendi namına kazanç sağlamak için yapılan iş. Bu makalede kendi namına çalışma serbest meslek olarak da anılacaktır.  Bu makalede, kendi namına çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği durumu  (İSG) hakkında genel bir bakış sunulmakta ve neden risk grubunda oldukları değerlendirilmektedir. Kendi namına çalışmanın, çalışanları mevzuatın sağladığı birtakım korumalardan nasıl dışlayabileceğini açıklar ve  iyi bir İSG'yi sağlamadaki engelleri dikkate alır. Ortak sorunlar açıklandıktan sonra, makale daha sonra kendi namına çalışanlar için İSG'nin iyileştirilmesi için öneriler sunmaktadır.

Serbest meslek (Kendi namına çalışanlar)

2009 yılında kendi namına çalışanlar Avrupa'daki tüm istihdamın yaklaşık yüzde onunu oluşturmuştur [1]. Durgunluktan bu yana, bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kendi namına çalışanların oranı önemli ölçüde artmıştır [2] [3] [4]. Bu artış, büyük ölçüde, kısa vadeli sözleşmelerden, geçici çalışanlardan, serbest çalışanlardan veya serbest çalışanlardan daha fazla yararlanan şirketlerin yanı sıra, insanların serbest meslek sahibi olmaları ve belki de evden çalışmaları için daha fazla olanak yaratan yeni teknolojinin gelişmesinden kaynaklanmaktadır[5].  Avrupa İstihdam Stratejisi, Üye Devletleri bu ekonomik faaliyet biçiminin vergi ve diğer sosyal güvenlik engellerini azaltmaya teşvik ederek AB'deki kendi namına çalışanların sayısını artırmayı amaçlamaktadır [3].

Serbest meslek/ kendi namına çalışma tanımları Üye Devletler arasında önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Eurofound kendi namına çalışan bir çalışanı, "bir işverene bağlı ve bir işverene bağımlı olan bir çalışanın aksine" bir işverenden bağımsız çalışan bağımsız bir işçi "olarak tanımlar [3]. Pedersini ve Coletto (2009) [6] ilgili literatürde en sık kullanılan beş temel kendi namına çalışan kategorisini tanımlamaktadır:

 1. İşlerini çalışanların yardımıyla yürüten girişimciler;
 2. Mesleğinde çalışmak için belirli gereksinimleri karşılaması, yönetmeliklere ve vergiye bağlı kodlara uyması ve genellikle kamu kayıtlarında listelenecek sınavları geçmesi gereken geleneksel “özgür profesyoneller”. Genellikle faaliyetlerini tek başına ya da diğer profesyonellerle birlikte ve varsa sınırlı sayıda çalışanın yardımıyla yürütürler;
 3. Geleneksel serbest meslek biçimlerini temsil eden zanaat işçileri, tüccarlar ve çiftçiler. Bu serbest çalışanlar genellikle aile üyeleriyle ve muhtemelen az sayıda çalışanla çalışırlar;
 4. Bazen 'yeni profesyoneller' olarak anılan vasıflı ama düzensiz mesleklerde serbest çalışanlar;
 5. İşini çalışanların yardımı olmadan yürüten, ancak bazen aile üyeleri tarafından desteklenebilen vasıfsız mesleklerde serbest çalışan işçiler.

Bununla birlikte, çalışanlarla aynı meslek ve kuruluşta çalışan kurumların sözleşmeli olduğu bazı kişiler sözleşmeli olarak kendi hesabına çalıştıkları için bazı belirsizlikler vardır. Bu madde bağlamında serbest meslek terimi, işverenleri, yani kendi işinde çalışan ve en az bir kişi daha istihdam eden kişileri kapsamaz.

Serbest meslek sahipleri için İSG'nin mevcut durumu

Serbest meslek sahipleri, işle ilgili bir kazaya karışma veya meslek hastalığı geliştirme olasılığı daha yüksek olan  risk altındaki bir grup olarak kabul edilir. Bu algı, temel İSG sorununu şu şekilde tanımlayan Konsey Tavsiye Kararı 2003/134 / AB [4] tarafından yönlendirilebilir. Bunlar Birliğin işyerinde güvenlik ve sağlık yönergelerinin kapsamı dışında kalan serbest çalışanların sayısı ve belirli Üye Devletlerde İSG mevzuatı kapsamında olmayanlar; ve bunların tarım, balıkçılık, inşaat ve ulaşım gibi “yüksek riskli”   sektörlerde yaygınlığıdır [1] [7].

İşle ilgili ölümcül olmayan kazaların, meslek hastalığı ve tehlikeli olayların   eksik raporlanması  serbest çalışanlar arasında yaygındır ve bu nedenle bu işçi grubu için İSG'nin durumunu doğru bir şekilde değerlendirmek veya bununla anlamlı karşılaştırmalar yapmak zordur [8]. Bununla birlikte, ölümcül kazalara ilişkin istatistikler daha güvenilir olup Birleşik Krallık ‘tan elde edilen veriler, serbest çalışan işçilerin işyerinde ölümcül kazalara maruz kalma olasılığının, çalışanlara göre iki katından fazla olduğunu göstermektedir [8].

Serbest çalışan işçilerin karşılaştığı sorunların birçoğu çalışan diğer işçiler için geçerli olsa da serbest çalışan işgücü içinde daha az uygulama başlatılmıştır. Bu, serbest meslek sahipleri arasında işle ilgili hastalıkların ve yaralanmaların yaygınlığının daha yüksek olduğu düşünülmesine rağmen, serbest çalışanların sadece % 28'i işlerinden dolayı güvenlik ve sağlıklarının risk altında olduğunu düşündüklerini bildirmiştir [9] [10].

Mevzuat ve düzenleme

Serbest meslek sahipleri arasında var olan çeşitlilik, çeşitli düzenleme biçimlerini gerektirmiştir. Özellikle AB istihdam yasası, Avrupa İstihdam Stratejisini desteklemek için, özellikle serbest dolaşım ve eşit muamele gibi alanlarda serbest meslek sahibi kişilere büyük önem vermektedir [3]. Bu düzenlemelerin içeriğinin çoğunun, pozitif olan İSG etkileri vardır. Bununla birlikte, kendi hesabına çalışan işçilerin artan serbest dolaşımının, kendileri de bir risk grubu olarak kabul edilen göçmen işçilerin sayısını artırması muhtemeldir.

Serbest çalışan pek çok işçi 89/391 / EEC Çerçeve Direktifi kapsamında değildir ve bazı Üye Devletlerde ilgili ulusal İSG mevzuatı kapsamında değildir [4] [11]. Sonuç olarak, serbest meslek sahibi işçilerin çoğu, çalışan işçilerinkinden daha düşük çalışma koşullarına sahip olabilir ve daha az devlet yardımına hak kazanırlar [12]. Bununla birlikte, son AB mevzuatı bu boşluğu kapatmaya çalışmış ve Serbest Meslek Sahipleri ve Yardımcı Eşler Direktifinde yeni kurallar getirilmiş ve kadın girişimcilere en az 18 haftalık analık ödeneği verilmesine izin vermiştir [13] [14].   Çalışma Süresi Direktifinde yapılan bir değişiklik, serbest çalışan işçilerin çalışma sürelerine ilişkin tartışmalı yeni kurallar da getirmiştir; Özellikle, serbest meslek sahibi tüm profesyonel sürücüler için haftalık 48 saatlik çalışma sınırı getirmiştir[12].

Serbest çalışanlar çoğu İSG müfettişi ve icra organı için genellikle ilgi odağı değildir. Başkaları için bir risk yoksa ve mağdur olarak kendi eylemleri nedeniyle zaten zarar görmüşse, bir kazayı takiben serbest çalışan işçilere dava açmanın kamu yararına olmadığı ileri sürülmüştür. Ancak bunun tersi bir argüman, serbest meslek çalışanları arasında güvenliği arttırmanın kamu yararına olduğudur. Çünkü bu, kazaların ardından toplumu sağlık, refah ve sosyal bakım maliyetinden kurtaracaktır [4]. Ayrıca Serbest meslek elemanlarının hepsinin olmasa da çoğunun çalışmasının başkalarını etkileme potansiyeli olmaması da mümkün değildir. bu kişiler, müşterileri, kamu veya acil servis personeli ile birlikte çalışırlar.

Serbest meslek çalışanlarının bazı ülkelerde güvenlik ve sağlık mevzuatı kapsamına girmemesi, karışıklığa neden olmaktadır. Potansiyel olarak bazı kötü niyetli işverenlerce İSG sorumluluklarından kurtulmak için sisteme kendilerini serbest meslek sahibi olarak tanımlayabilmektedirler [9].

İSG zorlukları

Serbest çalışan birçok işçi İSG'ye zaman ve para yatırmakta zorlanırken, bazıları İSG'yi bir yatırımdan ziyade bir maliyet olarak görmektedir ve zaman alan veya pahalı ekipman gerektiren güvenli çalışma yöntemlerini benimsemeye isteksizdir. Birçoğunun iş sağlığı hizmetlerine ve sağlık gözetimine erişme olasılığı düşüktür ve iş taahhütleri doktorlarına gitmeyi zorlaştırabilir.   Eğitim kurslarına katılmak için sınırlı fırsatları vardır. Çünkü bu zaman kaybı iş taahhütlerine müdahale eder ve / veya gelir kaybına yol açar. Böylece serbest çalışan birçok işçi kendi kendini eğitmektedir ve iyi bir uygulama olması gerekmeyen kendi çalışma yöntemlerini geliştirmiş olacaktır. Onların özgüvenleri, uzmanlık alanlarının dışındaki işleri üstlenmelerine ve çalışma şekillerini değiştirme konusunda isteksiz olmalarına neden olabilir. Bu faktörlerin çoğu, serbest meslek sahiplerinin yetersiz donanıma ve bazı durumlarda işlerini güvenli bir şekilde yerine getirmek için gerekli becerilere sahip olmamasına neden olur.

Daha az kaza bildirimi ve sendikalar ve işçi örgütlerince temsil edilmeme, bazı tehlikelerin ciddiyetini değerlendirmenin zor olduğu ve  başkalarından öğrenme ve iyi uygulama geliştirme konusunda çok az fırsat olduğu anlamına gelmektedir.

Bazı Üye Devletlerde sosyal sigorta karşılığı serbest çalışanlar, istihdam edilenlere sağlananlarla karşılaştırılamaz. Bu, İSG mevzuatının üzerlerindeki uygulanabilir eksikliği serbest çalışanları risk almaya ve uygun olmadığında iş yapmaya teşvik edebilir [1].

Birçok serbest meslek çalışanının üstlendiği çalışmanın doğası da onları riske atar. Serbest meslek sahiplerinin nispeten yüksek bir oranı tarım, balıkçılık, ormancılık, ulaşım ve inşaat gibi yüksek riskli sektörlerde faaliyet göstermektedir [4]. Genellikle kısa vadeli sözleşmelerde ve tanıdık olmayan ortamlarda çalışırlar. Belirli bir iş yeri ile ilgili bazı tehlikelerin farkında olmayabilirler ve / veya ilgili güvenlik önlemlerine aşina olmayabilirler.

Serbest çalışan işçilerin bir 'risk grubu' olarak sınıflandırılmasının bir başka nedeni, serbest çalışan işgücünün diğer   savunmasız gruplara nazaran daha yüksek sayıda çalışanı içermesidir. Örneğin, serbest meslek sahibi ev işçilerinin nispeten yüksek bir oranı kadın ve göçmenlerdir. Avrupa Parlamentosu bu ve diğer işçi gruplarını istihdam durumlarına bakılmaksızın savunmasız bulmuştur. Avrupa Parlamentosu tarafından savunmasız olduğu belirlenen işçi grupları şunlardır:

Ayrıca kendi hesabına çalışan bu işçilerden herhangi biri, bu makalede ele alınan konular nedeniyle özellikle savunmasız olabilir.

Çalışma şartları

Serbest meslek çalışması çok farklı ortamlarda olmaktadır. Bazıları kendi ofislerinde çalışarak çalışma ortamları üzerinde kontrole sahip olabilirken, bazıları da başka çalışma ortamlarında çalışarak çalışma ortamları üzerinde hiçbir kontrolü olmayabilir. Bazılarının kalıcı bir çalışma yeri olmayabilir ve her biri farklı özelliklere ve potansiyel tehlikelere sahip olan çeşitli farklı ortamlarda çalışabilir.

Serbest çalışan pek çok çalışanın  ergonomik olarak  tasarlanmış bir çalışma alanı özel bir çalışma alanı yoktur. Bunun yerine çalışmalarını çeşitli geçici çalışma ortamlarında, ör. araçlarda veya yemek masasında evrakların tamamlanması gibidir. Bazıları açık havada çalışarak hava koşullarına maruz kalabilirken bir kısmı da kapalı alanlarda çalışabilmektedir. Lavabo ve tuvaletlere kolay erişemeyebilir ve sağlıklı bir diyet uygulamak için sınırlı fırsatlara sahip, hazır yiyeceklere güvenmeleri gerekebilir.

Serbest çalışan işçiler daha fazla iş kazanmak için iş portföyünü çeşitlendirmeye yönelebilir ve bu onların eğitilmedikleri veya yerine getirecek donanıma sahip olmadıkları görevleri üstlenmelerine neden olabilir. Serbest çalışan bazı çalışanlar, mola vermeden uzun saatler boyunca çalışma konusunda baskı altında hissedebilir ve bazıları bunu isteyerek yapabilir. AB'de serbest çalışanların ortalama %43'ü haftada 48 saati aşmaktadır [10]. Motivasyonları ne olursa olsun, bu yorgunluğa ve kazalara neden olabilir.

Yalnız çalışma yaygındır ve genellikle serbest çalışanlar, tek başına birden fazla kişi tarafından ideal olarak gerçekleştirilmesi gereken görevleri yerine getirir veya yükleri kaldırır. Bir kaza meydana gelirse, yardım için kimse olmayabilir ve yaralı veya sıkışmış bir işçinin bulunması biraz zaman alabilir.

Mesleki tehlikeler

Serbest meslek sahiplerinin çalışma ortamları ve çalışma faaliyetleri çok çeşitlilik gösterdiğinden, maruz kaldıkları tehlikelerin kombinasyonu bazı kişiler için oldukça benzersiz olabilir. Bu nedenle serbest çalışanı bir bütün olarak hedefleyen İSG rehberliği üretmek zordur. Çünkü bazı rehberler bir grup çalışanları kapsarken başka bir grupla hiç ilgili olmayacaktır. Ayrıca, bir serbest meslek grubuna yönelik rehberler, belirli çalışma faaliyetleri ve ortamları nedeniyle grup içindeki bazı bireylerle ilgili tehlikelerin hepsini kapsamaz. Tehlikelerin kapsamı o kadar geniştir ki burada ayrıntılı olarak ele alınmayacaktır. Bunun yerine, serbest meslek sahibi için sorunlu olan spesifik hususlar tartışılmaktadır.

Kas-iskelet sistemi hastalıkları (MSD)

Kendi hesabına çalışanlar arasındaki sorunun kapsamı eksik raporlamaya bağlı olarak belirsiz olsa da birçok serbest meslek çalışanı MSD'lere neden olduğu bilinen çalışma uygulamalarını benimsemektedir (örn. Elle taşıma ve çalışma postürleri). Tek başına çalışan serbest çalışanlar, kendilerine yardımcı biri olmadığı için rahatça yönetebileceklerinden daha ağır yükleri kaldırabilir. Her ne kadar çeşitli çalışma ortamlarına ve çalışma aktivitelerine sahip olmak bazı açılardan MSD açısından faydalı kabul edilebilse de çoğu durumda bunların ergonomik olarak değerlendirilmediği ve optimize edilmediği anlamına gelebilir. Birçok durumda, tekrarlanan hareketlerin ve statik duruşların hala çalışma gününün önemli bir bölümünü doldurabileceği ve serbest çalışan birçok çalışanın sürekli olarak belirli bir görevi yerine getirdiği veya her gün araçlarda vakit geçirdiği muhtemeldir.

Tehlikeli maddeler ve ajanlar

Tehlikeli madde ve ajanların çoğu mutlaka tehlikeli görünmemektedir ve tehlikeler kendi hesabına çalışan bazı işçiler için açık olmayabilir. Önlem almak gerektiğinde farkına varamayabilirler veya uygun önlemlerin ne olabileceğini bilmeyebilirler. Finansal kısıtlamalar ve çeşitli ortamlarda çalışabilmeleri nedeniyle serbest çalışanlar, kontrol hiyerarşisine uymayabilir. Örneğin tehlikeli maddelerle çalışırken kişisel koruyucu donanımlar (KKD) genellikle tek savunma şeklidir. Uygun KKD'nin seçilmesi hem tehlike hem de KKD özelliklerinin iyi anlaşılmasını gerektirir. Serbest meslek sahiplerinin uygunsuz KKD'leri, tek koruma şekli olarak kendilerini güvende tutacağını düşünerek kullanmaları sık görülmektedir.

Stres ve taciz

Serbest çalışanlar genellikle müşterilerinin memnuniyetinden ve işlerinin başarısından veya diğer tüm etkenlerden sorumludur. İşler planlandığı gibi gitmediğinde ve zorluklar ortaya çıktığında çok stresli ve bazı durumlarda agresif olabilir. Avrupa Çalışma Koşulları Araştırması'na (EWCS) göre, serbest çalışanların %25'i, ücretli çalışanların %21'inin aksine işlerini stresli olarak görmektedir [7] [10]. Serbest meslek sahibi olmak oldukça yalnız ve tecrit edici olabilir ve bu serbest meslek çalışanlarını taciz için bir hedef haline getirebilir. Ayrıca endişelerini başkaları ile tartışmak için sınırlı fırsatlar sunar.

Uzman ekipman gerektiren faaliyetler

Serbest meslek sahibi çalışanların çoğu kendi maliyesinin kontrolünde olma şansına sahiptir ve işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları her türlü ekipmanı satın alabilirler. Bununla birlikte, bazıları için finansal kısıtlamalar, ihtiyaç duydukları ekipmanı satın almalarına izin vermeyebilir ve çok çeşitli faaliyetler yürütürken yalnızca nadir kullanılacak pahalı ekipmanlara para yatırmak konusunda isteksiz olabilirler. Bu mali kısıtlamalar, bazı durumlarda amaca uygun olmayan veya kötü bir onarım durumunda ekipman kullanan serbest çalışan işçilerle sonuçlanabilir.

Sağlık ve refah

Eurofound'un dördüncü Avrupa Çalışma Koşulları Araştırması (EWCS), diğer istihdam edilenlerin %33'üne kıyasla serbest çalışanların %46'sı yaptığı işin sonucu olarak sağlığının etkilendiğini hasta olmalarından daha büyük bir risk altında olduğunu düşünmektedir [1].

Bir iş yürütme baskısı, sağlıklı bir iş-yaşam dengesi sağlamayı zorlaştırabilir. İş taahhütleri genellikle bir çalışanın kişisel hayatıyla çatışabilir ve rahatlamak ve gevşemek için sınırlı fırsatlar sunabilir. Ayrıca işçiler hastalandıklarında zaman ayırmak konusunda isteksiz olabilirler. Hasta olmalarına ve tıbbi tavsiye almak için zaman bulma çabalarına rağmen çalışmaya devam edebilirler. Kalıcı bir iş yeri olmayanlar da yemek tesislerine erişemeyebilir ve sağlıklı bir diyet uygulamakta zorlanabilirler. Bu faktörler serbest meslek çalışanlarının uzun vadeli sağlığı ve refahı üzerinde zararlı bir etkiye sahip olabilir.

Önerilen iyileştirmeler

Avrupa Komisyonu, serbest çalışan işçiler için İSG'nin geliştirilmesinin öneminin artmaya devam ettiğini belirlemiştir. 2007'de, iş müfettişlerinin artan katılımını sağlayan ve ilgili zorluklar hakkında artan farkındalığı belirleyen 2007-2012 Topluluk Stratejisini yayınlamıştır [16]. Serbest çalışanların çalışma koşulları önemli bir hedeftir. 2003/134 / AB sayılı Konsey Tavsiye Kararı, kendi hesabına çalışan işçiler için İSG'yi iyileştirmek için bir dizi tedbir koymaktadır. Bunlar esas olarak, önleme politikalarının yanı sıra bilinçlendirme kampanyaları gibi işyerinde güvenlik ve sağlık önlemleri, eğitim ve sağlık gözetimine erişim sağlamak üzerine odaklanmıştır [11]. Tavsiye, belirli sektörlerde mevcut olan özel risklerin ve sözleşme faaliyetleri ile serbest çalışanlar arasındaki ilişkinin özel doğasının anlaşılmasının önemini vurgulamaktadır [4]. Üye Devletleri mevzuat, teşvikler, bilgilendirme kampanyaları ve ilgili paydaşların katılımı ile serbest çalışanlar için güvenliği ve sağlığı geliştirmeye teşvik eder [4]. Haziran 2010'da her üye ülke tarafından alınan önlemlerin ve serbest çalışan işçilerin korunması için gelecekteki eylem ihtiyacının değerlendirilmesinde Komisyona yardımcı olmak üzere Haziran 2010'da İş Sağlığı ve Güvenliği Danışma Komitesi'nin (ACSH) bir çalışma grubu kuruldu [1].

Serbest meslek mensupları için İSG önlemlerinin etkinliği, kolay erişilebilir ve ucuz tedbirlere bağlıdır. Serbest çalışanlar için bilgi veren yayınlanan rehberler, İSG bilgilerinin yaygınlaştırılması için uygun maliyetli bir yöntem olabilir ve yoğun bir programa sahip çalışanlar için de kolayca erişilebilir. Sosyal medya, İSG bilgilerini belirli sektörlerde serbest çalışanlara yaymanın bir başka etkili yolu olabilir. Birleşik Krallık'ta, Sağlık ve Güvenlik Yönetimi (HSE) İnşaat Bölümü, küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ'ler) ve serbest meslek sahiplerini hedefleyen bir e-posta bülten hizmeti vermektedir. HSE’nin e-posta bülten hizmetinin 12.000'den fazla kayıtlı kullanıcısı vardır ve daha fazla basamaklı olarak binlerce kişiye fayda sağlayacağına inanılmaktadır [17]. HSE ayrıca, belirli bir sektördeki işçilerin çalışmaları sonucunda ölmesi, yaralanmasını veya hastalanmasını önlemek için basit ve ucuz önlemleri teşvik etmek amacıyla Güvenlik ve Sağlık Bilinci Günleri (SHADs) [18] de yürütmektedir. Bu etkinliklere katılmak ücretsizdir ve ülke çapındaki toplantı alanlarında düzenlenir. Etkinliklerin süresi, katılanların zaman kayıplarını en aza indirgemek amacıyla tipik olarak yaklaşık dört saat ile sınırlandırılmıştır. Bu yöntemin serbest çalışan işçiler arasında çok popüler olduğu kanıtlanmıştır. Çünkü eğitmenlerden pratik tavsiyelerde bulunma ve endişelerini başkalarıyla tartışma fırsatı sunarken, günlük işleri için maliyet olarak engelleyici veya çok rahatsız edici değildir.

Destek şemaları ve ağları, serbest meslek sahiplerinin sektörlerindeki diğer kişilerden bilgi almaları ve öğrenmelerini sağlar. Ayrıca bu toplantılar vasıtasıyla iş sağlığı hizmetlerinin sunulması ve İSG bilgi ve rehberliği için bir merkez olmasına olanak sağlayacağı için avantajlı olarak görülmektedir. İyi finanse edilmiş olmaları şartıyla, belirli sektörlerde serbest meslek sahiplerini etkileyen İSG konularında ihtiyaç duyulan araştırmaları da koordine edilebilir.

Büyük şirketler de serbest meslek sahipleri için İSG'yi geliştirmek için üzerlerine düşeni yapabilirler; Son zamanlarda kurumsal sosyal sorumluluk konusunda AB Yeşil Kitabı büyük şirketleri teşvik etmektedir. Bu teşvikler çerçevesinde İSG konularında çalışmak, daha az kaza hedefi, İSG uzmanlığını ve ekipmanlarını taşeronlarıyla paylaşmak ve İSG gerekliliklerini ihale ve sözleşme yönetimi sürecine dahil etmek için daha iyi bilgi sahibi ve kaynaklara sahip olmak [5].

Büyük şirketler de serbest meslek sahiplerine yönelik İSG'yi geliştirmek için üzerlerine düşeni yapabilirler. Son zamanlarda kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili AB Yeşil Belgesi, İSG meseleleriyle uğraşmak ve daha az iş kazası hedeflemek, İSG uzmanlığını ve ekipmanlarını taşeronları ile paylaşmaya ve İSG gerekliliklerini ihaleye dahil etmeye ağırlıklı olarak daha iyi bilgilendirilmiş ve kaynak sağlanmış olarak büyük şirketleri teşvik etmektedir. Bunun, serbest çalışanlar ve daha büyük şirketlere taşeronluk yapan küçük şirketlerin çalışanlar için İSG'yi geliştireceğine inanılmaktadır. Büyük bir şirket tarafından uygulanan veya önerilen herhangi bir İSG önleminin sözleşme süresince kabul edilmesi ve çalışma koşullarında kalıcı iyileştirmeler yapılması beklenmektedir.

Kaynaklar

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work, A review of methods used across Europe to estimate work-related accidents and illnesses among the self-employed, 2010, pp. 3-24. Available at: [1]
 2. CIPD – Chartered Institute of Personnel and Development, The Rise in Self-employment, 2012, pp. 1-5. Available at: [2]
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 Eurofound (2007). Self-employed person. Retrieved 15 April 2013, from: [3]
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 The Council of the European Union, Council Recommendation 2003/134/EC concerning the improvement of the protection of the health and safety at work of self-employed workers, EUR-Lex Official Journal L 053, 2003, pp. 45-46. Available at: [4]
 5. 5.0 5.1 EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work, New Forms of Contractual Relationships and the Implications for Occupational Safety and Health, Factsheet 25, 2002. Available at: [5]
 6. Pedersini, R. & Coletto, D., Self-employed workers: industrial relations and working conditions, Network of European Observatories EIRO and EWCO, Dublin, 2009, pp. 5-63. Available at: [6]
 7. 7.0 7.1 European Commission, Employment in Europe 2010, 2010. Available at: [7]
 8. 8.0 8.1 UNISON (2012). UNISON’s national response to CD242 – Proposals to exempt from health and safety law those self-employed whose work activities pose no potential risk of harm to others. Retrieved 5 February 2013, from: [8]
 9. 9.0 9.1 The European Parliament, The mid-term review of the European strategy 2007-2012 on health and safety at work (2011/2147(INI)), Committee on Employment and Social Affairs, 2011, pp.3-20. Available at: [9]
 10. 10.0 10.1 10.2 Eurofound, Fifth European Working Conditions Survey, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2012. Available at: [10]
 11. 11.0 11.1 EUROPA (2013). ‘Summaries of EU Legislation’, Self-employed workers: health and safety at work. Retrieved 5 February 2013, from: [11]
 12. 12.0 12.1 Grech, J., ‘New legislation covering self-employed workers’, The Times, 5 August 2010, Malta, 2010. Available at: [12]
 13. EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work (2013). Directive 92/85/EEC – pregnant workers. Retrieved 15 April 2013, from: [13]
 14. EUROPA (2013). ‘Summaries of EU Legislation’, Protection of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding. Retrieved 15 April 2013, from: [14]
 15. The European Parliament, Occupational Safety and Health risks for the most vulnerable workers, 2011, pp. 8-109. Available at: [15]
 16. Commission of the European Communities, ‘Communication from the Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions’, Improving quality and productivity at work: Community strategy 2007-2012 on health and safety at work, 2007, pp. 2-15. Available at: [16]
 17. Health and Safety Commission, ‘UK Report to the European Commission on Council Recommendation 2003/134/EC concerning the self-employed’, Annex A to paper HSC/07/28, 2007, pp. 1-8. Available at: [17]
 18. HSE - Health and Safety Executive, ‘Board Paper No: HSE/10/33’, Agriculture – Where Are We Now?, 2010. Available at: [18]

Daha fazla okuma için bağlantılar

MISSOC - Mutual Information System on Social Protection (2013). Homepage. Retrieved 18 April 2013, from: www.missoc.org Eurostat (2013). Homepage. Retrieved 18 April 2013, from: [19]

EWCO - European Working Conditions Observatory (2012). European Working Conditions Surveys (EWCS). Retrieved 18 April 2013, from: [


Contributors

Nazlioglu